Domů Témata Životní prostředí Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší


Informace pro provozovatele

 

V tabulce níže je uveden základní rozsah žádosti nejčastějších případu řízení vedených dle zákona o ochraně ovzduší.
 
 
Základní ​náležitosti žádosti​

Závazné stanovisko k umístění zdroje znečišťování ovzduší dle §11​ odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění

​ Žádost 1)
​ Odborný posudek 2)
 ​Rozptylová studie 3) 4)
​Projektová dokumentace k územnímu řízení
Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečištění ovzduší dle §11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění
 ​Žádost 1)
 ​Odborný posudek 2)
 ​Rozptylová studie 3) 4)
 ​Projektová dokumentace k územnímu řízení
Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší dle §11 odst. 2 písm d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění
 ​Žádost 5)
 ​Odborný posudek 2) v případě, že nebyl již doložen
 ​Rozptylová studie 3) v případě, že nebyla již doložena
​ Provozní řád 6) 7)
  1. Musí splňovat náležitosti § 45 a 37 správního řádu (identifikační údaje žadatele/provozovatele zdroje, apod.).
  2. Musí​ ​být zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , v platném znění.​ ​
  3. Musí​ ​být zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , v platném znění.​ ​
  4. Povinnost doložení ke stacionárním zdrojům označených ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a v případě změny platného povolení provozu, kdy dochází k navýšení projektového výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí.
  5. Musí splňovat náležitosti uvedené v příloze č. 7 k zákonu č. 201/2022 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  6. V případě, že se jedná o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
  7. Provozní řád musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

 

Vyjmenované stacionární zdroje (256,71 KB, PDF) - příloha č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu (26,87 KB, PDF) - příloha č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Náležitosti provozního řádu (202,71 KB, PDF)- příloha č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění

Seznam autorizovaných osob a rozsah autorizace jsou uvedeny v Informačním systému autorizovaných osob Ministerstva životního prostředí. 

 Poplatky za znečišťování ovzduší

 

Krajský úřad Karlovarského kraje podle § 15 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, vydává platební výměr za uplynulé poplatkové období a současně rozhoduje o výši záloh na poplatky pro běžný rok u zdrojů znečišťování ovzduší . Poplatky vybírá a vymáhá příslušný celní úřad podle místa stacionárního zdroje (zákon č. 444/2005 Sb.).

Provozovatel je podle zákona o ochraně ovzduší  povinen vypočítat poplatek za každý zpoplatněný zdroj a oznámit tento výpočet krajskému úřadu jako správci poplatku prostřednictvím ISPOP nejpozději do 31. března po skončení poplatkového  období. Formulář poplatkového přiznání je k nalezení zde (854,89 KB, PDF). V souladu s § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění, a § 4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění, se poplatkové přiznání podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, případně prostřednictvím datové schránky, a to v datovém standardu, který je pro tyto účely zveřejněn ministerstvem. Datové standardy jsou zveřejněny zde. Současně oznámí i další údaje nutné pro stanovení výše záloh na poplatek pro další poplatkové období.

Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Toto ustanovení zákona nesouvisí s ohlašovací povinností údajů souhrnné provozní evidence.

Pro případné další informace se obraťte na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 Zpřístupňování informací podle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

 písm. a) úroveň znečištění (zdroj Český hydrometeorologický ústav)

písm. b) stacionární zdroje a emise ze stacionárních a mobilních zdrojů (zdroj Český hydrometeorologický ústav)
písm. f) o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí v předchozích letech od nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. 
 


Orgány výkonu státní správy na území Karlovarského kraje 

 

 

Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna SEVEROZÁPAD CZ04 pro období 2020+

 

Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Severozápad - CZ04 (území Karlovarského a Ústeckého kraje).

Program zlepšování kvality ovzduší zóna SEVEROZÁPAD - CZ04 (13,33 MB, PDF)

 Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje

 
Mgr. Ulrika Lillová
vedoucí oddělení technické ochrany prostředí 
tel.: +420 354 222 219
 

Mgr. Kateřina Zemanová
tel.: +420 354 222 297
katerina.zemanova@kr-karlovarsky.cz

 
Ing. Klára Šešulková
tel.: +420 354 222 595
 
Za stránku zodpovídá Ing. Klára Šešulková
Datum aktualizace 27. 2. 2024 - 10:13