Metodické informace, porady a semináře

Metodické informace

 
Postup při kontrole územních plánů, jejich změn a úplných znění nástrojem ETL, jehož verzi 2 má krajský úřad aktuálně k dispozici:
 
 1. Data k závěrečné kontrole (pro účely získání bezchybného protokolu, který se dle §21 odst. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. vkládá do odůvodnění územního plánu či jeho změny) zasílá výhradně pořizovatel. Data jsou krajskému úřadu poskytována v požadované struktuře (viz příloha č. 23 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), přiloženy budou také výkresy ve formátu PDF a vyplněný formulář (10,56 KB, XLSX).
  V případě potřeby konzultovat zpracování ÚPD v jednotném standardu v průběhu zakázky se na nás může obracet přímo nejen pořizovatel, ale také projektant (v současné době běžně zavedená praxe).
 2. Upřednostňujeme zasílání vektorových dat a PDF výkresů prostřednictvím emailu, v případě většího objemu dat přes webová úložiště (cloudová řešení úřadů, úschovna, letecká pošta atp.).
 3. V nástroji ETL verze 2 lze krajským úřadem provést kontrolu pouze územního plánu, změny ÚP řešící převedení celého správního území obce do standardu a úplného znění. Aktuální verze ETL není schopna odkontrolovat věcné změny již standardizovaného ÚP, v tomto případě platí dosavadní postup přes MMR (viz tento odkaz). 
 4. Pracovníci krajského úřadu zaslaná data prověří v nástroji ETL a mohou nastat dva scénáře:
  1. Výsledkem kontroly bude bezchybný (tzv. nulový) protokol - pořizovatel ho vloží do odůvodnění ÚPD, kterou lze následně předložit k vydání.
  2. Výsledkem kontroly bude protokol s chybami - pořizovatel ho předá zpracovateli ÚPD a společně se dohodnou na dalším postupu (spočívajícím zejména v odstranění chyb).
 5. Kontrola dat v nástroji ETL obvykle nezabere příliš času, proto jsme schopni vám většinou výsledek zaslat co nejdříve. Přesto žádáme o to, abyste nám data ke kontrole předkládali v rámci vašich úkonů během pořizování ÚPD v dostatečném časovém předstihu.
 6. Kontaktními osobami jsou  Ing. Jana Irovská (jana.irovska@kr-karlovarsky.cz, 354 222 559) a Bc. Petr Křenek (petr.krenek@kr-karlovarsky.cz, 354 222 437).
 7. Uvedený postup platí do doby, než MMR zpřístupní všem pořizovatelům a projektantům finální verzi nástroje ETL. Zároveň je v této souvislosti avizováno školení organizované MMR. Po zpřístupnění finální verze nástroje ETL bude ze strany krajského úřadu poskytována pouze metodická pomoc.
 
 
Jednotný standard územně plánovací dokumentace
 
K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon). Podrobnosti jednotného standardu zavedla s účinností od 1. 1. 2023 vyhláška č. 418/2022 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů v částce č. 188, kterou se mění zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
 
Na tomto odkazu dohledáte aktuální soubor dokumentů a informací ke STANDARDIZACI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ.
 
 
Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje (aktualizace červen 2020):
 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace
 • soubor ke stažení (684,63 KB, PDF) (verze 06/2020)

 

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu (aktualizace leden 2019):

 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • doporučení pro obsah a formu doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu
 • soubor ke stažení (388,57 KB, PDF) (verze 01/2019)

 

Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající   ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací:

 • dne 13. 7. 2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
 • náklady na změny územních plánů obcím, které bez zbytečného odkladu musí uvést územní plán do souladu s touto aktualizací, hradí kraj
 • pro sjednocení administrativního postupu při podávání a posuzování žádosti obce a schvalování uzavření smlouvy mezi krajem a obcí byla vytvořena pravidla včetně formuláře žádosti a vzorové smlouvy
 • žádosti se podávají prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

Dotčené orgány v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí:

 

Metodika MINIS:

 • verze 2.4 (květen 2018)
 • minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS
 

Porady a semináře

 
2023
 
Metodická porada pro pořizovatele v oblasti územně plánovací činnosti:
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
2022
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):

 

 
2021
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
 
2020
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování): 
  
 
 

Odkaz na Archiv porad

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 21. 5. 2024 - 14:00