Domů Krajský Úřad Organizační Struktura Odbory Odbor Školství, Mládeže A Tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Hlavní činnosti oddělení

 • zabezpečuje úkoly při jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem včetně zajištění a organizace konkursního řízení,
 • komplexně zajišťuje personální a platovou agendu ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, včetně hodnocení ředitelů,
 • pro školy a školská zařízení zřizované krajem provádí veškeré činnosti související se zřizovatelskými kompetencemi, zřizováním, rušením a dalšími organizačními změnami příspěvkových organizací, s vydáváním a změnami zřizovacích listin apod.,
 • v případě, že kraj zřídí školu nebo školské zařízení jako školskou právnickou osobu, zabezpečuje úkoly zřizovatele vyplývající ze školského zákona,
 • zodpovídá za zpracování materiálů pro jednání orgánů kraje,
 • zajišťuje organizaci porad a semináře ředitelů a zaměstnanců škol a školských zařízení; zajišťuje přípravu a organizaci oceňování pedagogů ke Dni učitelů,
 • zajišťuje administrativní a organizační činnosti odboru,
 • zajišťuje spisovou agendu odboru,
 • vyřizuje žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání a dosaženého výdělku,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, dalším subjektům a veřejnosti,
 • podílí se na zabezpečení úkolů zřizovatele při přijímání opatření na základě výsledků inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,
 • zodpovídá za pravidelnou aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • zodpovídá za aktuálnost databáze kontaktů na příspěvkové  organizace vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem  ve všech datových položkách záznamu databázového systému KEVIS,
 • zabezpečuje rozvoj spolupráce s vysokými školami,
 • plní úkoly vyplývající z činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje, zajišťuje personální obsazení funkce zapisovatele,
 • zajišťuje úkoly související s realizací projektů Karlovarského kraje v oblasti školství
 • vyhledává vhodné a dostupné národní a evropské finanční zdroje, zabezpečuje činnosti související s přípravou projektů v rámci operačních programů,
 • podílí se na šetření stížností v gesci odboru,
 • podílí se na zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných a prováděcích norem,
 • v rámci své působnosti zpracovává stanoviska k nakládání s majetkem kraje, vyjadřuje se k majetkoprávním záležitostem kraje,
 • koordinuje zpracování, realizaci, vyhodnocení a aktualizaci koncepcí a strategických dokumentů  kraje v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně implementace strategických dokumentů MŠMT,
 • koordinuje činnost pracovních skupin (škol a školských zařízení, hospodářských komor, úřadů práce, zařízení pro DVPP aj.) a mapuje potřeby pro realizaci krajských strategických dokumentů a pro určení nových priorit kraje v oblasti lidských zdrojů,
 • zodpovídá za koordinaci dalšího vzdělávání poskytovaného příspěvkovými organizacemi kraje a spolupráci s dalšími subjekty,
 • zpracovává návrh investičního plánu za odbor,
 • plní úkoly související se zadávacími řízeními a vede evidenci zadávacích řízení realizovaných příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost škol a školských zařízení zřizovanými krajem,
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních, s výjimkou mateřských škol a školských zařízení zřízených MŠMT, školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízení, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování,
 • rozhoduje o žádostech zřizovatelů o zápis škol a školských zařízení uvedených v předcházejícím bodu do rejstříku škol a školských zařízení, o zápis změny v údajích a o jejich výmazu z rejstříku škol a školských zařízení,
 • rozhoduje o nejvyšším počtu žáků a studentů v jednotlivých povolených oborech vzdělání středních škol a vyšších odborných škol a formách vzdělávání a o změnách v těchto údajích,
 • zpracovává vyjádření za krajský úřad k žádostem všech zřizovatelů o zápis, výmaz a zápis změn v údajích škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení,
 • přijímá a se svým vyjádřením postupuje žádosti zřizovatelů škol a školských zařízení o zápis, výmaz a změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v případech, ve kterých rozhoduje MŠMT,
 • předává údaje z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k evidenci a ke zveřejnění,
 • navrhuje členy konkursních komisí na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje obec a kraj, personálně zajišťuje funkci člena konkursní komise za krajský úřad,
 • zajišťuje zpracování statistického výkonového výkaznictví,
 • podílí se na zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,
 • zabezpečuje zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
 • v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole vydává uchazečům zápisové lístky a vede jejich evidenci,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím

 • v případě potřeby zabezpečuje úkoly zřizovatele při zajištění pokračování ve vzdělávání žákům a studentům, dojde-li k výmazu školy nebo oborů vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení,
 • zabezpečuje úkoly zřizovatele při udělení výjimky z počtu dětí, žáků a studentů škol zřizovaných krajem,
 • zabezpečuje úkoly zřizovatele při udělení souhlasu s vydáním stipendijního řádu středních a vyšších odborných škol,
 • zabezpečuje úkoly související se zřízením školských rad, jmenováním jejich členů a vydáním volebního řádu 
 • zabezpečuje úkoly zřizovatele při přijímání opatření na základě výsledků inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,
 • spolupracuje při plnění úkolů regionální politiky v oblasti protidrogové prevence a kriminality,
 • zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny ve školách zřizovaných krajem, a to v obcích, v nichž byl zřízen výbor pro národnostní menšiny,
 • podílí se na zpracování, realizaci, vyhodnocování a aktualizaci koncepcí a strategických dokumentů v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně zpracování potřebných analýz,
 • zajišťuje koordinaci a šetření stížností v gesci odboru,
 • vypracovává právní stanoviska, realizuje obecně závazné a prováděcí normy,
 • zpracovává stanoviska k návrhům obecně závazných a prováděcích norem,
 • řeší právní agendu odboru,
 • zodpovídá za administraci dotačních titulů v gesci oddělení včetně vyúčtování a provádění kontroly,
 • zabezpečuje agendu související s poskytováním stipendií žákům středních škol
 • zabezpečuje agendu příspěvků a individuálních dotací (kromě sportu) včetně jejich vyúčtování a kontroly,
 • zpracovává podklady pro jednání orgánů kraje,
 • podílí se na aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, dalším subjektům a veřejnosti,
 • zodpovídá za zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, včetně její kompletace,
 • podílí se na zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
 • vyjadřuje se k žádostem všech zřizovatelů o zápis, výmaz a zápis změn v údajích škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení,
 • rozhoduje o uznání rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami,
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy a školského zařízení, 
 • provádí kontrolu přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků na úseku školství,
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí orgánu obce, 
 • koordinuje výkon agendy správního řízení v gesci odboru,
 • jmenuje a odvolává předsedy zkušebních komisí pro vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria,
 • rozhoduje o žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria a v případě nařízení jejího opakování jmenuje zkušební komisi,
 • stanovuje pro děti s hlubokým mentálním postižením způsob vzdělávání a zajišťuje odpovídající pomoc při jejich vzdělávání,
 • spolupracuje s obcí při zajištění plnění povinné školní docházky žáků školy, dojde-li k jejímu výmazu z rejstříku škol a školských zařízení,
 • uděluje souhlas se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • ve spolupráci se zřizovatelem školy zajišťuje pro děti osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, podporu výuky mateřského jazyka a kultury země jeho původu a dále přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uvedené vzdělávání cizinců uskutečňovat,
 • rozhoduje o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole nebo střední škole,
 • rozhoduje o žádosti o komisionální přezkoušení žáka základní školy a střední školy, je-li vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, a jmenuje komisi pro komisionální přezkoušení,
 • rozhoduje o žádosti zákonného zástupce žáka, kterému bylo povoleno individuální vzdělávání, o jeho přezkoušení v případě, kdy byl zkoušejícím daného předmětu ředitel školy,
 • uděluje souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy a přípravného stupně základní školy speciální,
 • vyjadřuje se k organizování kurzů pro získání základního vzdělání,
 • koordinuje zapojení do programů vyhlašovaných MŠMT,
 • po prvním kole přijímacího řízení zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání,
 • personálně zajišťuje funkci člena konkursní komise za krajský úřad,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím,
 • zabezpečuje úkoly regionální politiky kraje v oblastech  tělovýchovy a sportu, včetně plánu sportu,
 • zabezpečuje úkoly regionální politiky kraje v oblasti rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 • zabezpečuje veškeré činnosti související s účastí krajské reprezentace na Hrách olympiády dětí a mládeže,
 • personálně zajišťuje místo v komisi Českého olympijského výboru pro Hry olympiád dětí a mládeže,
 • plní úkoly vyplývající z činnosti Komise sportovní Rady Karlovarského kraje, zajišťuje personální obsazení funkce zapisovatele,
 • zodpovídá za přípravu a organizaci oceňování žáků v soutěžích, připravuje a zpracovává podklady pro vyhlášení nejlepšího sportovce Karlovarského kraje,
 • zabezpečuje agendu dotací ze státního rozpočtu poskytovaných pro oblast mládeže a tělovýchovy včetně vyúčtování,
 • vyhlašuje okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných MŠMT v rámci své územní působnosti a odpovídá za realizaci jednotlivých postupových kol,
 • spolupracuje s krajskými a okresními radami Asociace školních sportovních klubů v oblasti organizace a hodnocení sportovních soutěží vyhlašovaných krajem,
 • spolupracuje s Krajskou uměleckou radou

 • zpracovává podklady k rozpočtu kraje a rozpočtovému výhledu za odbor,
 • zabezpečuje agendu rozpočtu odboru,
 • zajišťuje úkoly související s výsledky veřejnosprávní kontroly,
 • podílí se na zajišťování úkolů souvisejících s výsledky inspekční činnosti,
 • zpracovává podklady pro jednání orgánů kraje,
 • podílí se na šetření stížností v gesci odboru,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem, dalším subjektům a veřejnosti,
 • podílí se na aktualizaci webové stránky odboru a Školského portálu,
 • rozepisuje a poskytuje školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání a účelové dotace z kapitoly MŠMT a prostředků z EU  a zabezpečuje související agendu rozpočtových změn (včetně vratek prostředků poskytovateli)
 • stanovuje krajské normativy v oblasti přímých výdajů na vzdělávání,
 • zabezpečuje agendu financování podpůrných opatření,
 • zajišťuje zpracování a kontrolu statistických výkazů mezd a pracovníků ve školství u příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem a soukromými subjekty
 • připravuje podklady pro výroční zprávu v části přímých výdajů na vzdělávání,
 • připravuje podklady pro dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,
 • poskytuje soukromým školám a školským zařízením zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení finanční dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem a provádí s nimi finanční vypořádání,
 • připravuje podklady pro uzavírání smluv o poskytování dotací a zvýšených dotací ze státního rozpočtu se soukromými školami a školskými zařízeními,
 • připravuje podklady pro rozpočtová opatření v oblasti přímých výdajů a další rozpočtová opatření v oblasti dotací a příspěvků,
 • zpracovává a vyhodnocuje rozbor hospodaření za školy a školská zařízení  v oblasti přímých výdajů,
 • zúčtovává prostředky státního rozpočtu poskytované školám a školským zařízením, provádí finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení,
 • spolupracuje při kontrole vyúčtování dotací poskytnutých MŠMT,
 • zajišťuje předběžnou a průběžnou kontrolu rozpočtů škol a školských zařízení,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a jimi zřizovaným příspěvkovým organizacím
 • vykonává kontrolu v oblasti přímých výdajů na vzdělávání u škol a školských zařízení
 • vykonává kontrolu rozpisu rozpočtu u obcí III.
Za stránku zodpovídá Bc. Vlastimil Kovařík
Datum aktualizace 23. 11. 2023 - 14:01