Domů Krajský úřad Veřejné sbírky

Veřejné sbírky


Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) může sbírku konat obec, kraj, v hlavním městě Praze rovněž městská část, nebo právnická osoba.  Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj nebo v hlavním městě Praze městskou část, může konat sbírku v případě, že má na území České republiky sídlo, nebo, jde-li o právnickou osobu, jejíž sídlo je na území jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, má-li na území České republiky umístěnou organizační složku. Veřejná sbírka může být na dobu určitou maximálně 3 roky, nebo na dobu neurčitou. Pokud shora uvedenou podmínku splňujete, je k vydání osvědčení, které umožňuje konat veřejnou sbírku potřeba vyplnit a zaslat následující formuláře:

 

a) oznámení o konání sbírky – účel sbírky, který musí být formulován jasně a nezaměnitelně (viz příloha),
Vzor oznámení o konání sbírky (27,07 KB, DOCX)

b) plnou moc, jedná-li jménem právnické osoby ve věcech veřejné sbírky jiná osoba 
než statutární orgán,

c) potvrzení příslušného finančního úřadu a celního úřadu, že právnická osoba konající sbírku nemá splatný daňový nedoplatek,

d) potvrzení zdravotních pojišťoven, že právnická osoba, která koná sbírku, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (jedná se o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovny),

e) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že právnická osoba, konající sbírku nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

f) čestné prohlášení o tom, že právnická osoba konající sbírku nevstoupila do likvidace, 
že na základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa (viz příloha), - Vzor čestného prohlášení (likvidace a nucená správa) (25,5 KB, DOC),

g) čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky (viz příloha), Vzor čestného prohlášení (37 KB, DOC),

h) souhlas Ministerstva zahraničních věci s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírku použito v zahraničí,

ch) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami.

 

Koná-li veřejnou sbírku obec je povinna zaslat následující formuláře:

 

a)  oznámení o konání sbírky – účel sbírky, který musí být formulován jasně a nezaměnitelně (viz příloha),

b) plnou moc, jedná-li jménem obce ve věcech veřejné sbírky jiná osoba než starosta obce,

c) usnesení orgánu obce o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů příslušným orgánem je rada obce pokud si tuto pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo obce,

d) souhlas ministerstva zahraničních věci s konáním sbírky, má-li být výtěžku sbírku použito v zahraničí,

e) vzor sběrací listiny, koná-li se sbírka sběracími listinami.

 

Veřejné sbírky lze podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o veřejných sbírkách konat jedním nebo více z následujících způsobů:

 

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,

b) sběracími listinami,

c) pokladničkami,

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně,

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek,

f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení, 

g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

 

Dále příslušný krajský úřad podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách na žádost právnické osoby, která oznámila konání veřejné sbírky, rozhodne o možnosti konat sbírku 
i jiným způsobem než uvedeným v ustanovení § 9 odst. 1 citovaného zákona.

 
Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Lenka Valová
Datum aktualizace 26. 2. 2024 - 11:33