Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Hlavní činnosti oddělení

 • vede odvolací řízení ve věci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, přestupků na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a přestupků na úseku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, včetně řízení o odvolání ve věcech agendy registru řidičů a registru vozidel,
 • přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
 • provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
 • vydává, odnímá a vrací profesní osvědčení učitelů výuky a výcviku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
 • vede evidenci vydaných profesních osvědčení učitelů výuky a výcviku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
 • vydává a odnímá akreditaci k provozování výuky a výcviku ve školícím středisku (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
 • vydává a odnímá vyšší akreditaci k provozování střediska bezpečné jízdy (zákon č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
 • ukládá pokuty v rozsahu své působnosti (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
 • provádí kontroly činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů),
 • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti a poskytuje odbornou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím v rozsahu své působnosti (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů),
 • poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru příslušnému ministerstvu (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů).

 • zajišťuje agendy a činnosti vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen "zákon č. 13/1997 Sb."), ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje zejména povolování zvláštního užívání silnic (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.) a částečných uzavírek (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.)
 • vykonává působnost silničního správního úřadu silnic I. třídy
 • vykonává státní dozor na silnicích I. třídy
 • zajišťuje se souhlasem vlastníka pozemní komunikace a v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady nízkorychlostní a vysokorychlostní kontrolní vážení na silnicích I. třídy
 • zajišťuje ve svém územním obvodu a v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady nízkorychlostní a vysokorychlostní kontrolní vážení na ostatních pozemních komunikacích ve vlastnictví kraje
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • zpracovává návrhy zřizovacích listin nově vzniklých organizací zřízených Karlovarským krajem a navrhuje změny zřizovacích listin stávajících organizací kraje
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností v oblasti dopravy
 • zajišťuje a odpovídá za provádění vyúčtování a finanční vypořádání příspěvků cizím subjektům poskytnutých ze svěřené oblasti schváleného a upraveného rozpočtu Karlovarského kraje a rekapitulaci provedeného vyúčtování předávají včetně příslušných podkladů na vědomí finančnímu odboru v řádném termínu
 • odpovídá za správnost identifikace subjektů (včetně IČ), se kterými jsou uzavírány smlouvy, dle příslušných registrů (např. Obchodní rejstřík, Registr občanských sdružení apod.)
 • zpracovává a připravuje podklady pro odměňování a platy ředitelů příspěvkových organizací  pro oddělení personální a vzdělávání
 • zabezpečuje přenos informací z určené oblasti v rámci struktur vytvořených v rámci úřadu pro využívání strukturální pomoci EU a účastní  se aktivně práce v těchto strukturách

 • přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti
 • rozhoduje o udělování licencí na linkovou osobní dopravu a zajišťuje stanoviska příslušných orgánů
 • rozhoduje o odnětí licencí
 • schvaluje jízdní řády v autobusové dopravě a postupuje jízdní řády příslušnému ministerstvu
 • projednává návrh jízdního řádu a návrh změny jízdního řádu s provozovatelem dráhy
 • projednává omezení a zastavení drážní dopravy s drážním orgánem a s obcemi
 • metodicky řídí příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
 • spolupracuje s Koordinátorem integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje při zabezpečování úkolů souvisejících se stanovováním rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje
 • sjednává závazky veřejné služby v železniční a autobusové dopravě
 • kontroluje vyúčtování prokazatelné ztráty dopravců
 • zpracovává podklady pro úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby
 • vykonává státní odborný dozor veřejné dopravy
 • komplexně zpracovává právní předpisy s vymezenou územní působností Karlovarského kraje v oblasti veřejné dopravy
 • podílí se na plnění úkolů spojených s krizovým řízením, krizovým plánováním, na úkolech civilní obrany a na plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu v rozsahu své působnosti
 • provádí kontroly činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu
 • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti a poskytuje odbornou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím
 • poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru příslušnému ministerstvu

 • přezkoumává rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti
 • posuzuje prokázání finanční způsobilosti dopravců
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti dopravců
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti žadatelům, kteří úspěšně složili zkoušku
 • vydává stanoviska k podané žádosti o koncesi, nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese dopravcům
 • ukládá pokuty dopravcům za porušování zákona o silniční dopravě
 • vykonává státní odborný dozor jako dopravní úřad v rozsahu své působnosti
 • podílí se na plnění úkolů spojených s krizovým řízením, krizovým plánováním, na úkolech civilní obrany a na plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu v rozsahu své působnosti
 • provádí kontroly činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu
 • kontroluje dodržování opatření vlády v činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v rozsahu své působnosti a poskytuje odbornou pomoc obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a obcím
 • poskytuje informace a doklady o činnosti státního odborného dozoru Ministerstvu dopravy
 • uděluje oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly
 • vykonává státní odborný dozor nad stanicemi technické kontroly
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy o víkendech a státních svátcích
 • vydává licence Evropského společenství pro mezinárodní silniční nákladní  přepravu pro cizí potřeby podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 a pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy prováděnou pro cizí potřeby podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 
 • vydává osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby pro řidiče z nečlenských států EU podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009
 • vydává osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009
 • zapisuje údaje o podnicích v silniční dopravě a jejich odpovědných zástupcích do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
 • řeší ztrátu dobré pověsti dopravců
 • podává návrhy na změnu, nebo zrušení živnostenského oprávnění Silniční motorová doprava dopravců příslušnému živnostenskému úřadu
Za stránku zodpovídá Mgr. Vladimír Malý
Datum aktualizace 19. 7. 2023 - 07:50