Odbor kontroly

Hlavní činnosti oddělení

Zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů:

 • na základě zpracovaného a schváleného ročního plánu veřejnosprávních kontrol vykonává průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem, u právnických osob založených Karlovarským krajem
 • zabezpečuje nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly u všech příspěvkových organizací v působnosti kraje, kterým tuto náhradu svým rozhodnutím Rada Karlovarského kraje umožnila
 • na základě dílčích návrhů příslušných odborů zpracovává Plán veřejnosprávních kontrol na období kalendářního roku, který předkládá k projednání poradě vedení a ke schválení Radě Karlovarského kraje
 • zajišťuje zveřejnění plánu veřejnosprávních kontrol, včetně aktualizací, plánu kontrol hospodaření s finančními prostředky a majetkem u odborů krajského úřadu a plánu kontrol dodržování vnitřních předpisů u odborů krajského úřadu na intranetu
 • vede evidenci protokolů z veřejnosprávních kontrol vykonávaných jednotlivými odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • sleduje plnění schváleného plánu veřejnosprávních kontrolna příslušný kalendářní rok
 • zpracovává na každé zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje Zprávu o kontrolní činnosti
 • zajišťuje prověřování  přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly a průběžně informuje ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Karlovarského kraje
 • zajišťuje konzultační a metodickou činnost a přenos informací za oblast kontroly či z kontrolní činnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím i odborům Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • pořádá metodická setkání pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje se zaměřením na zjištění z veřejnosprávních kontrol
 • vede evidenci protokolů z externích kontrol krajského úřadu ze strany ministerstev a dalších ústředních správních orgánů
 • zpracovává vnitřní předpisy Karlovarského kraje v oblasti kontroly
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti finanční kontroly
 • ve spolupráci s příslušnými odbory vyhotovuje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý kalendářní rok, kterou předkládá ředitelce krajského úřadu ke schválení
 • schválenou Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol zasílá Ministerstvu financí České republiky a uveřejňuje na internetových stránkách Karlovarského kraje
 • po uplynutí sledovaného tříletého kontrolního období zpracovává Podklady pro Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za dané období, které zasílá na Ministerstvo vnitra České republiky

Zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů:

 • na základě dílčích návrhů plánů příslušných odborů zpracovává plány kontrol výkonu přenesené působnosti na I. a II. pololetí kalendářního roku, včetně aktualizací, které předkládá ředitelce krajského úřadu ke schválení
 • schválené plány kontrol výkonu přenesené působnosti a aktualizace zveřejňuje na internetu
 • průběžně sleduje plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti a informuje o stavu jejich plnění ředitelku krajského úřadu
 • zpracovává Vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti po jednotlivých odborech krajského úřadu Karlovarského kraje za uplynulý kalendářní rok
 • ve spolupráci s oddělením rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí navrhuje roční plán veřejnosprávních kontrol dotací v oblasti sociálních služeb, který předává oddělení kontroly I.
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů nebo příjemců o veřejnou finanční podporu poskytovanou z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb
 • na základě schválené metodiky zodpovídá za organizaci a provedení veřejnosprávních kontrol ex-ante, interim a ex-post
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům  o veřejnou finanční podporu nebo příjemcům veřejné finanční podpory, a to v rozsahu agendy, kterou zajišťuje ​

 • přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na základě ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • v rozsahu své působnosti zajišťuje konzultační a metodickou činnost
 • vyhodnocuje v daném časovém období kontrolní činnost vykonanou podle zákona č. 420/2004Sb., zda tato poskytuje ředitelce krajského úřadu a příslušným odborům spolehlivé a včasné finanční a jiné informace
 • zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zjišťuje, zda zavedený kontrolní systém na obcích je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
 • vyřizuje stížnosti, podněty v působnosti přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
 • zpracovává vyřizování přestupků v dané oblasti pokud nejsou vyřizovány jinýni odbory. ​
Za stránku zodpovídá Mgr. Ing. Václav Lupínek Bc. Lenka Machová
Datum aktualizace