Odbor sociálních věcí

Hlavní činnosti oddělení

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím, v rozsahu agend, které zajišťuje
 • v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná ve správním řízení obecními úřady v oblasti ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • v rozsahu své působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná ve správním řízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností v oblasti úhrad za stravu a za péči v případě dítěte s nařízenou ústavní výchovou, které je umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • v rozsahu své působnosti řídí, koordinuje a kontroluje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin do společnosti
 • spolupracuje s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny při zajišťování úkolů vládní politiky
 • řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti realizace činnosti sociální práce
 • vykonává kontrolu a poskytuje odbornou a metodickou pomoc v oblasti ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • vykonává kontrolu a poskytuje odbornou a metodickou pomoc v oblasti výkonu veřejného opatrovnictví

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal krajský úřad rozhodnutí o registraci, včetně souvisejících úkonů vyplývajících z kontroly
 • kontroluje fyzické a právnické osoby, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že u těchto osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování
 • vydává rozhodnutí o registraci/změně registrace - oprávnění k poskytování sociálních služeb a vede registr poskytovatelů sociálních služeb v listinné a elektronické podobě, zapisuje do registru poskytovatele sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, speciální lůžková zařízení hospicového typu, dětský domov a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 a v § 85 zákona, je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru; provádí kontrolu údajů o sociálních službách sdělovaných krajskému úřadu poskytovateli sociálních služeb za předchozí kalendářní rok prostřednictvím elektronického systému
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob
 • koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady s rozšířenou působností
 • zajišťuje poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení svých práv a zájmů a nejsou schopny samy zajistit pokračující poskytování sociálních služeb
 • po odborné stránce spolupracuje s odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem při projednávání přestupků dle zákona o sociálních službách

dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

 • zajišťuje činnost editora referenčních údajů, zapisuje referenční údaje do základního registru a provádí změny zapsaných referenčních údajů, přiděluje poskytovateli sociálních služeb identifikační číslo, pokud poskytovateli sociálních služeb nebylo dosud přiděleno prostřednictvím správce základního registru osob

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v rozsahu agend, které zajišťuje v přenesené působnosti

 

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

 • podílí se na vytváření koncepčních materiálů týkajících se programů aktivního stárnutí a rodinné politiky, spolupracuje při organizování a plnění aktivit programů aktivního stárnutí a rodinné politiky
 • podílí se na vytváření koncepčních materiálů týkajících se plánu pro vytváření příležitostí osob se zdravotním postižením a spolupracuje při organizování a plnění tohoto plánu
 • podílí se na zabezpečení činností souvisejících s realizací aktivity Senior Pas
 • zajišťuje činnosti spojené s metodickým vedením zařízení sociálních služeb, která zřizuje
 • realizuje, řídí a vyhodnocuje transformační procesy v oblasti sociálních služeb
 • podílí se na realizaci individuálních projektů v oblasti rozvoje sociálních služeb financovaných ze strukturálních fondů EU

 

dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 • spolupracuje na zabezpečení činností v oblasti rovných příležitostí
 • spolupracuje při realizaci Koncepce integrace cizinců
 • připomínkuje návrhy právních předpisů s celostátní působností, zejména v oblasti sociálních služeb a sociální práce
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v rozsahu agend, které zajišťuje v samostatné působnosti

 

dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

 • zajišťuje agendy a činnosti vyplývající ze zákona č. 325/1999 Sb., o azylu

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

 • zpracovává návrhy zřizovacích listin nově vzniklých organizací zřízených Karlovarským krajem a navrhuje změny zřizovacích listin stávajících organizací kraje
 • zpracovává a připravuje podklady pro odměňování a platy ředitelů příspěvkových organizací pro oddělení personálních věcí a vzdělávání
 • zajišťuje činnosti spojené se zřizováním a spravováním zařízení sociálních služeb
 • ve spolupráci s ekonomickým odborem zpracovává návrh rozpočtu odboru sociálních věcí, sleduje čerpání rozpočtu odboru sociálních věcí, zajišťuje další činnosti s tímto spojené
 • ve spolupráci s centrálním administrátorem zpracovává a připravuje návrhy dotačních programů pro poskytování dotací z rozpočtu kraje v oblasti podpory aktivní činnosti seniorů, v oblasti podpory rodiny, v oblasti podpory dobrovolnictví, v oblasti investiční a neinvestiční podpory terénních a ambulantních sociálních služeb
 • zpracovává a připravuje návrhy dotačních programů pro poskytování dotací z rozpočtu kraje v oblasti zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností, v oblasti zajištění sociálních služeb
 • přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v oblasti zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností a v oblasti zajištění sociálních služeb, zajišťuje další činnosti s tímto spojené
 • provádí kontrolu čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu kraje v oblasti zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností
 • provádí veřejnosprávní kontrolu na místě o použití finančních prostředků z rozpočtu kraje na realizaci projektů nestátních neziskových organizací
 • provádí kontrolu využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který byl vyplacen Krajským úřadem Karlovarského kraje
 • zpracovává žádosti o dotace z ústředních orgánů a provádí jejich vyúčtování
 • na základě Programu statistických zjišťování shromažďuje, zpracovává a předává k dalšímu využití příslušnému orgánu statistické údaje týkající se oblasti sociálních služeb
 • připomínkuje návrhy právních předpisů s celostátní působností zejména v oblasti sociálních služeb
 • ve spolupráci s odborem řízení projektů realizuje projekty v oblasti rozvoje sociálních služeb financované ze strukturálních fondů EU
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v rozsahu agend, které zajišťuje

 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území kraje
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území kraje
 • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, za jejich účasti sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb; informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; informuje Ministerstvo práce a sociálních věcí o plnění plánů rozvoje sociálních služeb
 • zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na území kraje v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
 • určuje síť sociálních služeb na území kraje, přitom přihlíží k informacím sděleným obcemi o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce
 • předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok; zajišťuje činnosti související s poskytnutím finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb

PŘENESENÁ PŮSOBNOST

dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zajišťuje výplatu tohoto příspěvku
 • po odborné stránce spolupracuje s odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem při projednávání přestupků dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • vykonává státní správu na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče, včetně rozhodování o zařazení žadatelů do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • rozhoduje o pověření fyzických nebo právnických osob k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 • vydává závazná stanoviska ke zřizování a provozování zařízení sociálně-právní ochrany dětí, která mají být zřízena v obvodu Krajského úřadu Karlovarského kraje
 • zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • zajišťuje přípravu dětí žijíích v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími nebo osobami v evidenci (se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností), sleduje naplňování dohod těmito osobami
 • zabezpečuje alespoň jednou v roce konzultace o výkonu pěstounské péče
 • zajišťuje činnosti související s vyhledáváním fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • kontroluje výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
 • zpracovává a zajišťuje aktualizaci metodických materiálů ke standardům kvality sociálně-právní ochrany

 

dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

 • řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím, v rozsahu agend, které zajišťuje

 

dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

 • připomínkuje návrhy právních předpisů s celostátní působností zejména v oblasti sociálně-právní ochrany
 • zřizuje zařízení sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
 • zajišťuje činnost a připravuje podklady pro jednání poradního sboru zřízeného hejtmanem kraje k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany
 • na základě Programu statistických zjišťování shromažďuje, zpracovává a předává k dalšímu využití příslušnému orgánu statistické údaje týkající se oblasti sociálně-právní ochrany dětí

 

 • Podílí se na zpracování koncepce sociální politiky kraje.
 • Provádí dílčí zpracování analýz, koncepcí a projektů v regionu s mimořádně závažnou sociální problematikou, zejména v oblasti sociálně vyloučených lokalit.
 • Zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy týkající se problematiky romské komunity.
 • Poskytuje konzultační pomoc romským poradcům nebo zaměstnancům obcí, kteří se zabývají agendou romské menšiny, organizacím, které se touto problematikou zabývají, i jednotlivcům. 
 • Připravuje souborné zprávy o situaci romských komunit/lokalit a ostatních národnostních menšin  a  o jejich potřebách, navrhujete jejich řešení pro orgány kraje.
 • Zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice národnostních menšin na území kraje ve spolupráci s organizacemi působícími v této oblasti na území kraje.
 • Zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se romských komunit a ostatních národnostních menšin.
 • Podílí se na krajské dotační politice ve své působnosti a zpracováváte odborná stanoviska k žádostem o dotace, které poskytují jednotlivé ústřední správní úřady.
 • Spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, romskými poradci a poradními orgány pro integraci romské menšiny, s romskými komunitami v kraji, s regionálními nevládními organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a romskou minoritou, při přípravě rozvojových programů a dokumentů kraje, komunitních plánů a plánů rozvoje sociálních služeb.
 • Spolupracuje s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity při zajišťování  úkolů vládní politiky.
 • Podílí se na realizaci programů na integraci cizinců v kraji.
 • Podílí se na zajišťování státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu, připravujete podklady pro uzavírání smluv.
 • Spolupracuje s obecními úřady, kde již integrace probíhá nebo bude probíhat.
 • Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců
 • Vyřizuje stížnosti a podněty občanů a jiných orgánů týkající se Vaší agendy.
 • Při své činnosti využívá referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle zákona č. 111/2009 Sb., nebo jiných právních předpisů. 

 

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Pilařová
Datum aktualizace 2. 1. 2023 - 12:10