Energetika

Nejdůležitější zákony a vyhlášky:
 
458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií
140/2021 Sb., vyhláška o energetickém auditu
141/2021 Sb., vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
194/2007 Sb., vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 
 
Energetická politika Karlovarského kraje (133,71 KB, PDF) byla schválena dne 17. 4. 2023 usnesením č. RK 492/04/23.
 

DOTACE

 
Nová Zelená Úsporám
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech, bytových domech a veřejných budovách. Žádosti o dotace jsou nově přijímány od října 2021 na základě kontinuální výzvy, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně  do roku 2025 s výhledem až do roku 2030. Během této doby program přerozdělí zhruba 39 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
Více na
http://www.novazelenausporam.cz/
 
EFEKT III
Státní program na podporu úspor energie, tedy " program EFEKT III “, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení aktuálního cíle stanoveného evropskou směrnicí č. 2012/27/EU o energetické účinnosti. Program EFEKT je doplňkovým programem k operačním a národním energetickým programům. Je zaměřen na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti. Oproti svému předchůdci nabídne širší a atraktivnější nabídku. Žádosti bude možné podávat již od 1. ledna 2022.
Rozpočet programu na období 2022-2027 má schválenou alokaci až 160 mil. Kč ročně.
Prioritou programu EFEKT je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské subjekty. Více zde
MPO Efekt (mpo-efekt.cz)
 
Operační program Životní prostředí
Podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí i v dalším programovém období 2021–2027.
Program přináší celou řadu novinek – aplikaci zjednodušených metod vykazování, snadnější realizaci komplexních projektů, větší důraz na adaptaci na změnu klimatu, podporu modernizace vzdělávacích environmentálních center, prevenci vzniku dalších typů odpadů jako jsou potravinové odpady, textil nebo odpady ze zdravotnictví apod.
Program bude opět zaměřený zejména na veřejný sektor. Nově nebudou mezi přijatelnými příjemci příspěvkové organizace obcí, měst a krajů, za něž bude vždy žádat jejich zřizovatel. Navíc například v oblasti oběhového hospodářství nebo ochrany ovzduší očekáváme výrazné zapojení soukromého sektoru. Rozpočet programu je 61 miliard Kč.
Vše, co potřebuje žadatel o dotace vědět, ale také informace o dotační politice Evropské unie a České republiky v oblasti zlepšování životního prostředí lze nalézt v časopisu Priorita. Cílem je informovat o nových možnostech čerpání dotací v OPŽP, nabídnout čtenářům zkušenosti jiných měst s jejich čerpáním a provést případné žadatele úskalími legislativy srozumitelnou formou.
 
Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji
Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Karlovarském kraji (kotlíkové dotace v rámci OPŽP 2021-2027).
Nově je program rozdělen na dvě skupiny: Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je alokována částka 5,5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat přes krajské úřady od začátku roku 2022. Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.
Pro ostatní domácnosti je dotační titul připraven v programu OPŽP Nová zelená úsporám. Je připraveno 8,5 mld. Kč na výměnu zhruba 100 000 kotlů. Žádosti bude možné podávat od podzimu 2021 přes www.novazelenausporam.cz a dotace bude činit až 50 % způsobilých výdajů. 
 

 

Za stránku zodpovídá Radek Chvátal
Datum aktualizace 19. 5. 2023 - 12:53