Domů Karlovarský kraj Vnější vztahy Karlovarského kraje Spolupráce Karlovarského kraje se Saskem

Spolupráce Karlovarského kraje se Saskem

Základy partnerství a spolupráce mezi Karlovarským krajem,  Svobodným státem Sasko a saským Vládním krajem Chemnitz symbolicky stvrdil podpis Společného prohlášení o spolupráci 23. května 2002 v Karlových Varech.
Podpis tohoto dokumentu rozšiřuje a prohlubuje oboustranné kontakty a dále zintenzivňuje vzájemnou spolupráci mezi Karlovarským krajem a sousedním saským regionem Chemnitz v mnoha oblastech, především však v oblastech regionálního rozvoje, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, krizového řízení a řešení krizových situací.

Svobodný stát Sasko má bohaté kulturní prostředí a staletí staré tradice. Kromě světově proslulých řemesel z Krušných Hor udržují lidé například lužickosrbské zvyky nebo fojtské nářečí.

Od 1. března 2012 vzniká z důvodu odstranění duplicitních struktur sloučením samostatných zemských ředitelství Chemnitz, Dresden a Leipzig Zemské ředitelství Sachsen, které má sídlo v Chemnitz.


Realizované akce:

 • Karlovarský kraj uzavřel bilaterální dohodu s okresem Vogtland o modernizaci železnice. Dne 8.12.2017. 
 • Návštěva J.E. pana Dr. Christopha Isranga, velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze. Dne 28.11.2017.
 • Společné jednání na téma přeshraniční spolupráce regionu Horní Franky, Zemského ředitelství Sasko a Karlovarským krajem. Dne 8.8.2017. 
 • Zemský rada okresu Vogtland pan Rolf Keil přijel na pracovní jednání na téma přeshraniční spolupráce. Dne 28.4.2017.
 • Úvodní konference k projektu CLARA III za účasti zástupců Karlovarského kraje a partnerů ze sousedního Saska a Bavorska. Dne 30. 11. 2016 v Karlových Varech.
 • Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel se setkal se zástupci regionu Chemnitz a Horní Franky v rámci pravidelného jednání vládních prezidentů. Dne 26. 1. 2016.
 • Pan hejtman přivítal saského ministra vnitra Markuse Ulbiga v rámci slavnostního podpisu Smlouvy o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Dne 25. 11. 2015.
 • Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se setkal v karlov​arské Becherově vile se zástupci regionu Chemnitz a Horní Franky. Dne 26. 11. 2014.
 • Setkání na téma "Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském a česko bavorském pohraničí" . V Hofu dne 23. 4. 2014.
 • V rámci závěrečné konference k projektu Clara II přivítal pan hejtman Novotný vládní víceprezidentku Horních Frank paní Petru Platzgummer-Martin a  víceprezidenta Státního ředitelství Saska pana Christopha Carla. Dne 17.9. 2013.
 • Dne 7. 9. 2013 navštívil náměstek hejtmana pan Bc. Čermák saské město Schwarzenberk za účelem prezentace Karlovarského kraje na oslavách "22. Dne Sasů".
 • Dne 14.3.2013 se v Chemnitz uskutečnilo setkání hejtmana s vládními prezidenty Wilhelmem Wenningem ( Vládní kraj Horní Franky) a Dietrichem Gökelmannem ( Vládní kraj Chemnitz ). Projednávala se spolupráce Karlovarského kraje a regionů Chemnitz a Horní Franky.
 • V rámci projektu Clara II se na půdě krajského úřadu setkali zástupci záchranných složek pro oblast krizového řízení a připravenosti na mimořádné události. 27.4.2012.
 • Setkání na téma "Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském a česko bavorském pohraničí" a slavnostní podpis projektových žádostí v Becherově vile dne 2.4.2012.
 • Dne 12.12.2011 hejtman Josef Novotný a zemský rada Vogtlandu Tassilo Lenk podepsali memorandum o rozvoji přeshraniční železniční dopravy.
 • Společné jednání v rámci projektu Clara II na téma Civilní obrana a řízení rizik proběhlo dne 30.11.2011 v prostorách Krajského úřadu.
 • Dne 20. 10. 2011 proběhlo jednání pana hejtmana Josefa Novotného, zemského rady pana Dr. Tassila Lenka (Vogtlandkreis) a zemského rady pana Bernda Heringa (Hof) o příhraniční spolupráci.
 • Dne 18.8.2011 se v Bayreuthu uskutečnilo setkání hejtmana s vládními prezidenty Wilhelmem Wenningem (Vládní kraj Horní Franky) a Dietrichem Gökelmannem ( Vládní kraj Chemnitz ). Projednávala se spolupráce Karlovarského kraje a regionů Chemnitz a Horní Franky.
 • 8.12. 2010 úvodní jednání k projektu Clara II a uvedení Karlovarského kraje jako společného kooperačního partnera tohoto projektu pro Sasko a Bavorsko.
 • Záchrana perlorodky říční, rozvoj cestovního ruchu a německá správní reforma byly hlavními tématy schůzky hejtmana Josefa Novotného s vládními prezidenty Saska a Bavorska dne 12.4.2010 na krajském úřadě Karlovarského kraje.
 • 7.12.2009 Propojení přeshraniční dopravní infrastruktury bylo hlavním tématem jednání představitelů Karlovarského kraje a jejich partnerů z německého okresu Vogtland.
 • 28.4.2009 návštěva eurokomisařky Danuty Hübner v Karlovarském kraji.
 • Záchrana perlorodky říční, rozvoj cestovního ruchu a německá správní reforma byly hlavními tématy schůzky hejtmana Josefa Novotného s vládními prezidenty Saska a Bavorska dne 12.4.2010 na krajském úřadě karlovarského kraje.
 • 8.4.2009 došlo na zámku Augustusburg  k setkání řídícího výboru za účelem zpětného ohlédnutí za programem Clara.
 • Dne 30.6.2008 se v Bayreuthu uskutečnilo jednání hejtmana s vládními prezidenty      Karlem Noltzem (Vládní kraj Chemnitz) a Wilhelmem Wenningem (Vládní kraj Horní Franky). Hlavním tématem jednání bylo plánování další společné spolupráce. 
 • Dne 9.6.2008 se ve Vládním prezidiu Drážďany konala informační akce k reformě veřejné správy ve Svobodném státu Sasko.
 • Výstava „Karlovarský kraj se představuje“ dne 28.5.2008 v hale Vládního prezidia Chemnitz. Výstavu zahájil hejtman Karlovarského kraje spolu s vládním prezidentem kraje Chemnitz. Karlovarský kraj kromě regionálních produktů představil možnosti využití volného času, památky, lázeňská města atd.
 • V květnu 2007 se uskutečnila společná výstava u příležitosti 5ti letého výročí spolupráce. Třináct plakátů zobrazovalo fotografie a příklady přeshraniční spolupráce v předchozích pěti letech. Výstava probíhala současně v hale krajského úřadu a v budově Vládního prezidia Chemnitz.
 • Účast na 15. Dnech Saska v Marienbergu v září 2006.
 • V rámci projektuCLARA@eu vznikl tzv. řídící výbor, který se skládá z  vedoucí pracovníků partnerů (celkem sedm). Byl koordinačním článkem projektu. Po skončení projektu se výbor nadále pravidelně (jednou za půl roku) schází). Účasstníci si vyměňují informace a plánurjí další přeshraniční projekty. 
 • Spolupráce na projektu CLARA@eu od prosince 2004 do května 2006. Projekt  CLARA@eu zahájila Vláda Horních Franků ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje, Vládním prezídiem Chemnitz, s městem Bayreuth, se zemským úřadem Vogtlandského kraje, městem Karlovy Vary a Euregiem Egrensis (projektu se účastnilo tedy celkem 7 partnerů). Smyslem projektu byla podpora přeshraniční spolupráce mezi lokálními a regionálními úřady a institucemi veřejné správy. Spolupráce probíhala na úrovni státní správy v oblastech: územní a regionální plánování, ochrana životního prostředí, krizové řízení, správa blíže občanům, doprava – zdravotnictví - turismus, mládež – vzdělávání – kultura. Každému partnerovi projektu byla vybrána jedna z těchto sedmi oblastí. Krajský úřad Karlovarského kraje zajišťoval oblast krizového řízení.
 • Koncem září 2004 se v Sasku uskutečnil workshop o památkové péči, kterého se zúčastnili zástupci Karlovarského kraje a Vládního prezidia Chemnitz. Odborníci z obou regionů se vzájemně informovali o řešení problémů v oblasti památkové péče. Workshopu se zúčastnili také starostové obcí, které vlastní významné památkové objekty.
 • Společné oslavy vstupu České republiky do Evropské unie.
 • V roce 2004 se v budově krajského úřadu uskutečnila prezentace regionu Jihozápadní Sasko/Chemnitz.
 • V roce 2004 vydaly společně Karlovarský kraj a Vládní kraj Chemnitz publikaci o obou krajích a jejich správních strukturách – financováno z fondů EU.
 • 23.9.2003 se v Chemnitz uskutečnila prezentace hospodářského prostoru Karlovarského a Ústeckého kraje a otevření výstavy k tomuto tématu. Spoluorganizátory akce byly hospodářské komory z obou stran hranice.
 • V létě 2003 začala plánovaná personální výměna mezi úřady - financována z fondů EU. Mezi krajským úřadem, Hasičským záchranným sborem KK a Vládním prezidiem Chemnitz, došlo k rozmanitým přímým kontaktům, které pomohly vyřešit spoustu odborných otázek a problémů. Tyto personální výměny probíhaly až do roku 2005.
 • K dalším společným akcím patřila putovní výstava „Sasko. A Sasové“. Výstavu zahájili dne 20.5.2003 v Karlových Varech hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a saský ministr pro spolkové a evropské záležitosti Stanislaw Tillich. Výstava ukázala prostřednictvím 17 velkých, tematicky utříděných pojízdných modulových kufrů, vše, co charakterizuje Sasko a Sasy – umění, kutru, modernu, tradice, vynálezy, průmysl a obchod.
 • Prezentace Vládního prezidia Chemnitz v budově krajského úřadu dne 26.2.2003.
 • V lednu 2003 se konala v Chemnitz výměna informací na téma regionální rozvoj a přeshraniční doprava.
 • K prvním velkým aktivitám patřila prezentace Krajského úřadu Karlovarského kraje v budově Vládního prezidia v Chemnitz dne 14.11.2002.
Za stránku zodpovídá Bc. Tereza Hrdličková
Datum aktualizace