Plánování v oblasti vod

Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a o termínu pro uplatnění připomínek

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. dubna 2024 po dobu šesti měsíců (do 30. září 2024) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a místně příslušné krajské úřady vyvěšují oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek na úředních deskách.

 

Časový plán a program prací: Časový plán a program prací (744,86 KB, PDF)

Připomínky k časovému plánu a programu prací je možno podávat

  • v písemné podobě na adresu:

                       Ministerstvo zemědělství 

                       Odbor vodohospodářské politiky

                       Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

  • v elektronické podobě na e-mail:

pp@mze.gov.cz

Připomínky musí být označeny „Časový plán a program prací“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.


 

Plánování v oblasti vod zahrnuje:

 
Národní plán povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
 
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
 
Plán dílčího povodí Berounky,
pro III. Plánovací období 2021 – 2027 pořídilo Povodí Vltavy, s. p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a je zpřístupněn na III. plánovací cyklus 2021 - 2027 | pvl.cz.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo "Plán dílčího povodí Berounky pro období 2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje dne 30.01.2023 usnesením č. ZK 23/01/23.
 
 Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
pro III. Plánovací období 2021 – 2027 pořídilo Povodí Ohře, s. p. ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a je zpřístupněn na Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe: Povodí Ohře (poh.cz).
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo "Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro období 2022 – 2027" pro územní působnost Karlovarského kraje dne 12. 12. 2022 usnesením č. ZK 523/12/22.
 
Všechny plány jsou k nahlédnutí na webových stránkách jejich pořizovatelů.
  
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Tymlová
Datum aktualizace 25. 3. 2024 - 11:20