Domů Krajský Úřad Organizační Struktura Odbory Odbor Regionálního Rozvoje

Odbor regionálního rozvoje

Hlavní činnosti oddělení

 
Oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje provádí následující činnosti:
 
V rámci samostatné působnosti:
 • vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), zejména vypracovává a vyhodnocuje analýzy rozvoje územního obvodu kraje a jeho částí, zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje, vyhodnocuje jeho plnění a předkládá orgánům kraje návrhy na jeho aktualizaci, navrhuje finanční opatření k podpoře regionálního rozvoje územního obvodu kraje, předkládá je ke schválení orgánům kraje a zajišťuje realizaci schválených opatření; vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

 • provádí výběr a přípravu rozvojových projektů a vypracovává další podklady potřebné pro sestavení rozpočtu kraje, popř. návrhy na užití prostředků z peněžních fondů kraje;
 • spolupracuje s průmyslovými a hospodářskými subjekty a sítěmi podnikatelů v kraji;
 • zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje (např. Programe rozvoje Karlovarského kraje, Regionální inovační strategie Karlovarského kraje apod.;
 • shromažďuje informace o programech podpor, dotačních titulech a fondech, tyto informace zveřejňuje na www stránkách kraje, popř. jiným vhodným způsobem informuje cílové subjekty, připravuje pro potřeby potenciálních žadatelů informace o možnostech financování projektů;
 • připravuje pro potřeby potenciálních žadatelů informace o možnostech financování projektů;
 • řídí činnost příspěvkové organizace Karlovarské agentury rozvoje podnikání p.o. (dále jen KARP) a v některých případech se podílí na jejich aktivitách;
 • Společně s KARP se podílí se na vyhodnocování ploch vhodných pro vznik průmyslových a víceúčelových hospodářských zón a vede přehled investičních příležitostí na území kraje ve spolupráci s obcemi, městy, orgány územního plánování, Krajskou hospodářskou komorou a podnikateli a dále koordinuje vznik a rozvoj nových hospodářských aktivit (realizace technologických a dalších inovací rozvojem inovačních center, vědeckotechnických a hospodářských parků, podnikatelských inkubátorů);
 • ve spolupráci s dalšími odbory kooperuje na vytváření pravidla pro dotační politiku na úseku odboru regionálního rozvoje;
 • komplexně administruje vybrané dotační programy odboru regionálního rozvoje (např. program obnovy venkova, inovační vouchery) a na dalších se podílí;
 • sleduje a vyhodnocuje sociální aspekty zaměstnanosti a hospodářský vývoj kraje;
 • koordinuje regionální management, subjekty přímo ovlivňující trvale udržitelný rozvoj regionu;
 • spolupracuje v rámci regionu soudržnosti NUTS2 Severozápad a jeho strukturami;
 • spolupracuje s průmyslovými a hospodářskými subjekty a sítěmi podnikatelů v kraji;
 • ve spolupráci s KARP zajišťuje prezentace investorských příležitostí v kraji pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání v jeho územním obvodu;
 • zajišťuje dotační agendu v oblasti podpory obnovy venkova, cyklistické infrastruktury a budování a údržby lyžařských tras;
 • zajišťuje účast Karlovarského kraje na výstavách a veletrzích zejména v oblasti cykloturistiky, obnovy venkova a prezentace úspěšně realizovaných projektů – příklady dobré praxe;
 • podporuje činnost pracovní skupiny a spolupracuje při řešení projektů v oblasti vodácké Ohře
 • ve spolupráci s dalšími institucemi sleduje a analyzuje veškeré hospodářské aktivity na území kraje a zajišťuje vzájemnou výměnu informací (Český  statistický úřad, úřady práce, ministerstva, správci inženýrských sítí, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ad.);
 • ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a KARP zajišťuje zprostředkování informací o dostupných podporách malého a středního podnikání, včetně metodické pomoci žadatelům;
 • spolupracuje s obcemi a jejich sdruženími, mikroregiony a místními akčními skupinami v Karlovarském kraji na přípravě strategických dokumentů i při přípravě investic a realizaci projektů;
 • spolupracuje s  KARP na přípravě a realizaci projektů;
 • je spoluorganizátorem soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje.
V rámci přenesené působnosti:
 • spolupracuje při provádění finančních kontrol skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím (ex-ante), v průběhu jejich použití a následně po jejich použití (ex-post), viz zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, a to pouze u individuálních projektů realizovaných v rámci této skupiny.

 • vykonává činnosti v rozsahu zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, kde zejména: vydává předchozí souhlas k provozování veřejného pohřebiště, přijímá informace od provozovatele pohřebiště o zákazu pohřbívání, vydává stanovisko ke zřízení neveřejného pohřebiště, vydává rozhodnutí o zrušení veřejného pohřebiště ve veřejném zájmu, vykonává dozor nad činností provozovatele pohřebiště, je-li jím registrovaná církev, nebo náboženská společnost, vč. oprávnění požadovat splnění povinností stanovených zákonem;

 • provádí zajištění a úhradu exhumace a převezení lidských ostatků, včetně přemístění zeminy a travního porostu z rozptylových a vsypových luk na jiné vhodné pohřebiště, v případě rušení veřejného pohřebiště ve veřejném zájmu před uplynutím nájemních lhůt;

 • vykonává činnost v rozsahu zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje, informuje ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci;

 • zajišťuje v přenesené působnosti agendy dotačních programů vyhlášených Ministerstvem pro místní rozvoj (případně jinými státními orgány) v dohodnutém a krajem odsouhlaseném rozsahu, např. v rámci státní bytové politiky, programů obnovy venkova atd.

 
V rámci působnosti EU:
 • spolupracuje s ostatními odbory na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání fondů EU;
 • zajišťuje informace o programech vyhlášených a podporovaných v rámci EU, případně jinými mezinárodními organizacemi;
 • spolupracuje s KARP (plní funkce Sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje) na přípravě a činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje (RSK) a zpracování Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje (RAP);
 • zajišťuje zpracování projektových záměrů kraje a jeho příspěvkových organizací v Regionálním akčním plánu Karlovarského kraje;
 • podílí se na přípravě, realizaci a udržitelnosti přeshraničních i národních projektů (např. Clara II, Clara III, CROSS-DATA, Smart akcelerátor, aj.). 
 •  v souladu s vnitřními předpisy KK spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturálních fondů EU, vč. metodické koordinace řízení projektů EU v rámci Karlovarského kraje;
 • zajištění zpracování informací a iniciace projektů na úrovni mezinárodních Operačních programů CENTRAL EUROPE a INTERREG EUROPE;
 • koordinuje metodiku přípravy, řízení, realizace a udržitelnosti projektů Karlovarského kraje a jím zřízenými organizacemi.

  

Oddělení územního plánování vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu -  vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
 • pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu;
 • pořizuje územně plánovací podklady: územně analytické podklady pro území kraje a územní studie;
 • vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností;
 • vydává vyjádření a stanoviska při pořizování územních plánů;
 • vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod, tj. správní území Karlovarského kraje;
 • vykonává další činnosti podle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona; 
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc zejména orgánům územního plánování a projektantům územně plánovacích dokumentací pro obce;  

Organizuje u obcí kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku územního plánování, vyhodnocuje výsledky kontrol a předkládá příslušnému ministerstvu, popř. vládě, návrhy na potřebná opatření, 

Zajišťuje agendy dotačních programů v oblasti územního plánování, zejména poskytování dotací z dotačního titulu Karlovarského kraje: „Podpora územně plánovací činnosti obcí v Karlovarském kraji“;   
 
Spolupracuje na koncepci geografického informačního systému (GIS) kraje.
 

Oddělení přeshraničních projektů odboru regionálního rozvoje vykonává následující činnosti:

V rámci implementace INTERREG  Česko - Sasko 2021-2027  zabezpečuje v roli Regionálního subjektu následující činnosti:

 • publicita, poskytování informací o programu včetně poradenství (ve spolupráci s JS)
 • přijímání projektových žádostí českých lead partnerů
 • kontrola formálních náležitostí a odborné posouzení žádostí českých lead partnerů
 • spolupráce při hodnocení projektových žádostí
 • zajištění další činnosti vyplývající Regionálnímu subjektu z Programového/Realizačního dokumentu


V rámci implementace Programu INTERREG  Bavorsko - Česko 2021-2027 zabezpečuje v roli Regionálního subjektu následující činnosti:

 • publicita, poskytování informací o programu včetně poradenství
 • přijímání projektových žádostí českých lead partnerů
 • kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti žádostí českých lead partnerů
 • spolupráce při hodnocení projektových žádostí
 • zajištění další činnosti vyplývající Regionálnímu subjektu z  Programového/Implementačního dokumentu

 

V rámci implementace Programů účast na implementaci Fondu malých projektů

V souladu s vnitřními předpisy KK spolupracuje na projektech připravovaných za Karlovarský kraj v rámci využívání fondů EU

Zajištění zpracování informací a iniciace projektů na úrovni nadnárodní a meziregionální spolupráce

Administrativní zajištění zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK

 

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů fondů EU v ČR.
 
Sekretariát zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce. 
Sekretariát zajišťuje zejména tyto činnosti:
 • organizuje přípravu a konání jednotlivých zasedání RSK;
 • připravuje materiály a podklady pro jednotlivá zasedání RSK a zasílá je všem členům k případným připomínkám;
 • sepisuje zápis ze zasedání RSK, zasílá ho všem členům a náhradníkům k připomínkám, provádí vypořádání připomínek, finální znění zápisu ze zasedání zasílá všem členům a náhradníkům, uveřejňuje zápis ze zasedání RSK na webové stránce RSK;
 • upravuje veškeré dokumenty související s činností RSK;
 • publikuje na webové stránce RSK relevantní dokumenty a zajišťuje provoz a úpravy webových stránek;
 • vede seznam členů, jejich náhradníků a stálých hostů;
 • administrativně zajišťuje změny členů a náhradníků;
 • koordinuje činnost pracovních skupin RSK tzn. připravuje materiály a podklady pro jednání pracovních skupin, případně sepíše zápis z jednání, spravuje veškeré dokumenty související s činností pracovních skupin, uveřejňuje relevantní dokumenty související s činností pracovních skupin na webové stránce RSK není-li rozhodnuto jinak;
 • účastní se jednání sekretariátů všech RSK organizovaných MMR;
 • navrhuje stálé a přizvané hosty;
 • zajišťuje zpracování Regionálního akčního plánu (RAP KK) a jeho změny;
 • zpracovává Výroční zprávu o činnosti RSK;
 • zpracovává Zprávu o naplňování Regionálního akčního plánu a její změny;
 • plní úkoly a vyřizuje požadavky NSK a MMR ;
 • spolupracuje na aktivitách vedoucích k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje;
 • zajišťuje pořádání odborných konferencí a seminářů pro širokou veřejnost (ať již samostatně či ve spolupráci s MMR), a to prezenční či on-line formou.;
 • mapuje absorpční kapacitu regionu – získává a následně analyzuje záměry na rozvoj regionu od subjektů Karlovarského kraje;
 • komplexně zajišťuje program RE:START v Karlovarském kraji, účastní se pravidelných koordinačních schůzek s Regionálním výkonným týmem RE:START;
 • zajišťuje sběr dat pro definování absorpční kapacity území a mapování připravovaných projektových záměrů, vstupů pracovních skupin, podkladů partnerů zapojených v RSK a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje;
 • vytváří souhrn informací z území;
 • aktivně se podílí na procesu hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou transformaci;
 • vede projekt OP TP na podporu činnosti RSK a RE:START;
 • aktivně se zapojuje do příprav FST a podniká řadu kroků, které jsou zapotřebí pro nastavení optimální implementační struktury a přípravy OP ST tak, aby jeho nastavení maximálně reflektovalo transformační potřeby kraje;
 • koordinuje aktivity a příspěvky na webové platformě PinCity (www.menimekraj.cz);
 • koordinuje aktivity jednotlivých tematických pracovních skupin OP ST a účastní se jednotlivých jednání
 • účastní se všech jednání s řídícími orgány, MMR, MŽP, SFŽP, atd.
 • koordinuje aktivity v rámci iniciativy JASPERS;
 • účastní se jednání ohledně Informačního systému projektových záměrů (ISPZ) a zároveň je správcem toho systému za Karlovarský kraj;
 • spolupracuje a účastní se pracovních skupin při tvorbě ITI;
 • kontroluje a zveřejňuje MAP na extranetu územní dimenze MMR;
 • zpracovává studie na HSOÚ a zároveň je koordinátorem HSOÚ pro Karlovarský kraj;
 • administrativně a organizačně zabezpečuje Komisi Rady Karlovarského kraje pro transformaci regionu, FST a energetiku.
 
Další informace naleznete na webových stránkách REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE KARLOVARSKÉHO KRAJE
 
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 21. 8. 2023 - 14:01