Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad

Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad

Hlavní činnosti oddělení

 • vymáhá neuhrazené pohledávky podle zvláštního předpisu a předává podklady k jejich proúčtování ekonomickému odboru
 • provádí úkony podle zvláštního právního předpisu o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • prokazuje součinnost při vyřizování žádostí příslušnému ústřednímu orgánu podle zákona o mimosoudních rehabilitacích
 • prokazuje součinnost s MF ČR při vyřizování uplatněného nároku na zmírnění následků některých majetkových křivd
 • provádí výkon rozhodnutí na splnění peněžité povinnosti, případně vymáhá jménem úřadu splnění této povinnosti formou návrhu na soudní výkon rozhodnutí podle zvláštního předpisu a předává podklady k jejich proúčtování ekonomickému odboru
 • metodická a odborná pomoc obcím na úseku nařízení, kontrola zákonnosti nařízení obcí, shromažďuje nařízení obcí po jejich vyhlášení (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí
 • kontrola zákonnosti usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • poskytuje odbornou, právní a metodickou pomoc obcím, příspěvkovým organizacím a odborům krajského úřadu na úseku přenesené působnosti (zákon č. 129/2000 Sb.) a v oblasti správního řízení
 • zabezpečuje agendu rozhodování o výkonu přenesené působnosti pověřeným obecním úřadem, neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., a doporučuje přenesení určitého rozsahu výkonu státní správy z obce s rozšířenou působností na pověřený obecní úřad (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • zabezpečuje agendu udělování souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi obcemi dle zákona č. 128/2000 Sb.
 • řešení rozpuštění zastupitelstva obce (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • příprava podkladů pro ředitele KÚ ve věci jmenování a odvolávání tajemníků obecních úřadů (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • odvolací řízení (zákon č. 337/1992 Sb., 500/2004 Sb. – provozování výherních hracích automatů)
 • zabezpečuje agendu týkající se ochránce veřejných práv (zákon č. 349/1999 Sb.)
 • zabezpečuje komplexní výkon agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – metodika, kontrola, rozhodování v I. a II. stupni, příp. přezkum vydaných rozhodnutí 
 • vede evidenci plných mocí udělených krajem a krajským úřadem
 • vede evidenci všech jmenovacích dekretů
 • zabezpečuje agendu volby přísedících krajského soudu (zákon č. 6/2002 Sb.)
 • vede evidenci metodických listů, včetně přidělování čísel jednacích
 • vedení evidence soudních řízení /dle OSŘ/, realizace úkonů s tím spojených
 • vedení evidence soudních řízení /dle SŘ/, realizace úkonů s tím spojených
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování kraje před soudem
 • návrhy, kontrola smluv odborů krajského úřadu a příspěvkových organizací
 • právní stanoviska, vyjádření
 • kontrola dotačních smluv
 • právní pomoc odborům krajského úřadu
 • veřejná podpora, škodní události, vyjádření, stanoviska
 • daňové řízení, místní poplatky
 • zákonodárná iniciativa kraje
 • připomínkové řízení k návrhům vlády ČR
 • vedení Věstníku právních předpisů kraje
 • vydávání obecně závazných právních předpisů kraje
 • vedení evidence právních předpisů kraje 
 • připravuje konečné znění a zajišťuje uveřejňování právních předpisů kraje a dalších skutečností stanovených zákonem ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje, stanovuje konečné znění materiálu připraveného k vyhlášení ve Věstníku kraje (zákon č. 129/2000 Sb.) a vede centrální evidenci právních předpisů kraje
 • vedení agendy přijatých usnesení vlády ČR
 • v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a příslušným vnitřním předpisem kraje poskytuje veřejnosti informace o činnosti kraje, o záměrech a schválených koncepcích orgánů kraje
 • odvolací řízení na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě, na úseku všeobecné vnitřní správy, na úseku ochrany a správy státních hranic, na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanského soužití a majetku
 
Zajišťuje výkon státní správy podle zvláštních právních předpisů na těchto úsecích:
Matrika (zákona č. 301/2000 Sb., ad.):
 • kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u úřadů s rozšířenou působností ve smém správním obvodu nejméně jednou ročně (+ostatní typy obecních úřadů v kraji namátkově či dle potřeby)
 • prování ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu
 • vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, pro úřady s rozšířenou působností zařazené v jeho správním obvodu
 • provádí zkoušku odborné způsobilosti k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin u zaměstnance obce, který je zařazen do jeho správního obvodu
 • vykonává metodickou činnosti pro matriční úřady ve svém správním obvodu

Státní občanství České republiky (zákon č. 186/2013 Sb., ad.):

 • zúřadovává nabývání a pozbývání státního občanství ČR
 • provádí zjišťování státního občanství
 • přijímá žádosti o udělení státního občanství ČR
 • přijímá prohlášení o nabytí státního občanství ČR
 • plní oznamovací povinnosti o nabytí státního občanství
 • provádí akt státoobčanského slibu a předání osvědčení o státním občanství ČR

Ověřování (vidimace a legalizace; zákon č. 21/2006 Sb., ad.):

 • provádí vyšší ověření matričních dokladů pro použití v cizině
 • vede evidenci těchto vidimací a legalizací
 • vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně jejich změn
 • provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • vykonává metodickou činnosti pro obecní úřady ve svém správním obvodu

Zápis a užívání údajů z informačního systému evidence obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb., ad.):

zapisuje údaje o fyzických osobách, u nichž došlo:

 • k nabytí státního občanství udělením nebo prohlášením v rozsahu vymezeném zákonem
 • k pozbytí státního občanství (údaje o pozbytí nebo nabytí cizího státního občanství zapíše v rozsahu vymezeném zákonem, pokud jsou mu z jeho úřední činnosti známy)
 • údaje o fyzické osobě, která není vedena v informačním systému, ale krajský úřad o ní zjistí, že je státním občanem, zapíše v rozsahu vymezeném zákonem
 • kraj a krajský úřad je uživatelem údajů o obyvatelích v rozsahu vymezeném zákonem údajů; údaje, jichž je uživatelem, může kraj a krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti

Evidence obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb., ad.), občanské průkazy (zákon č. 269/2021 Sb., ad.), cestovní doklady (zákon č. 329/1999 Sb., ad.):

 • kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel u všech typů obecních úřadů v rámci svého správního obvodu
 • vykonává metodickou činnost na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovných dokladů, poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel ad.

Krajský živnostenský úřad (zákon č. 570/1991 Sb., ad.):

 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotlivých kontaktních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu
 • spolupracuje na úsaku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • je oprávněn vyžadovat od úředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku ve smyslu ust. § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.,
 • dozoruje dodržování zákona o regulaci reklamy (č. 40/1995 Sb., ad)

Působnost v oblasti cen (zákon č. 265/1991 Sb., zákon č. 526/1990 Sb., ad.):

 • provádí cenovou kontrolu
 • ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů

Evidence zemědělských podnikatelů (zákon č. 252/1997 Sb., ad.):

 • vykonává metodickou činnost pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu ve vztahu k evidenci zemědělského podnikatele

Volby (pro každé volby zvláštní právní předpis):

 • organizačně a technicky zajišťuje přípravu, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí, volby do zastupitelstva kraje, volby do Parlamentu České republiky, volby prezidenta republiky a volby do Evropského parlamentu
 • rozhoduje o registraci kandidátních listin/kandidátů při volbách do zastupitelstva kraje a do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • ověřuje obdornou způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb pro zaměstnance pověřených obecních úřadů ve svém správním obvodu
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty na úseku voleb
 • přijímá oznámení o poklesu počtu členů obecních zastupitelstev a postupuje žádost o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra
 • přijímá rozhodnutí obecních zastupitelstev o sloučení obcí
 • rozhoduje o oddělení části obce na základě kladného výsledku místního referenda

 

Oddělení stavební úřad vykonává v přenesené působnosti činnosti vyplývající především ze:

 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek
 • zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zejména:

 • vykonává působnost odvolacího správního orgánu pro obecné stavební úřady a působnost odvolacího správního orgánu pro komunikace pro celý Karlovarský kraj
 • provádí řízení a vydává rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů
 • přezkoumává v rozsahu své působnosti ve II. stupni rozhodnutí vydaná obecními úřady ve správním řízení
 • provádí kontroly v rozsahu své působnosti na vybraných úsecích činnosti výkonu státní správy 
 • provádí řízení a vydává rozhodnutí u jednotlivých zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí, pokud si tuto pravomoc vyhradí
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obecným a speciálním stavebním úřadům
 • v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 písm. e) zákona o krajích provádí v rozsahu své působnosti podle zvláštního právního předpisu kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
 • řeší záležitosti právního charakteru pro celý Karlovarský kraj v oblasti působnosti odboru stavební úřad
 • koordinuje a usměrňuje výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, speciálního stavebního úřadu silničního v kraji, včetně výkonu státního dozoru ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu na území kraje
 • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti příslušných odborů obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti
 • provádí v rozsahu své působnosti kontroly stavebních úřadů v oblasti editace dat Registru územní identifikace adres a nemovitostí ("RÚIAN") dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech
Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Nelly Trávníková
Datum aktualizace