Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Hlavní činnosti oddělení

  • vede odvolací řízení ve věci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, přestupků na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a přestupků na úseku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, včetně řízení o odvolání ve věcech agendy registru řidičů a registru vozidel,
  • přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
  • provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
  • vydává, odnímá a vrací profesní osvědčení učitelů výuky a výcviku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
  • vede evidenci vydaných profesních osvědčení učitelů výuky a výcviku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
  • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
  • vydává a odnímá akreditaci k provozování výuky a výcviku ve školícím středisku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
  • vydává a odnímá vyšší akreditaci k provozování střediska bezpečné jízdy (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
  • ukládá pokuty v rozsahu své působnosti (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
  • provádí kontroly činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů),
  • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti a poskytuje odbornou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím v rozsahu své působnosti (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů),
  • poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru příslušnému ministerstvu (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů).

  • zajišťuje agendy a činnosti vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen "zákon č. 13/1997 Sb."), ve znění pozdějších předpisů
  • zajišťuje zejména povolování zvláštního užívání silnic (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.) a částečných uzavírek (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.)
  • vykonává působnost silničního správního úřadu silnic I. třídy
  • vykonává státní dozor na silnicích I. třídy
  • zajišťuje se souhlasem vlastníka pozemní komunikace a v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady nízkorychlostní a vysokorychlostní kontrolní vážení na silnicích I. třídy
  • zajišťuje ve svém územním obvodu a v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady nízkorychlostní a vysokorychlostní kontrolní vážení na ostatních pozemních komunikacích ve vlastnictví kraje
  • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí
  • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • zpracovává návrhy zřizovacích listin nově vzniklých organizací zřízených Karlovarským krajem a navrhuje změny zřizovacích listin stávajících organizací kraje
  • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti dopravy
  • zajišťuje a odpovídá za provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje a rekapitulaci provedeného vyúčtování předávají včetně příslušných podkladů na vědomí finančnímu odboru v řádném termínu
  • odpovídá za správnost identifikace subjektů (včetně IČ), se kterými jsou uzavírány smlouvy, dle příslušných registrů (např. Obchodní rejstřík, Registr občanských sdružení apod.)
  • zpracovává a připravuje podklady pro odměňování a platy ředitelů příspěvkových organizací  pro oddělení personální a vzdělávání
  • zabezpečuje přenos informací z určené oblasti v rámci struktur vytvořených v rámci úřadu pro využívání strukturální pomoci EU a účastní  se aktivně práce v těchto strukturách

  • přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti
  • rozhoduje o udělování licencí na linkovou osobní dopravu a zajišťuje stanoviska příslušných orgánů
  • rozhoduje o odnětí licencí
  • schvaluje jízdní řády v autobusové dopravě a postupuje jízdní řády příslušnému ministerstvu
  • projednává návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s provozovatelem dráhy
  • projednává omezení a zastavení drážní dopravy s drážním orgánem a s obcemi
  • metodicky řídí příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
  • spolupracuje s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje při zabezpečování úkolů souvisejících se stanovováním rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje
  • sjednává závazky veřejné služby v železniční a autobusové dopravě
  • kontroluje vyúčtování prokazatelné ztráty dopravců
  • zpracovává podklady pro úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby
  • vykonává státní odborný dozor veřejné dopravy
  • komplexně zpracovává právní předpisy s vymezenou územní působností Karlovarského kraje v oblasti veřejné dopravy
  • podílí se na plnění úkolů spojených s krizovým řízením, krizovým plánováním, na úkolech civilní obrany a na plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu v rozsahu své působnosti
  • provádí kontroly činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu
  • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti a poskytuje odbornou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím
  • poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru příslušnému ministerstvu

  • přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti
  • posuzuje prokázání finanční způsobilosti dopravců
  • provádí zkoušky odborné způsobilosti dopravců
  • vydává osvědčení o odborné způsobilosti žadatelům, kteří úspěšně složili zkoušku
  • vydává stanoviska k podané žádosti o koncesi, nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese dopravcům
  • ukládá pokuty dopravcům za porušování zákona o silniční dopravě
  • vykonává státní odborný dozor jako dopravní úřad v rozsahu své působnosti
  • podílí se na plnění úkolů spojených s krizovým řízením, krizovým plánováním, na úkolech civilní obrany a na plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu v rozsahu své působnosti
  • provádí kontroly činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu
  • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti a poskytuje odbornou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím
  • poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru Ministerstvu dopravy
  • uděluje oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly
  • vykonává státní odborný dozor nad stanicemi technické kontroly
  • povoluje výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy o víkendech a státních svátcích
  • vydává licence Evropského společenství pro mezinárodní silniční nákladní  přepravu pro cizí potřeby podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 a pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy prováděnou pro cizí potřeby podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 
  • vydává osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby pro řidiče z nečlenských států EU podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009
  • vydává osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009
  • zapisuje údaje o podnicích v silniční dopravě a jejich odpovědných zástupcích do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
  • řeší ztrátu dobré pověsti dopravců
  • podává návrhy na změnu, nebo zrušení živnostenského oprávnění Silniční motorová doprava dopravců příslušnému živnostenskému úřadu
Za stránku zodpovídá Mgr. Vladimír Malý
Datum aktualizace 19. 7. 2023 - 07:50