Domů Témata Životní Prostředí Ochrana Zemědělského Půdního Fondu (ZPF)

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.

Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen „zemědělská půda“). 

Dále do zemědělského půdního fondu patří rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, pozemky se zařízením pro zavlažování, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická protierozní opatření apod.).
 
Legislativa 

 

Odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se podává u příslušného orgánu ochrany ZPF (obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Žádost (39,72 KB, DOCX) o odnětí zemědělské půdy ze ZPF
Formulář (52,5 KB, DOC)pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B
Tabulka pro výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF (39,93 KB, PDF) 
(formát pro el. vyplnění (42 KB, XLS))

Odkazy na jiné www stránky:

 

Pracovníci Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

Ing. Zdeňka Poláková
tel.: +420 354 222 415
zdenka.polakova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jakub Suchý
tel.: +420 354 222 204
jakub.suchy@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Ing. Jakub Suchý
Datum aktualizace 20. 3. 2024 - 13:33