UNESCO

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně. UNESCO má sídlo v Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbližování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti.
Československá republika patřila mezi dvacet původních zakládajících členů, kteří na konferenci v Londýně dne 16. listopadu 1945 přijali Ústavu UNESCO, jež vstoupila v platnost 4. listopadu 1946. Česká republika vstoupila do UNESCO dne 22. února 1993.
 
V roce 1972 přijaly členské země UNESCO Úmluvu o světovém dědictví, která doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a která směřuje k identifikaci, ochraně, obnově prezentaci nejvýznamnějších světových památek. Na základě Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund), které začaly pracovat v roce 1976. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami. O zápisu do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, složený ze zástupců smluvních stran úmluvy. Ve svých rozhodnutích se Výbor opírá o odborná stanoviska poradních organizací. V oblasti kulturního dědictví je tímto orgánem ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - Mezinárodní rada pro památky a sídla.
 
Základním principem výběru památek do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví je jejich mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost.
 
Pro zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu expertního posuzování prokázat, že nominovaná památka (lokalita) splňuje jednu či více ze stanovených kritérií, splňují požadavek maximální autenticity a je prokázána dostatečnost koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti.
 
V současné době čítá Seznam světového dědictví 1154 památek – z toho je 869 památek kulturních, 213 přírodních a 39 smíšených (tj. s kulturními i přírodními hodnotami). Najdeme je v 167 zemích. Česká republika má na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsáno šestnáct památek. Dalších sedm položek má Česko v kategorii nehmotného kulturního dědictví.
 
V Karlovarském kraji se nachází následující statky, vztahující se k UNESCU:

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace