Domů Témata Životní Prostředí Vodní Hospodářství Malé Vodní Nádrže, TBD, Lokality Vhodné Pro Akumulaci Vody

Malé vodní nádrže, TBD, Lokality vhodné pro akumulaci vody

Prostorová analýza profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží v Karlovarském kraji:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje nechal v roce 2021 zpracovat prostorovou analýzu profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží, jejichž zatopená plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m, tj. vodní nádrže, pro jejichž realizaci postačí pouze ohlášení vodního díla příslušnému vodoprávnímu úřadu dle ustanovení § 15a zákona  č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.  Ve výsledku bylo analýzou vymezeno 2 034 potenciálních lokalit (profilů) o ploše 588 ha pro realizaci malých vodních nádrží na území Karlovarského kraje.

Analýzu a jednotlivé navržené profily rozdělené dle působností ORP nalezete zde: 
 

 

 

Metodické pomůcky pro provádění technickobezpečnostního dohledu u vodních děl kategorie IV.:

 

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu Malé vodní nádrže - rybníky (2,63 MB, PDF)(Ministerstvo zemědělství ČR 2016) pro vlastníky těchto vodních děl. V příručce jsou uvedeny:
 
  • Povinnosti vlastníků malých vodních nádrží.
  • Způsob provádění technickobezpečnostního dohledu a vyhodnocení prohlídek vodního díla.
  • Dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, z nichž lze čerpat finanční prostředky na výstavbu nových či opravu, rekonstrukci či odbahnění stávajících rybníků.
 

Část B (3,22 MB, PDF) metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 1/2010 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

   

 
Výhledová studie potřeb vody a výhledové vodní nádrže:
 
V roce 2009 byla dokončena Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji (2,21 MB, DOC) (stručný souhrn), která byla zpracována z důvodu zanalyzování současných podmínek zdrojů a potřeb vody a posouzení potřeb vody v podmínkách střednědobého (20 let) a dlouhodobého (po r. 2050) výhledu pro území Karlovarského kraje. Studie byla podkladem pro tvorbu dokumentu Ministerstva zemědělství ČR „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“.  

Tento dokument byl v roce 2020 aktualizován a na území Karlovarského kraje jsou navrženy tyto výhledové vodní nádrže:

  • Dvorečky – vodní tok Libava
  • Chaloupky – vodní tok Rolava
  • Poutnov – vodní tok Teplá
  • Hlubocká Pila – vodní tok Liboc
  • Mětikalov - vodní tok Liboc
  • Skřiváň - vodní tok Skřiváň
  • Tuřany - vodní tok Šitbořský potok
 

  

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 Dne 10.03.2005 byl zastupitelstvem Karlovarského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje,  který slouží jako podklad územní plánovací dokumentaci, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost obcí a kraje v přenesené a samostatné působnosti.  Tento plán je koncepčním dokumentem pro území kraje a navazuje na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR.

Součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR je mj. od roku 2020 také revize funkčností propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha viz:PRVKÚ ČR
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20.04.2017 usnesením ZK 189/04/2017 nová 
170911-PRAVIDLA-PRVKKK-2017-aktual.pdf (407,75 KB, PDF), která stanovují postup pro projednávání změn v tomto Plánu a jejich následné schvalování (dřívější krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné). Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly došlo zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná“ a „nevýznamná změna“ ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti. 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
Metodický pokyn (785,87 KB, PDF)Ministerstva zemědělství ČR čj: 14000/2020-15132 ze dne 25.09.2020 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.
  

  
Digitální povodňový plán kraje:
Digitální povodňový plán Karlovarského kraje. Tento dokument svou strukturou a technologií plně navazuje na nově tvořený digitální povodňový plán České republiky.
Riziková území při extrémních přívalových srážkách:
V roce 2012 byla zpracována studie mapující lokality Karlovarského kraje, ve kterých se mohou vyskytnout povodně z přívalových srážek (tzv. bleskové povodně) ohrožující konkrétní obce a další sídelní útvary Karlovarského kraje. Tato studie je  veřejnosti k dispozici na http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/.
Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj:
Aktuální verze strategie schválená zastupitelstvem kraje dne 28. 2. 2019: Strategie ochrany před povodněmi (16,09 MB, PDF) včetně přílohy č. 1 (181,57 KB, XLSX) a přílohy č. 2 (485,61 KB, XLSX).
 
 

 
Vodní nádrže v kraji III. a IV. kategorie TBD:
 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Tymlová
Datum aktualizace 4. 1. 2024 - 10:55