Odbor řízení projektů

Hlavní činnosti oddělení

 • posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.
 • metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie.
 • příprava věcné části žádosti o poskytnutí dotace
 • kontrola podkladů k žádosti, případné doplnění
 • kontrola smluv vztahujících se k přiděleným projektům z hlediska předmětu plnění
 • implementace přidělených projektů ve smyslu pravidel programů, české legislativy a legislativy EU, zejména v oblasti přípravy projektů k realizaci.
 • příprava rozpočtu přidělených projektů
 • kontrola ekonomických podkladů k žádosti, případné doplnění
 • kontrola smluv o financování z hlediska financování projektu;
 • vedení projektové agendy v písemné a elektronické podobě.
 • příprava a realizace přidělených projektů až do jejich ukončení ve smyslu pravidel daného operačního programu:
  • dohled na přípravu kvalitní zadávací dokumentace pro dodavatelské zabezpečení projektu,
  • vedení procesu výběrového řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu,
  • řízení přípravy a uzavření dodavatelských smluv mezi konečným příjemcem a dodavateli,
  • samotná fyzická realizace projektu
  • monitoring realizace projektu z věcného i finančního hlediska,
  • vyhodnocení projektu
  • řádná archivace rozhodujících dokumentů, které se váží k projektu.
 • kontrola stavu zahajovaného projektu s důrazem  na existenci a správnost příslušných dokumentů, které se váží k přípravě a realizaci projektu. Těmi jsou zejména:
  • projektová fiche
  • územní rozhodnutí
  • stavební povolení
  • studie dopadu na životní prostředí
  • studie proveditelnosti
  • dokumenty, prokazující spolufinancování díla z lokálních prostředků.
  • event. další, (priority programů EK apod.)

V přípravě...

 • posuzování a analýza možností využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie
 • metodické řízení a koordinace rozpočtového procesu u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků z fondů Evropské unie
 • příprava věcné části žádosti o poskytnutí dotace
 • kontrola podkladů k žádosti, případné doplnění
 • kontrola smluv vztahujících se k přiděleným projektům z hlediska předmětu plnění
 • implementace přidělených projektů ve smyslu pravidel programů, české legislativy a legislativy EU, zejména v oblasti přípravy projektů k realizaci
 • příprava rozpočtu přidělených projektů
 • kontrola ekonomických podkladů k žádosti, případné doplnění
 • kontrola smluv o financování z hlediska financování projektu
 • vedení projektové agendy v písemné a elektronické podobě.
 • příprava a realizace přidělených projektů až do jejich ukončení ve smyslu pravidel daného operačního programu:
  • dohled na přípravu kvalitní zadávací dokumentace pro dodavatelské zabezpečení projektu,
  • vedení procesu výběrového řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu,
  • řízení přípravy a uzavření dodavatelských smluv mezi konečným příjemcem a dodavateli,
  • samotná fyzická realizace projektu
  • monitoring realizace projektu z věcného i finančního hlediska,
  • vyhodnocení projektu
  • řádná archivace rozhodujících dokumentů, které se váží k projektu.
Za stránku zodpovídá Ing. Květa Hryszová
Datum aktualizace 2. 10. 2023 - 09:05