Domů Témata Rozvoj Regionu A Územní Plánování Přeshraniční A Nadnárodní Spolupráce Program Přeshraniční Spolupráce Česká Republika -  Svobodný Stát Sasko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Sasko

Interreg SN_CZ

Interreg Sasko - Česko

Na 4. zasedání členů Monitorovacího výboru programu Interreg Česko – Sasko 2021-2027, který se konal ve dnech 21.3.2024, bylo schváleno 7 projektů za téměř 10 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z toho 4 budou mít dopad v Karlovarském kraji. Dva projekty jsou zaměřené na oblast školního a mimoškolního vzdělávání, dva projekty na oblast cestovního ruchu.

Prvním z podpořených projektů v oblasti cestovního ruchu je projekt „Silberstrasse“. Na české straně zastupují projekt Destinační agentura Krušnohoří, z.s. a Montanregion – krušné hory – erzgebirge, o.p.s. Projekt je zaměřen na turistické propojení 22 lokalit regionu světového dědictví UNESCO. Hlavním cílem je rozložení turistické poptávky po celém území Krušných hor tak, aby se příliv turistů nekoncentroval jen do několika málo míst, ale byl celoročně rovnoměrně rozprostřen po celém území Hornického regionu.

Ne úplně neznámým tématem fojtů se zabývá projekt „Kulturní dědictví Fojtska a Chebska“, který navazuje na předchozí projekt „Kulturní cesta fojtů“, v rámci něhož bylo například na hradě Seeberg vybudováno turistické a informační centrum. Během spolupráce saských a českých institucí se nyní téma dále rozšíří na působení fojtů na území až do moderní doby a dojde ke zpracování historických pramenů vědeckými pracovníky ze zmíněného období. Na základě této badatelské činnosti vzniknou na naplánovaných místech expozice. Na území Karlovarského kraje se bude jednat o revitalizaci území kolem části opevnění chebského hradu, Horní zámek ve Skalné, hrad Seeberg, kde dojde k drobným úpravám prostor, do kterých se budou expozice instalovat. Vědecké činnosti v tomto projektu na české straně zajistí Masarykova univerzita v Brně. Návštěvníci Chebu a okolí se také mohou těšit např. na virtuální prohlídku exteriéru původní chebské radnice, která je dnes využívaná jako galerie.

„Čtyřka pro budoucnost“ a „Comp@ss - communication partnerships for digital education rallies“ jsou názvy dvou projektů, jež byly schváleny v oblasti vzdělávání. První projekt je zaměřen na podporu sportu u dětí a mládeže, kdy v průběhu tří let je naplánována řada zajímavých česko – německých akcí pro děti, mládež a trenéry. Za českou stranu partnerské struktury jsou zde zastoupeny fotbalový klub z Ostrova a  klub z Karlových Varů. Očekává se, že tento projekt malým krůčkem přispěje k odbourávání bariér mezi účastníky projektu.

Cílem projektu „Comp@ss“ je vyvinout a etablovat přeshraniční vzdělávací nabídku, která využívá interaktivních digitálních nástrojů k vytvoření široké škály zážitků v přírodě. Do projektu je zapojen také Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov, jenž bude tento nástroj rovněž využívat.


Aktuální informace a relevantní dokumenty naleznete na stránkách programuhttps://www.sn-cz2027.eu/cz 

Výzva pro předkládání žádostí je průběžná.

Plánované termíny pro podání projektové žádosti (nejzazší termín)  a zasedání Monitorovacího výboru v roce 2024 a 2025:

 

Orientační termíny pro podání projektové žádostiPlánované termíny zasedání MV v roce 2024

20.5.2024

27. - 28.11.2024

11.10.2024

19. – 20.3.2025

11.1.2025

4.– 5. 6.2025

20.5.2025

26. - .27.11.2025

 

Jak postupovat od projektového záměru po podání projektové žádosti naleznete zde.
 
Nově je stanovena před podáním žádosti povinná konzultace projektového záměru. Z tohoto důvodu se nebude konat seminář pro žadatele. Před sjednáním povinné konzultace s pracovníky KÚKK nebo Jednotného sekretariátu je nutné dvojjazyčně  vyplnit projektový záměr.

Všechny informace k povinné konzultaci a formulář "Projektový záměr" naleznete zde

 

UPOZORNĚNÍ:  

Každý schválený projekt má na stránkách programu v sekci „projekty“ svoji podstránku. Lead partner má povinnost používat a udržovat podstránky projektu a minimálně 2x ročně zde informovat o realizaci projektu. Vkládání informací probíhá pomocí chráněné sekce pro přihlášení. Přihlašovací údaje obdrží Lead partner emailem od Jednotného sekretariátu. 


Pro konzultaci Vašich projektových záměrů a sjednání termínů konzultace se prosím obraťte na:

 

 
Příklady projektů realizovaných v Karlovarském kraji (1,95 MB, PDF)z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.
 

Předchozí milníky Programu:

5. - 6.6.2024 proběhlo 5. zasedání Monitorovacího výboru.

do 8.1.202 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 5. Monitorovacího výboru.

20. - 21. 3. 2024 proběhlo 4. zasedání Monitorovacího výboru.

Do 1.12.2023 bylo možné podat projektové žádosti do 1. výzvy Fondu malých projektů.

15.-16.11.2023 proběhlo 3. zasedání Monitorovacího výboru.

Do 16.10.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 4. Monitorovacího výboru.

Do 7.7.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 3. zasedání Monitorovacího výboru.

21.-22.6.2023 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru.

Do 22.2.2023 bylo možné podat projektové žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru.

Od 1.1.2023 je možné sjednání povinné konzultace a podání projektové žádosti přes portál žádostí SAB.

15.12.2022 nabyl účinnosti Společný realizační dokument.pdf (1,24 MB, PDF)

8.12.2022 proběhlo slavnostní zahájení programu v Ústí nad Labem -  prezentaci ze zahájení naleznete zde:

pozvánka (313,22 KB, PDF) 

Prezentace k zahájení programu_8.12.2022.pdf (4,33 MB, PDF)

25.10.2022 proběhlo 1. zasedání Monitorovacího výboru k programovému období 2021-2027.

28.7.2022 EU schválila Program přeshraniční spolupráce INTERREG Sasko - Česko 2021-2027.


Fond malých projektů Interreg Česko - Sasko

Bližší informace k Fondu malých projektů naleznete na webových stránkách projektu. 

V případě dotazů nebo zájmu o konzultaci vašeho projektového záměru se prosím obracejte
na zaměstnance správce fondu:
Ing. Olga Křížová, e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.eu, tel.: 353 034 141
Ing. Roman Stratil, e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.eu, tel.: 353 034 143

 

Za stránku zodpovídá PhDr. Kamila Voštová
Datum aktualizace 10. 6. 2024 - 14:27