Územně analytické podklady

Pořizování územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP") vyplývá z § 26 - 29 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška").

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (rozbor udržitelného rozvoje území). 

Územně analytické podklady pořizují úřady územního plánování (ÚUP) pro správní obvody úřadů územního plánování (ÚAP obcí / ÚAPo) a pro území krajů (ÚAP krajů / ÚAPk).
 

Organizační schema 

 

Úřady územního plánování kraje a obcí s rozšířenou působností průběžně a koordinovaně aktualizují digitální data ÚAP dle údajů předávaných poskytovateli (to je jejich tvůrci, správci apod.). Tato data jsou zpracovávána v jednotné struktuře společného datového modelu pro Karlovarský kraj. Jsou ukládaná ve společném krajském úložišti, ze které jsou formou služeb veřejně přístupná.

K efektivnímu pořizování a spravování ÚAP je od roku 2007 provozován společný projekt KOPaS. V jeho rámci je sdílena společná metodika a organizována vzájemná spolupráce úřadů územního plánování.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek