Plánování v oblasti vod

Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uživatelům vody a veřejnosti zveřejňuje k připomínkám aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, a to:

Seznam oblastí s významným povodňovým rizikem
Mapa - Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem​
Vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem (1,32 MB, PDF)

 

Plánování v oblasti vod zahrnuje:

 
Národní plán povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
 
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
 
Plán dílčího povodí Berounky,
pro III. Plánovací období 2021 – 2027 pořídilo Povodí Vltavy, s. p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a je zpřístupněn na III. plánovací cyklus 2021 - 2027 | pvl.cz.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo "Plán dílčího povodí Berounky pro období 2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje dne 30.01.2023 usnesením č. ZK 23/01/23.
 
 Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
pro III. Plánovací období 2021 – 2027 pořídilo Povodí Ohře, s. p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a je zpřístupněn na Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: Povodí Ohře (poh.cz).
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje dne 12. 12. 2022 usnesením č. ZK 523/12/22.
 
Všechny plány jsou k nahlédnutí na webových stránkách jejich pořizovatelů.
  
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Tymlová
Datum aktualizace 27. 6. 2023 - 12:45