Domů Témata Zdravotnictví Související legislativa - zdravotnictví

Související legislativa - zdravotnictví

Zákon č. 372/2011 Sb., (2,56 MB, RTF) o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních  službách) 

Vyhláška č. 70/2012 Sb., (176,33 KB, RTF) o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 92/2012 Sb., (1,31 MB, RTF) o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Vyhláška č. 98/2012 Sb., (447,99 KB, RTF) o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška č. 99/2012 Sb., (722,83 KB, RTF) o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 101/2012 Sb., (121,79 KB, PDF)o podrobnostech obsahu traumatologického plánu jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Vyhláška č. 102/2012 Sb., (228 KB, PDF)o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 373/2016 Sb., (212,61 KB, RTF) o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Vyhláška č. 297/2012 Sb. (124,35 KB, RTF), o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého

Zákon č. 373/2011 Sb., (1,47 MB, RTF) o specifických zdravotních službách

Vyhláška č. 391/2013 Sb (149,81 KB, RTF). o zdravotní způsobilosti TV a sportu

Nařízení vlády 361/2007 Sb., (2,22 MB, RTF) o podmínkách ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 104/2012 Sb., (653,69 KB, PDF)o posuzování nemocí z povolání

Vyhláška č.79/2013 Sb. (1,18 MB, RTF), o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 

Zákon č. 374/2011 Sb., (306,16 KB, RTF) o zdravotnické záchranné službě, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č. 296/2012 Sb. (32,45 KB, RTF), o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Nařízení vlády č. 148/2012 (2,51 KB, RTF)Sb.,o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu  

Zákon č. 95/2004 Sb., (1,57 MB, RTF) o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů (ke stažení na stránkách Sbírky zákonů Ministerstva vnitra)

Vyhláška č. 185/2009 Sb., (365 KB, RTF)o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o oborech certifikovaných kurzů

Zákon č. 96/2004 Sb., (1,6 MB, RTF) o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících  s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., (208,62 KB, RTF)o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti

Vyhláška č. 55/2011 Sb., (1,74 MB, RTF) o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Vyhláška č. 271/2012 Sb. (77,33 KB, RTF), o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 

Posudek (66,4 KB, DOCX) - náležitosti lékařského posudku

Zákon č. 258/2000 Sb., (3,34 MB, RTF) o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 306/2012 Sb (464,77 KB, RTF)., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

Vyhláška č. 56/2012 Sb., (3,36 KB, RTF)o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku

Zákon č. 48/1997 Sb., (6,41 MB, RTF) o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. (147,42 KB, RTF), o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

Vyhláška č. 2/2015 Sb. (889,44 KB, RTF), o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 

Zákon č. 239/2000 Sb. (622,86 KB, RTF), o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  (782,9 KB, RTF) o  krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 65/2017 Sb., (1,41 MB, RTF) o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 167/1998 Sb., (1,25 MB, RTF) o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška č. 123/2006 SB.,  (385,73 KB, RTF) o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

Zákon č. 378/2007 Sb., (5,35 MB, RTF) o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Vyhláška č. 329/2019 Sb., (430,31 KB, RTF) o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Vyhláška č. 236/2015 Sb (207,56 KB, RTF), stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Zákon č. 164/2001 Sb., (745,21 KB, RTF) o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonl (Lázeňská zákon)

Vyhláška č. 423/2001 Sb. (280,51 KB, RTF), kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)

Sdělení MZ č. 97/2012 Sb., (5,42 KB, RTF)  o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Zákon č. 634/2004 Sb., (2,52 MB, RTF) o správních poplatcích

Zákon č. 325/2021 Sb. (569,93 KB, RTF), o elektronizaci zdravotnictví 

Za stránku zodpovídá Ing. Štěpánka Koutná
Datum aktualizace