Domů Témata Životní Prostředí Radonový Program ČR

Radonový program ČR

RADONOVÝ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY

 
Přehledné a úplné informace jsou na internetovém odkazu: https://www.radonovyprogram.cz/uvodni-strana/, kde, mimo jiné, najdete:
 • o radonu a jeho zdravotních účincích,
 • měření radonu,
 • stávající stavby,
 • nové stavby,
 • radon ve školách,
 • radon na pracovištích,
 • protiradonová ozdravná opatření,
 • dotace na POO.radon.jpg


Česká republika patří díky svému specifickému geologickému podloží k zemím s vyšší mírou ozáření z tohoto zdroje ve světě.  Rizikovou situací je dlouhodobý pobyt v budovách se zvýšenou objemovou aktivitou radonu, kterými mohou být domácnosti, školy, pracoviště apod. a které nejsou dostatečně chráněny proti pronikání radonu z podloží. Podle posledních odhadů Státního ústavu radiační ochrany v.v.i., je radonem nadměrně zatíženo více než 4,5 % bytového fondu v České republiky.

 
 
 
Měření radonu ve vnitřním ovzduší budov s pobytovými místnostmi
 
Dotace na provedení protiradonového ozdravného opatření
Krajský úřad se podílí na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu ve vnitřním ovzduší. Pro bezplatné roční měření objemové aktivity radonu (OAR) poskytuje zájemcům do pobytových místností 2 ks  stopových detektorů. V případě naměření limitních hodnot OAR a při splnění podmínek vyhlášky č. 362/2016 Sb. a předložení dokladů podle vyhlášky č. 464/2016 Sb. krajský úřad v případě zájmu zajišťuje pro žadatele zúřadování žádosti o dotaci, tj. zajištění stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zkompletování a odeslání žádosti ministerstvu financí (MF). Po kladném vyřízení žádosti a po realizaci protiradonového ozdravného opatření s podmínkou prokázání jeho účinnost, zajišťuje souhlas SÚJB s provedeným opatřením a uvolnění dotace MF.
 
Žádost o poskytnutí dotace se řídí předpisy:
 • Vyhláškou SÚJB č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace,
 • Vyhláškou MF č. 464/2016 Sb., o postupu při poskytnutí dotace,
 • Metodickým postupem MF č. j. MF-2158820171203  ve znění č. j. MF-668920181203 a č. j. 536120221203-4.
 
O dotaci na provedení protiradonového ozdravného opatření lze žádat prostřednictvím zdejšího odboru ŽP a zemědělství. Agendu Radonového programu ČR včetně žádostí o dotaci zajišťuje:
Ing. Jiří Raška, tel: 354 222 217, jiri.raska@kr-karlovarsky.cz
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jiří Raška
Datum aktualizace 23. 9. 2022 - 09:05