Domů Témata Životní prostředí Vodní hospodářství Malé vodní nádrže, TBD, Lokality vhodné pro akumulaci vody

Malé vodní nádrže, TBD, Lokality vhodné pro akumulaci vody

Vodní nádrže v kraji III. a IV. kategorie TBD:

 

Vyhledávací studie malých vodních nádrží III. a IV. kategorie TBD

 

Prostorová analýza profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží v Karlovarském kraji:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje nechal v roce 2021 zpracovat prostorovou analýzu profilů vhodných pro realizaci malých vodních nádrží, jejichž zatopená plocha nepřesáhne 2 ha a výška hráze 2,5 m, tj. vodní nádrže, pro jejichž realizaci postačí pouze ohlášení vodního díla příslušnému vodoprávnímu úřadu dle ustanovení § 15a zákona  č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších přepisů.  Ve výsledku bylo analýzou vymezeno 2 034 potenciálních lokalit (profilů) o ploše 588 ha pro realizaci malých vodních nádrží na území Karlovarského kraje.

Analýzu a jednotlivé navržené profily rozdělené dle působností ORP nalezete zde: 
 

 

 

Metodické pomůcky pro provádění technickobezpečnostního dohledu u vodních děl kategorie IV.:

 

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu Malé vodní nádrže - rybníky (2,63 MB, PDF)(Ministerstvo zemědělství ČR 2016) pro vlastníky těchto vodních děl. V příručce jsou uvedeny:
 
  • Povinnosti vlastníků malých vodních nádrží.
  • Způsob provádění technickobezpečnostního dohledu a vyhodnocení prohlídek vodního díla.
  • Dotační programy Ministerstva zemědělství ČR, z nichž lze čerpat finanční prostředky na výstavbu nových či opravu, rekonstrukci či odbahnění stávajících rybníků.
 

Část B (3,22 MB, PDF) metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 1/2010 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

   

 
Výhledová studie potřeb vody a výhledové vodní nádrže:
 
V roce 2009 byla dokončena Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji (2,21 MB, DOC) (stručný souhrn), která byla zpracována z důvodu zanalyzování současných podmínek zdrojů a potřeb vody a posouzení potřeb vody v podmínkách střednědobého (20 let) a dlouhodobého (po r. 2050) výhledu pro území Karlovarského kraje. Studie byla podkladem pro tvorbu dokumentu Ministerstva zemědělství ČR „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“.  

Tento dokument byl v roce 2020 aktualizován a na území Karlovarského kraje jsou navrženy tyto výhledové vodní nádrže:

  • Dvorečky – vodní tok Libava
  • Chaloupky – vodní tok Rolava
  • Poutnov – vodní tok Teplá
  • Hlubocká Pila – vodní tok Liboc
  • Mětikalov - vodní tok Liboc
  • Skřiváň - vodní tok Skřiváň
  • Tuřany - vodní tok Šitbořský potok
 

  

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 Dne 10.03.2005 byl zastupitelstvem Karlovarského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje,  který slouží jako podklad územní plánovací dokumentaci, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost obcí a kraje v přenesené a samostatné působnosti.  Tento plán je koncepčním dokumentem pro území kraje a navazuje na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR.

Součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR je mj. od roku 2020 také revize funkčností propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha viz:PRVKÚ ČR
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 20.04.2017 usnesením ZK 189/04/2017 nová 
170911-PRAVIDLA-PRVKKK-2017-aktual.pdf (407,75 KB, PDF), která stanovují postup pro projednávání změn v tomto Plánu a jejich následné schvalování (dřívější krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné). Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly došlo zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná“ a „nevýznamná změna“ ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti. 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 
 
Metodický pokyn (785,87 KB, PDF)Ministerstva zemědělství ČR čj: 14000/2020-15132 ze dne 25.09.2020 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací.
  

  
Digitální povodňový plán kraje:
Digitální povodňový plán Karlovarského kraje. Tento dokument svou strukturou a technologií plně navazuje na nově tvořený digitální povodňový plán České republiky.
Riziková území při extrémních přívalových srážkách:
V roce 2012 byla zpracována studie mapující lokality Karlovarského kraje, ve kterých se mohou vyskytnout povodně z přívalových srážek (tzv. bleskové povodně) ohrožující konkrétní obce a další sídelní útvary Karlovarského kraje. Tato studie je  veřejnosti k dispozici na http://webmap.kr-karlovarsky.cz/rizikovauzemi/.
Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj:
Aktuální verze strategie schválená zastupitelstvem kraje dne 28. 2. 2019: Strategie ochrany před povodněmi (16,09 MB, PDF) včetně přílohy č. 1 (181,57 KB, XLSX) a přílohy č. 2 (485,61 KB, XLSX).
 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Tymlová
Datum aktualizace 22. 9. 2022 - 14:03