Domů Dotace Důležité informace pro žadatele o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Důležité informace pro žadatele o dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

 

 VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

 

Informace k formuláři Finanční vypořádání dotace:

Jednotlivé formuláře Finančního vypořádání dotace naleznete na stránkách příslušného dotačního programu https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/dotacni-programy-karlovarskeho-kraje a také na stránkách pro individuální dotace https://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/dotacni-programy-karlovarskeho-kraje/individualni-dotace.

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 22. 4. 2024 schválilo usnesením č. ZK 117/04/24:

 1. Program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností
 2. Program na hospodaření v lesích
 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 26. 2. 2024 schválilo a vyhlásilo usnesením č. ZK 50/02/24 tyto dotační programy:

 1. Program na podporu obnovy stávajících dopravních hřišť
 2. Program Senior Expres
 3. Program Podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras
 4. Program Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury
 5. Program Podpora strojové techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras
 6. Program Podpora územně plánovací činnosti obcí
 7. Program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb
 8. Program na podporu dobrovolnictví
 9. Program na podporu základních a středních škol v oblasti prevence rizikových typů chování
 10. Program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů a ředitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 

Rada Karlovarského kraje na jednání 18. 12. 2023 schválila usnesením č. RK 1531/12/23 změnu dotačního programu:

 1. Program obnovy venkova 2022 - 2024
 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 11. 12. 2023 schválilo a vyhlásilo usnesením č. ZK 568/12/23 tyto dotační programy:

 1. Program prevence kriminality a závislostního chování
 2. Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
 3. Program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
 4. Program na podporu provozování domácí hospicové péče
 5. Program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění
 6. Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče
 7. Program na likvidaci invazivních druhů rostlin
 8. Program na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 9. Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň
 10. Program na podporu včelařství
 11. Program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
 12. Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi


Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 23. 10. 2023 schválilo a vyhlásilo usnesením č. ZK 456/10/23 tyto dotační programy:

 1. Program na podporu aktivit v cestovním ruchu
 2. Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení
 3. Program na podporu vydávání neperiodických publikací
 4. Program na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích
 5. Program na podporu aktivní činnosti seniorů
 6. Program na podporu rodiny
 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 11. 9. 2023 schválilo a vyhlásilo usneseními č. ZK 377/09/23, ZK 378/09/23, ZK 379/09/23, ZK 432/09/23 tyto dotační programy:

 1. Motivační (dotační) program pro lékaře primární péče ve věku nad 65 let (aktualizace programu 20. 11. 2023, usnesení č. ZK 504/11/23)
 2. Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult
 3. Program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 4. Program na podporu kulturních aktivit
 5. Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 6. Program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
 7. Program na podporu sportovních akcí
 8. Program na podporu sportovních aktivit
 9. Stipendijní (dotační) program na podporu studentů vyšších odborných škol - obor vzdělávání 75-32-N/01 Sociální práce
 10. Program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
 11. Program na podporu vrcholového sportu
 12. Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře
 13. Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025
 14. Program pro poskytování dotací v rámci projektu "Podpora vybraných služeb sociální prevence III"
 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jednání 11. 9. 2023 schválilo usnesením č. ZK 429/09/23:

 1. Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024
 
Bližší informace o konkrétním dotačním programu nalezne žadatel na stránce:
 
 

Portál občana Karlovarského kraje umožňuje tři způsoby přihlášení:

 1. Prostřednictvím portálu národního bodu "Identita občana"
  • je určeno pro občany - fyzické osoby nepodnikající
  • žádost není nutné, ale je možné podepsat elektronickým podpisem
 2. Prostřednictvím Informačního systému datových schránek "ISDS"
  • je určeno pro majitele datové schránky
  • žádost není nutné, ale je možné podepsat elektronickým podpisem
 3. Zadáním jména a hesla
  • je určeno pro žadatele, kteří nemají zřízenu "Identitu občana" nebo datovou schránku
  • žádost je možné podepsat elektronickým podpisem
  • pokud není žádost podepsána elektronickým podpisem, je nutné žádost vytisknout, podepsat a doručit Karlovarskému kraji
Za stránku zodpovídá Karel Kolařík
Datum aktualizace 10. 5. 2024 - 11:24