Domů Témata Cestovní ruch a lázeňství Inovační platforma lázeňství a balneologie

Inovační platforma lázeňství a balneologie

Vznik inovační platformy lázeňství a balneologie (dále jen „IP“) byl iniciován v roce 2018 Ing. arch. Vojtěchem Frantou. IP byla složena z cca 15 členů - zástupců lázeňských provozů, veřejné zprávy, soukromého sektoru atd. Členové skupiny byli zvoleni na základě účasti na předchozích vzdělávacích akcích realizovaných Karlovarskou agenturou pro rozvoj podnikání, p. o., které byly realizovány v měsíci květnu a červnu roku 2018. Hlavní náplní jednání IP bylo v roce 2018 definování problémů z oblasti balneologie a lázeňství, možné způsoby nápravy a vznik Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje (dále jen „koncepce“).
 
Do IP se zapojily např. tyto subjekty: BIKV, o.p.s., Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, VÚB Mšené – lázně, Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných lázní ČR, Český inspektorát lázní a zřídel MZ ČR, Komise Rady Karlovarského kraje pro lázeňství a cestovní ruch,  KARP, p.o., MEDISPA (Lázně Františkovy Lázně, a.s., Imperial Karlovy Vary, a.s., AQUAFORUM, a.s., Léčebné lázně Jáchymov, a.s., Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Alžbětiny Lázně, a.s., Františkovy Lázně IMPERIAL a.s., Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Monti Spa a.s. Františkovy Lázně, Léčebné lázně Lázně Kynžvart).
 
Koncepce představuje střednědobý strategický dokument, který naznačuje, jakými směry se bude rozvíjet lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji. Jedná se o vůbec první koncepci, která se věnuje tématu balneologie. Koncepce byla vytvořena v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2018 – 2019“, registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108. Koncepci zpracovala společnost MEPCO, s.r.o., zadavatel je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Celkové náklady za zpracování koncepce činily 223.850,-Kč vč. DPH. Koncepce bude schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje 28. 2. 2019.
 
Koncepce byla zpracovaná v souladu se strategickými dokumenty Karlovarského kraje a je rozčleněna do tří základních částí – analytické, návrhové a implementační části.
 
  • V rámci analytické části byly realizovány řízené rozhovory s osobami, které byly vybrány ve spolupráci se zadavatelem, bylo provedeno zpracování dat z předchozích jednání a zpracování dat z veřejně dostupných zdrojů včetně komparace vybraných ukazatelů s ostatními kraji. Výstupem analytické části byla SWOT analýza a východiska pro návrhovou část.

 

  • Návrhová část byla zpracována na základě východisek z analytické části. Zpracovatel vypracoval první návrh strategické části respektující vizi stanovenou zadavatelem. Následně bylo provedeno elektronické připomínkování první verze návrhové části ze strany členů IP a zapracování těchto připomínek ze strany zpracovatele, který dále rozpracoval popisy cílů a projednal na IP.

 

  • V implementační části, která byla rovněž projednána na IP, je ustanoveno organizační zajištění implementace na principu partnerství, naplňování a hodnocení plnění koncepce jakož i stanoveny postupy pro aktualizaci a evaluaci koncepce.
 
Pro úspěšné realizování aktivit stanovených v koncepci je nutná aplikace principu partnerství mezi všemi subjekty spolupracujících na koncepci. Předpokládá se, že IP se bude nadále scházet dvakrát do roka za účelem sestavení a aktualizace akčního plánu koncepce, monitoringu a vyhodnocení plnění koncepce. IP bude otevřená, tj. budou do ní moci vstupovat noví členové, a to na základě memoranda o spolupráci. Inovační platforma se bude řídit jednacím řádem, který bude schválen na prvním jednání IP po schválení této koncepce. 
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace