Domů Témata Doprava Silniční Hospodářství Činnost Silničního Hospodářství A Formuláře Žádostí

Činnost silničního hospodářství a formuláře žádostí

Oddělení silničního hospodářství vykonává státní správu ve věcech silnic v rozsahu stanoveném v ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích.

Povoluje:

a)    zvláštní užívání silnic:

  • užívání silnic I., II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel jejichž rozměry přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
  • formou umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení na silnicích I. tř.
  • k provádění stavebních prací na silnicích I. tř.
  • pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostním objektu na silnicích I. tř.
  • pro pořádání sportovních, kulturních, náboženských a podobných akcí na silnicích I. tř.
  • pro umisťování, skládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných, prodejních a jiných podobných zařízení na silnicích I. tř.

b)   částečné nebo úplné uzavírky a nařízení objížděk na silnicích I tř.

c)    připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace k silnici I. tř. nebo  úprava tohoto připojení

d)    provádění stavby, terénních úprav v ochranném pásmu silnice I tř.

Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovuje přechodné a místní dopravní značení na silnicích I. třídy

Vyřizuje stížnosti ve věcech své působnosti

FORMULÁŘE

Za stránku zodpovídá Mgr. Michaela Sušaninová
Datum aktualizace 18. 8. 2022 - 06:54