Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor vnitřních záležitostí

Odbor vnitřních záležitostí

Hlavní činnosti oddělení

 • zabezpečuje zasedání zastupitelstva a schůze rady po organizačně technické stránce,
 • zajišťuje informační servis a administrativní podporu členům rady, zastupitelstva a jejich orgánům,
 • vede evidenci návštěv členů zastupitelstva na organizačním oddělení,
 • vede a aktualizuje kontaktní údaje členů zastupitelstva, členů výborů zastupitelstva a komisí rady,
 • vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva a spolupracuje na kontrole jejich plnění,
 • vede evidenci usnesení komisí rady a výborů zastupitelstva,
 • odpovídá za zveřejňování informací na úřední desce krajského úřadu a internetových stránkách krajského úřadu,
 • ve spolupráci s odborem informatiky zajišťuje zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva na internetových stránkách kraje,
 • zajišťuje provoz centrální podatelny,
 • zajišťuje činnost kontaktního místa Czech POINT,
 • zpracovává spisový řád krajského úřadu a kontroluje jeho dodržování,
 • zajišťuje provoz spisovny úřadu a provádí skartační řízení,
 • spravuje v informačním systému databázi zastupitelů, včetně kontaktů,
 • odpovídá za aktuálnost databáze kontaktů na zastupitele Karlovarského kraje ve všech datových položkách záznamu databázového systému KEVIS.

 • ​zajišťuje materiálně technické zásobování úřadu (např. kancelářské potřeby apod.), a v této souvislosti vede evidenci objednávek a příslušných vztahů,
 • vede evidenci razítek krajského úřadu,
 • vede dokumentaci a záznamy k vyhrazeným technickým zařízením a zabezpečuje jejich revize,
 • zajišťuje správu budov kraje sloužících k zabezpečení chodu krajského úřadu, jejich údržbu a opravy, orientační značení, požární ochranu v objektech úřadu, úklid a likvidaci odpadů v areálu úřadu,
 • zajišťuje dodávky elektrické energie, plynu a vody, včetně evidence a vyhodnocování jejich spotřeby,
 • vede evidenci stavební a technické dokumentace majetku kraje umístěného v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále jen KÚKK),
 • zajišťuje materiálně-technickou podporu odborů při výkonu jim svěřených agend,
 • spravuje areál KÚKK - zahrady, dětská hřiště, komunikace, parkoviště, osvětlení,
 • zajišťuje letní a zimní údržbu vozovek a parkovišť a v areálu KÚKK,
 • zajišťuje agendu BOZP KÚKK,
 • zajišťuje nákup, provoz a servis kopírovací techniky KÚKK
 • zajišťuje provoz svěřených vozidel určených členům zastupitelstva kraje a ředitelce úřadu
 • spravuje autopark vozidel členů zastupitelstva a ředitelky úřadu
 • dbá o pravidelné technické prohlídky svěřených vozidel, dodržování termínů kontrol a zajišťuje opravy   
  v autorizovaném servisu
 • zajišťuje materiálně-technické zásobování, pravidelné běžné údržby a drobné opravy svěřených vozidel, provádí veškerou výkazovou evidenci a vyhodnocení spotřeby pohonných hmot a olejů
 • sleduje ekonomiku provozu svěřených vozidel, vývoj nákladů a výdajů včetně návrhu opatření
 • uzavírá a eviduje smlouvy o užívání svěřených vozidel
 • plánuje finanční náklady na provoz a opravy svěřených vozidel a připravuje podklady pro sestavení rozpočtu kraje
Za stránku zodpovídá Petra Palusková
Datum aktualizace