Odbor správa majetku

Hlavní činnosti oddělení

Odbor správa majetku v rámci organizační struktury Karlovarského kraje zajišťuje zejména: 

 • provádí správu nemovitých věcí kraje v souladu s příslušnými právními předpisy na základě rozhodnutí příslušných orgánů kraje a dohlíží na správu majetku svěřeného organizacím kraje,
 • zajišťuje agendy a činnosti vyplývající ze zákona upravujícího vlastnictví k půdě,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci své působnosti činnosti související s převody nemovitých věcí, a to z i do vlastnictví kraje, včetně podání návrhu na vklad, záznam a poznámku do Katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního právního předpisu,
 • v rámci své působnosti zpracovává agendu vedoucí k likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku kraje (ve správě krajského úřadu a příspěvkových organizací) v souladu s vnitřními předpisy kraje a připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v dané oblasti,
 • řeší technicko - organizační záležitosti správy movitých a nemovitých věcí příspěvkových organizací kraje,
 • provádí evidenci movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje,
 • odpovídá za podání daňových přiznání k majetkovým daním,
 • na základě zmocnění Rady Karlovarského kraje uzavírá smlouvy o nájmu, výpůjčce, výprose a pachtu vč. vystavování výdajových poukazů a kontroly příchozích plateb,
 • podle zvláštních předpisů vykonává správní činnosti související s převody majetku a jeho nájmem,
 • provádí zveřejňování záměru a oceňování nemovitostí při jejich prodeji, směně nebo darování, nájmu nebo výpůjčce,
 • zajišťuje a koordinuje v rámci úřadu činnosti v oblasti pojištění; spolupracuje s vybraným pojišťovacím makléřem kraje a v součinnosti s ním se úzce podílí na celkové koncepci pojištění kraje,
 • zajišťuje činnost související s agendou povolování kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví kraje,
 • poskytuje součinnost finančnímu odboru a odboru vnitřních záležitostí při provádění fyzických inventarizací movitých a nemovitých věcí, pohledávek a závazků,
 • poskytuje součinnost finančnímu odboru při kontrole přezkumu hospodaření kraje prováděné Ministerstvem financí ČR,
 • sleduje a zajišťuje aktualizaci přehledu nepotřebného nemovitého majetku kraje a administruje jeho nabídku v rámci činnosti krajského úřadu a třetím osobám (stránky kraje, inzerce, realitní servery),
 • poskytuje součinnost příspěvkovým organizacím a podílí se na kompletním majetkoprávním vypořádání, které vyplývá z ukončovaných projektů kraje včetně příspěvkových organizací.

 

viz. Popis činností v rámci odboru

viz. Popis činností v rámci odboru

viz. Popis činností v rámci odboru

Za stránku zodpovídá Ing. Marek Kukučka
Datum aktualizace 19. 12. 2022 - 09:54