Odbor finanční

Hlavní činnosti oddělení

Spolupracuje s organizacemi kraje a dalšími věcně příslušnými odbory na: 

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření kraje
 • zpracovává stanovené účetní a finanční výkazy
 • vede centrální evidenci veškerých závazků a pohledávek kraje
 • na základě pokynů odborů účtuje o závazcích a zajišťuje jejich úhradu
 • na základě pokynů odborů vystavuje dod. faktury a účtuje o pohledávkách
 • účtuje o všech příjmech a výdajích kraje
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy
 • zpracovává statistické výkazy v návaznosti na výstupy z účetnictví
 • spolupracuje s odb. správa majetku a odb. vnitřních záležitoszí při zavádění majetku do účetní evidence kraje
 • koordinuje inventarizaci majetku, pohledávek a závazků kraje
 • odpovídá za podání daňových přiznání (DPH, DPPO)
 • provádí likvidaci cestovních příkazů zam. KÚ a členů zastupitelstva
 • zabezpečuje pokladní služby
 • zabezpečuje evidenci pokutových bloků
 • provádí finanční vypořádání kraje PO kraje a obcí kraje se SR
 • zabezpečuje zpracování výkazových dat kraje, obcí, DSO a PO a kontrolu sumářů za kraj celkem
 • zabezpečuje aktualizaci registru RARIS
 • zpracovává zprávy o hospodaření příspěvkových organizací kraje,
 • spolupracuje na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky v oblasti organizací  zřizovaných krajem
 • hodnocení plnění rozpočtu kraje za organizace kraje
 • schvalování hospodářského výsledku organizace a jeho přídělů do fondů (případně návrhy na vypořádání ztrát organizace kraje)
 • vypracovávání odpisových plánů organizací kraje s oddělením účetní evidence
 • rozpočtových změnách v průběhu rozpočtového roku s oddělením rozpočtu
  a financování
 • připravuje a vyhodnocuje podklady pro financování organizací kraje v průběhu roku
 • ve vazbě na schválený a upravený rozpočet
 • zpracovává finanční vypořádání se státním rozpočtem za organizace kraje ve vazbě na závěrečný účet kraje
 • sestavení závěrečného účtu kraje a na finančním vypořádání se státním rozpočtem ČR v souladu s platnou legislativou
 • finanční plán jako základní podklad pro sestavování ročních rozpočtů kraje
 • zpracovává finanční plány organizací kraje
 • zpracování návrhů výše příspěvků na provoz organizacím kraje v součinnosti se zřizovatelskými odbory
 • poskytuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím a organizačním složkám kraje v oblasti ekonomiky
 • připravuje návrhy na opatření v případě zjištěných nedostatků při kontrolách výkazů organizací kraje
 • připravuje podklady pro jednání orgánů kraje
 • vede evidenci účetních výkazů organizací kraje a spolupodílí se na jejich kontrole
 • s oddělením rozpočtu a financování na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky, včetně návrhů na opatření v případě zjištění nedostatků při kontrolách
 • v součinnosti s odborem legislativním, právním a správních agend Krajského úřadu Karlovarského kraje eviduje veřejné sbírky povolené krajem
 • eviduje nemovitý majetek ve vlastnictví kraje spravované krajským úřadem (v majetkovém modulu GINIS)
 • provádí fyzickou inventarizaci nemovitého majetku určeného pro potřeby Krajského úřadu
 • provádí ekonomické analýzy týkající se hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných KK za pomoci programového vybavení Win Idea
 • zcela samostatně provádí kontrolu vyúčtování ukončených veřejných sbírek (Vyhl. 117/2001 Sb.)

 • sestavuje návrh rozpočtového výhledu dle zákona č. 25>0/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • sestavuje návrh rozpočtu kraje
 • zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání
 • eviduje a realizuje schválená rozpočtová opatření
 • zpracovává finanční analýzy
 • řídí peněžní toky
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splátky ve spolupráci s oddělením účetní evidence, odborem majetkoprávním, případně s dalšími odbory
 • navrhuje finanční vztahy rozpočtu kraje k organizacím kraje, včetně kontroly jejich finančního hospodaření
 • zabezpečuje přenos informací z určené oblasti v rámci struktur vytvořených v rámci úřadu pro využívání strukturální pomoci EU a účastní se aktivně práce v těchto strukturách včetně nezbytně nutných finančních a účetních operací
 • pro rozhodnutí orgánů kraje spolupracuje s oddělením ekonomiky organizací kraje na návrhu rozpočtu na neinvestiční provozní náklady a investiční finanční prostředky u škol a školských zařízení, zřizovaných krajem
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky organizací kraje na přípravě návrhů
  na opatření v případě zjištění nedostatků při kontrolách
 • zajišťuje metodickou pomoc školám v rámci rozpočtu a financování
 • přiděluje v souladu s platnou legislativou příspěvkovým organizacím kraje příspěvky na provoz včetně investičních finančních prostředků
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky organizací kraje na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky, včetně návrhů na opatření v případě zjištění nedostatků při kontrolách
 • zajišťuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím kraje v oblasti kultury v rámci rozpočtu a financování
 • přiděluje v souladu s platnou legislativou příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti dopravy příspěvky na provoz
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky organizací kraje na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky, včetně návrhů na opatření v případě zjištění nedostatků při kontrolách
 • zajišťuje metodickou pomoc v oblasti rozpočtu a financování
 • zabezpečuje financování na základě požadavků správců oblastí schváleného rozpočtu
 • v průběhu roku sleduje příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti kraje (mimo rozpočet)
 • sleduje vývoj příjmů rozpočtu kraje
 • vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy
 • spolupracuje s jednotlivými odbory na kontrole účelového využívání dotací
  ze státního rozpočtu a státních fondů
 • poskytuje metodickou pomoc organizacím kraje a obcím v oblasti rozpočtu
  a financování
 • připravuje podklady pro jednání orgánů kraje
Za stránku zodpovídá Ing. Petr Klíček
Datum aktualizace 3. 8. 2023 - 10:37