Domů Témata Životní prostředí CITES - mezinárodní úmluva

CITES - mezinárodní úmluva

Úmluva CITES upravuje pravidla pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy fauny a flóry, který je jednou z hlavních příčin vymírání stále většího počtu volně žijících druhů.
Česká republika přistoupila k této úmluvě 25. srpna 1992. Úmluva byla zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. Po vstupu České republiky do Evropské unie se postupuje podle předpisů Evropského společenství, které v naší legislativě upravuje  zákon č. 100/2004 Sb.
Účelem úmluvy je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s vybranými ohroženými druhy. Úmluva CITES v současné době chrání asi 5 000 druhů živočichů a 28 000 druhů rostlin celého světa.
V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR a vědeckým orgánem CITES s celostátní působností Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí. Regionálními výkonnými orgány se staly po vstupu ČR do EU také krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků.
 
 

Aktuální informace k používání veřejné složky registru CITES:

Ministr Hladík: Jsme chovatelskou velmocí, digitalizací služeb díky Registru CITES ulehčíme administrativu tisícům chovatelů ohrožených druhů i státní správě - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

 
 
 
 

Žádost o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností

 
Na všechny exempláře, zařazené v příloze A se vztahuje ZÁKAZ obchodní činnosti dle článku 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud se vlastník nebo držitel exempláře neprokáže potvrzením o obchodní činnosti, které je přílohou rozhodnutí o udělení výjimky z tohoto zákazu. Obchodní činností se rozumí nejenom prodej, ale i např. koupě, nabízení ve formě inzerce, vystavování pro komerční účely, nabízení ke koupi.
 
Do přílohy A (kam bylo zařazeno přes 1000 druhů) patří například poštolka obecná, jestřáb lesní a další dravci a všechny evropské suchozemské želvy. Proto je pro obchodní činnost potřeba udělení této výjimky, která se vydává formou rozhodnutí ve správním řízení. Z toho vyplývá, že je nemožné udělení této výjimky na počkání a je o ni nutno požádat s dostatečným předstihem.
 
Žádost o výjimku musí být podána elektronickou cestou pomocí registru CITES (totožné je to i pro novou registraci exempláře, u přeregistrací nadále zůstává povinnost doručit originální verzi dokladů, do nichž se přeregistrace provádí) nebo na příslušném formuláři (viz níže) a doplněná přílohou k žádosti o výjimku (viz níže). Součástí žádosti musí být doložení původu rodičovských exemplářů, dále příp. doklad o čipování, či výsledky analýzy DNA. Žádost bude akceptována teprve po zaplacení správního poplatku, který lze zaplatit na pokladně krajského úřadu (budova B, přízemí). Výše správního poplatku je dle zákona č. 346/2009 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů), Položkou 61 stanovena na:
100 Kč za každý exemplář (v případě podání žádosti o výjimku na 1 až 20 odchovaných jedinců)
nebo
2000 Kč (za kompletní podání v případě, že předmětem žádosti je 20 a více exemplářů).
 
Žádosti o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností lze osobně, bez předchozí domluvy, předkládat vždy v následujících termínech:
Pondělí od 9:00 do 11:00
Středa od 13:00 do 15:00
 
Kontaktní osoby:
Bc. Lucie Kovářová, kancelář č. 230, budova C, tel: 354222426
Ing. Lucie Vavříková, kancelář č. 230, budova C, tel.: 354222507
Martin Chochel, DiS., kancelář č. 238, budova C, tel.: 354222594
 

Formuláře ke stažení:

Žádost (813,36 KB, PDF) o výjimku ze zákazu obchodních činností

Příloha (88,5 KB, DOC) k žádosti o výjimku

Registrace (30 KB, XLS)

Přeregistrace (30,5 KB, XLS)

Prodej (30,5 KB, XLS)

Úhyn (30 KB, XLS)

 

PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)

 

Informace (244,77 KB, PDF)k problematice registrace a vydávání výjimek pro žaka šedého (Psittacus erithacus) v návaznosti na jeho zařazení do přílohy CITES I na CoP17​

Za stránku zodpovídá Martin Chochel, DiS.
Datum aktualizace 24. 11. 2023 - 09:15