Seznam oprávněných investorů


§ 23a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

odst. 1)
Vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (dále jen "oprávněný investor") je oprávněn požadovat, aby byl o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě; za tím účelem podává žádost místně příslušnému krajskému úřadu. V žádosti uvede své identifikační údaje včetně údajů umožňujících zasílání do datové schránky, seznam obcí, kterých se žádost o doručování týká, a doklad prokazující skutečnost, že je oprávněným investorem s územní působností na území uvedených obcí. Je-li žádost úplná, krajský úřad zaznamená oprávněného investora do seznamu oprávněných investorů, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněný investor zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů je o úkonech správního orgánu podle věty první informován tímto správním orgánem.

odst. 2)
Záznam v seznamu oprávněných investorů je účinný 5 let ode dne jeho zveřejnění. Žádost podle odstavce 1 lze podávat opakovaně. Změní-li se údaje poskytované podle odstavce 1, je oprávněný investor povinen o této změně neprodleně vyrozumět místně příslušný krajský úřad, který seznam oprávněných investorů upraví.

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zveřejňuje dle výše uvedené legislativy seznam oprávněných investorů, kteří požádali, aby byli o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu vyrozuměni jednotlivě.
 

Seznam oprávněných investorů (36,81 KB, XLSX) - aktualizován ke dni 24. 1. 2024
 

Kontaktní osoba spravující seznam oprávněných investorů:

Ing. Kristýna Abrahámová
tel. 354 222 203
e-mail: kristyna.abrahamova@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 21. 5. 2024 - 12:04