Domů Témata Podnikání Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělských podnikatelů

KDO JE ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

 
Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanoveným zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 
Podmínky, které je podnikatel fyzická osoba povinen splnit při podání žádosti o zaevidování
 1. je plně svéprávná;
 2. má trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU;
 3. pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU.
 
 

VYMEZENÍ ČINNOSTI

(§ 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů)
 
Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:
 1. rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 2. živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
 3. produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
 4. výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 5. úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby12), pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
 6. chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 7. hospodaření v lese4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 8. hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
 
Za zemědělskou výrobu se také považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.
 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY

(položka č. 6 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění)
 
Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je 1 000,- Kč.
 
Správní poplatek za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci je 500,- Kč a za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci je 100,- Kč.
 
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele je osvobozena od poplatku 100,- Kč, pokud tato změna navazuje na změny již provedené v obchodním nebo jiném rejstříku.
 
Zemědělský podnikatel je povinen:
 1. oznámit změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele do 15 dnů ode dne změny; oznámení změn se nevztahuje na změny v údajích zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců
 2. bez zbytečného odkladu oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců.
 

 

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKATELE

 
Evidenci zemědělského podnikatele, včetně změn, provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v ČR
 
 

V KARLOVARSKÉM KRAJI REGISTRACI PROVÁDÍ

 • Městský úřad Aš, odbor správních činností a Obecní živnostenský úřad, Kamenná 472/52, 352 01  Aš
 • Městský úřad Cheb, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, 26. dubna 4, 350 20 Cheb
 • Magistrát města Karlovy Vary, odbor obecní živnostenský úřad, U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary
 • Městský úřad Kraslice, odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad, 28. října 1438, 358 01 Kraslice
 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor obecní živnostenský úřad, Příčná 647, 353 01 Mariánské Lázně
 • Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
 
Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje osobní jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 
Informační systém Evidence zemědělského podnikatele umožňuje vydávat výpisy z evidence zemědělských podnikatelů.
 
Správní poplatek za výpis z evidence zemědělského podnikatele je 15 Kč za každou i započatou stránku.
 
Nahlížet do evidence zemědělského podnikatele může na stránkách   http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/
 
Na těchto stránkách najdete i žádosti o zápis do evidence, popřípadě žádosti k oznámení změn či ukončení podnikání.
 
 
Další informace
 
Evidenci zemědělského podnikatele nepodléhá fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti.
Za stránku zodpovídá Bc. Pavel Lehocký
Datum aktualizace 19. 6. 2023 - 07:08