Metodické informace, porady a semináře

Metodické informace

 
Jednotný standard územně plánovací dokumentace
 
K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon). Podrobnosti jednotného standardu zavedla s účinností od 1. 1. 2023 vyhláška č. 418/2022 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů v částce č. 188, kterou se mění zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
 
Na tomto odkazu dohledáte aktuální soubor dokumentů a informací ke STANDARDIZACI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ.
 
 
Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje (aktualizace červen 2020):
 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace
 • soubor ke stažení (684,63 KB, PDF) (verze 06/2020)

 

Doplňující průzkumy a rozbory územního plánu (aktualizace leden 2019):

 • určeno pořizovatelům, obcím a projektantům
 • doporučení pro obsah a formu doplňujících průzkumů a rozborů územního plánu
 • soubor ke stažení (388,57 KB, PDF) (verze 01/2019)

 

Pravidla pro úhradu nákladů obcím z rozpočtu Karlovarského kraje - na pořízení změny územního plánu vyplývající   ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje nebo z jejich aktualizací:

 • dne 13. 7. 2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
 • náklady na změny územních plánů obcím, které bez zbytečného odkladu musí uvést územní plán do souladu s touto aktualizací, hradí kraj
 • pro sjednocení administrativního postupu při podávání a posuzování žádosti obce a schvalování uzavření smlouvy mezi krajem a obcí byla vytvořena pravidla včetně formuláře žádosti a vzorové smlouvy
 • žádosti se podávají prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

 

Dotčené orgány v procesu pořizování územně plánovací dokumentace obcí:

 

Metodika MINIS:

 • verze 2.4 (květen 2018)
 • minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS
 

 

Porady a semináře

 
2023
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
2022
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):

 

 
2021
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování):
 
 
2020
 
Metodická porada pro pořizovatele, projektanty a dotčené orgány v oblasti územně plánovací činnosti (bez územního rozhodování): 
  
 
 

Odkaz na Archiv porad

 

Pozn.: Materiály byly zpracovány s platností ke dni konání porady. Případné dotazy zodpoví pracovníci oddělení územního plánování.

Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace 5. 9. 2023 - 13:40