Domů Témata Kultura a památková péče Památková péče Památkově chráněná území v Karlovarském kraji

Památkově chráněná území v Karlovarském kraji

 

Městské památkové rezervace 

Františkovy Lázně – Empírové lázeňské město vybudované na pravoúhlém půdorysu a obklopené věncem parků, po jehož obvodu se soustřeďuje mladší historizující zástavba. Jedná se o jedno ze tří měst západočeského lázeňského trojúhelníku. MPR od roku 1992.

 

Cheb – významné středověké město se zříceninou císařského hradu a pozoruhodnými gotickými a barokními sakrálními dominantami. Mezi středověkými a barokními domy se ojediněle dochovaly i hrázděné konstrukce. Některé části historického jádra se po roce 1945 nepodařilo zachránit. MPR od roku 1950, znovu 1981.

 

Karlovy Vary – nejslavnější ze západočeské trojice lázeňských měst. Situované v podmanivé scenérii údolí Teplé, s množstvím historizujících a secesních lázeňských domů a vil s dominantami významných příkladů lázeňské architektury a barokního kostela sv. Maří Magdalény. MPR od roku 2018.

 

Loket – středověké královské město, vybudované na nepřístupné ostrožně nad zákrutem Ohře a ovládané gotickým hrade. V zástavbě převažují domy s barokními a historizujícím fasádami. MPR od roku 1950, znovu 1980.

 

Mariánské Lázně – jedno z trojice západočeských lázeňských měst založené v období klasicismu ve tvaru prstence lázeňských domů kolem centrálního parku, s empírovými pavilóny nad prameny. Mladší vývoj obohatil město o velkoměstsky koncipované lázeňské domy a kostely různých vyznání. MPR od roku 2018.

 

 

Městské památkové zóny 

 

Bečov na Teplou – malé město s hradem a barokním kostelem na vysoké ostrožné nad údolím řeky Teplé.
Horní Blatná – renesanční horní město v Krušných horách, vybudované na přísně šachovnicovém půdorysu, s renesančním kostelem uprostřed. Dochováno několik hrázděných domů.
Horní Slavkov – pozdně gotické a renesanční město v hlubokém údolí Slavkovského lesa, s dominantou gotického kostela. Převážná část historické zástavby byla bohužel ve 2. polovině 20. století zbořena.
Jáchymov – renesanční horní město v hlubokém krušnohorském údolí, s dominantou kostela, radnice a mincovny (z Jáchymova pochází tolar, předchůdce amerického dolaru) a množstvím původně renesančních domů s náročně řešenými portály. Ve 2. polovině 20. století město postihly demolice.
Ostrov – středověké město s kostelem a protáhlým náměstím, v období raného baroku přeměněné ve velkolepé rezidenční město se zámkem a velkou zahradou.
Teplá – středověké město založené v blízkosti významného premonstrátského kláštera, s dominantou barokního kostela několika archaickými měšťanskými domy.
Toužim – pozdně středověké město s barokním kostelem a starším zámkem, ve 2 polovině 20. století poznamenané demolicemi a novou výstavbou.
Valeč – barokní sídelní městečko s velkým barokním zámkem a dvojicí barokních kostelů, zasazené v půvabné krajině Doupovských hor.
Žlutice – významné středověké město, vybudované na pravoúhlém půdorysu, s velkým gotickým kostelem.
  

 

Vesnické památkové rezervace

 

Doubrava – jedna s nejlépe dochovaných vsí na Chebsku, tvořená převážně velkými uzavřenými usedlostmi chebského typu s hrázděnými patry, ornamentálně koncipovanými hrázděnými štíty i konstrukčně a řemeslně vysoce kvalitními hospodářskými trakty. Nejbohatší usedlosti vznikly na přelomu 18. a 19. století, popřípadě dříve.
Nový Drahov (obec Třebeň) – druhý zachovaný celek velkých chebských hrázděných a zděných uzavřených usedlostí, soustředěný kolem velké návsi a rybníkem.

 

 

Vesnické památkové zóny

 

Beranov (obec Teplá) – památkově hodnotná ves se souvislou řadou zděných štítových domů s historizujícími fasádami a klenutými branami.
Dolní Lažany (obec Lipová) – Památkově hodnotná ves s patrovou zděnou zástavbou a dvěma dnes již vzácnými usedlostmi chebského typu z přelomu 18. a 19. století s hrázděnými patry a štíty.
Dolní Rychnov – ze staré vesnické zástavby se zachovalo malé torzo s příklady hrázděných konstrukcí.
Kojšovice (obec Toužim) – vesnice s převážně zděnou zástavbou, s příklady hrázděných konstrukcí.
Kosmová (obec Toužim) – ves s okrouhlou návsí obestavěnou patrovými domy usedlostí z 1. poloviny 19. století, z nichž některé mají hrázděná patra.
Královské Poříčí – vesnice s gotickým kostelem a několika velkými domy s hrázděnými patry.
Popovice (obec Teplá) – intaktně dochovaná ves s řadou velkých domů s hrázděnými patry i domy zděnými.
Salajna (obec Dolní Žandov) – dlouhá údolní lánová ves s rozvolněně situovanými velkými čtyřstrannými usedlostmi ze 2. poloviny 18. století a z 1. poloviny 19. století, s ozdobnými hrázděnými konstrukcemi, intaktně dochovaná, v nenarušeném přírodním prostředí.
 
 

Krajinné památkové zóny

Valečsko – zahrnuje sídla a samoty Valeč, Jeřeň, Kostrčany, Hamerský domek, Horní mlýn. Kulturní krajina v okolí barokního městečka Valeč s dominantou zámku a dvou kostelů.
Jáchymov – v okolí města Jáchymov se nachází montánní krajina dokladující způsob těžby a zpracování rud s mimořádnou koncentrací pozůstatků po montánní činnosti, jejímiž kulturními hodnotami jsou stará důlní díla se svými technickými a technologickými zařízeními doprovázená nadzemními stavbami nebo jejich pozůstatky vzniklých za posledních 800 let.
Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar – v okolí těchto měst se nachází montánní krajina s osmisetletou tradicí, dokladující způsob těžby a zpracování rud s mimořádnou koncentrací pozůstatků po montánní činnosti. Středem této krajiny protéká umělý vodní kanál zvaný též Blatenský vodní příkop, který byl vybudován v období největšího rozmachu těžby.
Bečovsko – kulturní krajina se zastoupením pozůstatků kulturních a přírodních prvků včetně dokladů historického využívání, utváření terénu a doprovodných staveb, v jejímž centru se nachází areál Hradu Bečov nad Teplou.
 

Archeologické památkové rezervace

 

Tašovice – výšinné opevněné sídliště Starý Loket, nevelký útvar nad levým břehem Ohře, narušený těžbou kamene a písku. Na třech stranách se dochovalo valové opevnění z 9. a 10. století, vnitřní plocha se dělí na malou akropoli a předhradí. Ještě ve 2. polovině 19. století byly na hradišti zřetelné zbytky kostela neznámého stáří.
 

Památková ochranná pásma

 

Dalovice – zámek a park, Důl Jeroným v Podstrání, Chlum Svaté Maří, Horní Hrad, Kyselka, Bochov, Nejdek
 - chrání zázemí souboru památkově hodnotných staveb a do určité míry tak nahrazují funkci památkové zóny (vesnické, lázeňské, městské)
 
Za stránku zodpovídá Martina Zahrádková
Datum aktualizace 21. 9. 2022 - 10:46