Domů Témata Zdravotnictví Informace K Náhradě Nákladů Za Likvidaci Léčiv

Informace k náhradě nákladů za likvidaci léčiv

Postup úhrady nákladů vzniklých s odevzdáním nepoužitelných léčiv
a s jejich odstraněním

dle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění a dle Metodického postupu Ministerstva financí čj. MF-29144/2019/1201-3 k provedení novely zákona o léčivech

1. Lékárny jsou povinny převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami. 

2. Tato nepoužitelná léčiva od lékáren přebírají osoby uvedené v § 88 odst. 3 zákona o léčivech (dále jen "osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva"), a to bezúplatně. 

3. Osoby oprávněné odstraňovat nepoužitelná léčiva jsou uvedeny v seznamu Ministerstva zdravotnictví: Seznam osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

4. Náklady vzniklé s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním hradí stát prostřednictvím krajského úřadu přímo osobám oprávněným nepoužitelná léčiva odstraňovat. Tyto osoby uplatní náklady u krajského úřadu kraje, v jehož správním území převzala lékárna nepoužitelná léčiva od fyzických osob.

5. Náhrada nákladů od krajského úřadu naplňuje definici úplaty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jedná se tak ze strany osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva o poskytnutí služby za úplatu. Kalkulace nákladů zpravidla zahrnuje vlastní náklady a náklady na plnění přijatá v souvislosti s touto likvidací. Zahrnutí DPH do kalkulace bude záviset na daňovém režimu osob oprávněných odstraňovat nepoužitelná léčiva, viz Metodický postup Ministerstva financí v příloze a Metodická podpora na stránkách Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/uplatnovani-dph-a-vyse-nahrady-skody-za-40785.

 

Náhrada nákladů bude uhrazena pouze na základě faktury - daňového dokladu, obsahující náležitosti účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnosty, a náležitosti obchodních listin dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • Odběratelem je Karlovarský kraj s adresou sídla: Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ 360 06;
  IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168.
 • Ve faktuře bude vyčíslena samostatně doprava a náklady spojené s likvidací nepoužitelných léčiv.
 • Splatnost bude činit 90 dnů ode dne doručení faktury Karlovarskému kraji.
 • Faktury budou zasílány čtvrtletně, a to: za 1. čtvrtletí do 4. 4., za 2. čtvrtletí do 4. 7., za 3. čtvrtletí do 4. 10
  a za 4. čtvrtletí do 4.1.

 

Součástí faktury - daňového dokladu budou předložené podklady:

 • Čestné prohlášení, o tom zda uplatňujete či neuplatňujete DPH -vzor - čestné prohlášení (12,64 KB, RTF)
 • Soupis lékáren, kde budou uvedeny lékárny s provozovnou ve správním území Karlovarského kraje, na kterém bude uvedeno množství odstraňených nepoužitelných léčiv a náklady spojené s likvidací těchto léčiv a cena
  s DPH a bez DPH. - vzor - soupis lékáren (18,19 KB, XLSX)
 • Podklad, ze kterého bychom si mohli ověřit, zda data uvedená v soupisu lékáren odpovídají skutečnosti,
  tj. předávací protokol, popř. ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů či potvrzení o převzetí odpadu mezi lékárnou a spalovnou popř. mezi lékárnou, přepravcem a spalovnou. Doklad musí být podepsán všemi stranami.  

 

Krajský úřad proplatí náhradu nákladů až po splnění výše uvedených náležitostí. V případě zasílání v elektronické podobě budou všechny dokumenty zkonvertovány, tj. dokumenty se převedou z listinné do elektronické podoby.                                                 

Kontaktní osoba pro tuto agendu:
Bc. Eliška Rybová, tel.: 354 222 274, e-mail: eliska.rybova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Bc. Eliška Rybová
Datum aktualizace 17. 8. 2023 - 14:24