Domů Krajský Úřad Organizační Struktura Odbory Odbor Životního Prostředí A Zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství

Hlavní činnosti oddělení

Vodní hospodářství

 • přezkoumává rozhodnutí orgánů obce
 • zpracovává povodňový plán uceleného povodí
 • vykonává činnost povodňového orgánu
 • činí opatření za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích
 • rozhoduje ve věcech hraničních vod
 • spolupracuje s MŽP a MZ při zajišťování sestavení programů opatření podle schváleného Plánu hlavních povodí ČR
 • eviduje celkové roční výsledky rozborů surové vody, využívané k výrobě na pitnou vodu
 • povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s objemem nad 1 000 000 m3 nebo výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti
 • povoluje vypouštění  odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti nad 10 000 ekvivalentních obyvatel
 • povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky
 • povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren
 • povoluje čerpání znečištěných vod za účelem snížení jejich znečištění
 • stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků
 • rozhoduje v pochybnostech zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná o vodní tok
 • povoluje výjimky při použití závadných látek
 • zajišťuje sestavení a schválení programu opatření podle schválených plánů oblastí povodí, včetně časového plánu a způsobu  jejich financování
 • schvaluje plán oblasti povodí
 • povoluje výjimky z požadavku průchodnosti vodního toku pro ryby a vodní živočichy
 • vydává povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, vede evidenci údajů o vodovodech a kanalizacích
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace
 • ukládá pokutu za porušení povinností stanovených zákonem o vodovodech a kanalizacích
 • zajišťuje zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Chemické látky a přípravky 
Kompetence krajského úřadu jsou platné pouze do 31. 5. 2009:

 • vyjadřuje se k povolování staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, pokud se mají užívat zcela nebo z části k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • kontroluje dodržování ustanovení zákona o chemických látkách a přípravcích, ukládá opatření k odstranění nedostatků
 • vede evidenci udělených a odňatých autorizací pro nakládání s chemickými látkami a přípravky, navrhuje ministerstvu pozastavení výkonu autorizované činnosti
 • zakazuje nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky, pokud může dojít k poškození zdraví nebo ohrožení života člověka či poškození životního prostředí
 • ukládá pokuty za porušení tohoto zákona

Prevence závažných havárií

 • vyjadřuje se na úseku prevence závažných havárií v územním plánování, územním řízení a stavebním řízení
 • schvaluje bezpečnostní programy a bezpečnostní zprávy
 • stanovuje zóny havarijního plánování pro rizikové objekty z hlediska závažných havárií, určuje objekty nebo zařízení, u kterých se může vzniknout závažná havárie v důsledků synergických a kumulativních účinků
 • zpracovává vnější havarijní plány pro rizikové objekty; informuje veřejnost v zóně havarijního plánování o riziku závažné havárie
 • zajišťuje veřejné projednání bezpečnostních programů, bezpečnostních zpráv, vnějších havarijních plánů a jejich aktualizací
 • kontroluje dodržování ustanovení zákona o prevenci závažných havárií, ukládá opatření k odstranění nedostatků
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií
 • rozhoduje o zákazu činnosti provozovatele, pokud nesplní povinnosti uložené tímto zákonem

Posuzování vlivů na životní prostředí

 • zajišťuje posuzování záměrů a jejich změn (staveb, činností a technologií) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zajišťuje účast kraje v procesu posuzování záměrů a jejich změn (činností, staveb, technologií vyjmenovaných v příloze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • zajišťuje posuzování koncepcí a jejich změn (státních, krajských, obecních strategií, plánů, programů; územních plánů) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zajišťuje účast kraje v procesu posuzování koncepcí a jejich změn    
   

Úsek ochrany přírody a krajiny 
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi:

 • zabezpečuje ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zpracování prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody v územní působnosti dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 • připravuje vydání nařízení o zřízení či zrušení přírodních parků o omezení využití jejich území, nařízení o zřízení či zrušení přírodních rezervací, přírodních památek nebo jejich ochranných pásem a zajišťuje péči o tato území,
 • na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
 • vydává závazná stanoviska ke schválení lesních hospodářských plánů a k lesním hospodářským osnovám,
 • povoluje výjimky ze zákazů pro jeskyně, vydává povolení pro průzkum nebo výzkum jeskyní, přijímá oznámení o zjištění jeskyní,
 • vydává opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje přechodně chráněná plocha,
 • rozhoduje o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích,
 • vydává souhlas k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek,
 • zajišťuje zpracování plánů péče a schvaluje plány péče o přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a zajišťuje jejich realizaci,
 • v součinnosti s vlastníky pozemků zajišťuje smluvní ochranu evropsky významných lokalit, stromů nebo jiných území se soustředěnými přírodními hodnotami,
 • zajišťuje zpracování, oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy právních předpisů, kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,
 • povoluje výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách,
 • vydává souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek,
 • povoluje výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality,
 • zajišťuje péči o evropsky významné lokality, vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany,
 • vydává souhlasy k činnostem v ptačích oblastech, zajišťuje smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech a zajišťuje péči,
 • vydává stanoviska ke koncepcím nebo k záměrům, zda mohou mít samostatně nebo ve spojení významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, ukládá kompenzační opatření,
 • povoluje výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů,
 • přijímá oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných živočichů ze záchranné stanice,
 • v rozsahu své působnosti ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazuje,
 • ve svém územním obvodu ustanovuje stráž přírody,
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny,
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá provedení náhradních opatření k nápravě,
 • spolupracuje s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
 • uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům,
 • vydává opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhoduje o omezení nebo zákazu rušivé činnosti, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,
 • ukládá rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,
 • zajišťuje provedení opatření k regulaci křížence zvláště chráněného druhu,
 • vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup při ochraně ptáků,
 • vydává opatření obecné povahy nebo ukládá rozhodnutím zajištění ochrany, omezení, zákazu nebo regulace,
 • rozhoduje o povolení komerčního využívání značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu,
 • zajišťuje provedení opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu,
 • vydává souhlasy k vypouštění zvláště chráněných živočichů odchovaných v lidské péči do přírody a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných zvláště chráněných rostlin do přírody,
 • rozhoduje o odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů a jedinců invazních nepůvodních druhů,
 • spolupracuje s ministerstvem životního prostředí při přípravě záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
 • vymezuje a hodnotí regionální systém ekologické stability,
 • je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
 • přijímá žádosti o poskytnutí náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,
 •  
 • zjišťuje výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,
 • uděluje výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři jedince zvláště chráněného druhu,
 • potvrzuje povolení k přemístění exempláře,
 • zajišťuje registraci exemplářů a zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů,
 • vede evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a vydává potvrzené kopie dokladu CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu 
Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:

 • uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje,
 • uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha,
 • uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),
 • uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.
 • usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, který zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností na území příslušného kraje, dozírá, jak tyto orgány ochrany zemědělského půdního fondu plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad,
 • zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,
 • kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených,
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných souhlasů    
  je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha.

Úsek geologie a hornictví 
Podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích:

 •  vydává po projednání s obvodním báňským úřadem závazné stanovisko k rozhodnutí o povolení umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí  s dobýváním,
 • zaujímá stanovisko k dohodě báňské organizace s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů,
 • rozhoduje spory o jednorázovou náhradu za podstatné omezení v obvyklém užívání nemovitosti způsobené činností, např. při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek (i vstup na cizí nemovitosti)ozhoduje spory o jednorázovou náhradu za podstatné omezení v obvyklém užívání nemovitosti způsobené činností, např. při otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek (i vstup na cizí nemovitosti),
 • vyjadřuje se k projektům geologických prací obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m a v odůvodněných případech může zadavateli ukládat opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologického hodnocení nebo jiného odborného posouzení nebo podkladu,
 • nedojde-li k dohodě mezi organizací a vlastníkem pozemku o provádění geologických prací, zřizování pracovišť, přístupových cest apod., rozhoduje o omezení vlastnických práv vlastníka nebo nájemce nemovitosti uložením povinnosti strpět provedení geologických prací.

Úsek ochrany obyvatelstva před ozářením z přírodního zdroje záření 
Podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a Radonového programu ČR:

 • se podílí na vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodního zdroje záření v jejich vnitřním ovzduší a na informování obyvatelstva o riziku vyplývajícím ze zvýšené koncentrace radonu v domech,
 • kontroluje ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) účinnost provedených opatření na ochranu zdraví obyvatelstva před ozářením z přírodního radionuklidu,
 • zprostředkovává poskytnutí státní dotace na provedení protiradonových ozdravných opatření v objektech bydlení, budov škol a školských zařízení nebo budov sloužících pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb nebo na opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu,
 • informuje vlastníky o podmínkách dotace, přijímá žádosti o dotace a se svým stanoviskem a souhlasem SÚJB je předává ministerstvu financí,
 • po provedení ozdravných opatření přijímá předepsané doklady a se souhlasem SÚJB je předává ministerstvu financí. 

Úsek revitalizace

 • podílí se na aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje a na tvorbě dalších strategických a koncepčních dokumentů kraje,
 • ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje se podílí na přípravě a realizaci přeshraničních projektů,
 • ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje se podílí na koordinaci rozvoje cyklistické dopravy na území kraje,
 • koordinuje projekty připravované za Karlovarský kraj v rámci využívání strukturálních fondů EU ve vztahu k životnímu prostředí,
 • podílí se na  spolupráci při přípravě strategických dokumentů kraje v oblasti životního prostředí,
 • připravuje podklady pro jednání o plánovacím období EU.

Úsek lesní hospodářství

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná ve správním řízení v oblasti lesního hospodářství
 • rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo zvláštního určení  o zařazení  (§ 7 odst.  2  a  § 8  odst. 3 zákona o lesích)  s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů   s výjimkou  velkého  územního  celku,  pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí  s rozšířenou působností, jimiž mají  být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo
 • rozhoduje o souhlasu k vydání územního  rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky  určené  k  plnění  funkcí  lesa  těžbou  nevyhrazených nerostů  nebo jímž  mají být  dotčeny pozemky  určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání  pro plnění funkcí lesa  o výměře 1 ha  a více a o výši poplatků za odnětí  (§ 17 odst. 1)
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§  19 odst. 3 lesního zákona), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5 lesního zákona ), pokud přesahují správní obvod obce  s rozšířenou působností
 • schvaluje plány a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1a 4 lesního zákona), v rámci schvalování plánů povoluje mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let (§ 33 odst. 4 lesního zákona), výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2 lesního zákona) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění porostu (§ 31 odst. 6 lesního zákona) 
 • rozhoduje o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3 lesního zákona)
 • rozhoduje o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového  hospodaření v lesích  ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1 lesního zákona)
 • rozhoduje o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi  lesa z  důvodu  omezení  při hospodaření  v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5)
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce lesního hospodáře (§ 36 odst. 2 lesního zákona)
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti  v lese v případech hrozících škod  (§  51  odst.  1),  pokud  přesahují  správní  obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují  správní   obvod  obce  s rozšířenou působností
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov
 • rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností kraje (§ 32 odst. 2)
 • rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje
 • vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů
 • schvaluje zpracované plány pro lesy o výměře nad 1 000 ha a povoluje jejich změny (§27 odst. 1 a 4); ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§  47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů
 • ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2)
 • vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení  tohoto  zákona,  předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných  na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů
 • rozhoduje ve sporech o  místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním  z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad
 • rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 2), pokud nejde o lesy v  působnosti  Ministerstva obrany
 • rozhoduje o opravných  prostředcích proti rozhodnutím vydaným podle § 27 lesního zákon
 • rozhodují o uložení pokut podle tohoto zákona
 • rozhodují o uložení zvláštních opatření

Úsek myslivosti

 • v přenesené působnosti vydává souhlas s chovem zvěře v zajetí (k dočasnému držení lišky  obecné  v  zajetí pro účely výcviku  psů  loveckých  plemen  je  třeba  souhlasu orgánu státní správy myslivosti  a orgánu na ochranu  zvířat proti týrání, které mohou stanovit podmínky pro výkon této činnosti)
 • rozhoduje ve věcech omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1)
 • rozhoduje ve věcech vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3)
 • prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2)
 • povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2)
 • ukládá  opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3)
 • vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3)
 • organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1)
 • určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1)
 • zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38)
 • podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností

Úsek rybářství

 • v přenesené působnosti vytváří z vod, v nichž náleží státu rybářské právo, rybářské revíry
 • na žádost vlastníka vodohospodářského díla nebo jiné uzavřené vodní plochy může orgán  kraje v přenesené  působnosti vyhlásit rybářský  revír a stanovit hospodářské ukazatele
 • v přenesené působnosti přenechá výkon rybářského práva v rybářských revírech organizačním  složkám rybářského  svazu,  profesionálním  rybářským  organizacím,  Lesům České republiky a v revírech, které jsou na pozemcích spravovaných orgány  vojenské  správy,  organizacím  v  působnosti Ministerstva obrany
 • v případě, že uživatel rybářského revíru neplní závazné ukazatele hospodaření na daném  revíru, pověří  orgán  kraje v přenesené působnosti hospodařením jiný subjekt
 • rozhoduje o uživateli rybářského revíru
 • stanoví chráněné rybí oblasti
 • dozírají na řádný výkon rybářského práva uživateli rybářských revírů
 • může pozastavit výkon usnesení a opatření organizačních složek Českého rybářského svazu  a  Moravského  rybářského svazu, pokud odporují platným předpisům

Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 • kontroluje na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 zákona č. 226/2013, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, (dále jen „zákon o dřevě“) přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací, s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolní organizací
 • v rámci kontrol může uložit zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 zákona o dřevě přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky
 • poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 zákona o dřevě přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, a o pravomocném uložení pokuty
 • projednává správní delikty podle § 12 odst. 1 zákona o dřevě
 • předává informace do centrální evidence podle § 2 vyhlášky č. 285/2013 o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

IPPC

 • rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
 • provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
 • rozhoduje o správních deliktech
 • vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení nebo žádosti o změnu integrovaného povolení
 • hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
 • vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části
 • je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
 • schvaluje základní zprávu
 • ukládá opatření k nápravě
 • provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít integrované povolení
 • na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti
 • informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
 • zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené tímto zákonem
 • poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence
 • je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních právních předpisů, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, nahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle tohoto zákona

Ochrana ovzduší

 • vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování 
 • vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu  
 • vydává závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k řízením podle jiného právního předpisu 
 • vydává povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • rozhoduje o změně povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší a) pokud se změní okolnosti, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz zdroje; b) pokud je z stacionárního zdroje v PZKO identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu
 • ruší vydaná povolení, pokud nejsou bez vázného důvodu využívána po dobu delší než 8 let
 • stanovuje povinnost zjišťovat úroveň znečišťování ovzduší, vč. způsobu zjišťování a vyhodnocení
 • stanovuje zvláštní podmínky provozu pro případy překročení regulační prachové hodnoty (smogové situace) u stacionárních zdrojů, které významně přispívají k úrovni znečištění
 • ukládá tzv. kompenzační opatření, pokud by provozem stacionárního zdroje došlo v oblasti jeho vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů
 • vydává platební výměr, rozhoduje o vyměření poplatku, rozhoduje o povinnosti platit zálohy pro poplatkové období bezprostředně následující po kalendářním roce, ve kterém měl provozovatel povinnost podat poplatkové hlášení
 • spolupracuje s MŽP při zpracování Programů zlepšování kvality ovzduší
 • provádí dozor nad dodržováním zákona o ochraně ovzduší
 • informuje bez prodlení veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační hodnoty (smogové situace)

Odpadové hospodářství

 • zpracovává plán odpadového hospodářství kraje, závaznou část plán odpadového hospodářství kraje vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou  
 • připomínkuje plán odpadového hospodářství ČR a plán odpadového hospodářství původců  
 • uděluje souhlas k provozování zařízení 
 • uděluje souhlas k míšení odpadů 
 • ukládá povinnost zaplatit poplatek za ukládání na skládku 
 • stanovuje péči o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci 
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, a obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
 • rozhoduje v pochybnostech zda věc je či není odpadem 
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečných odpadem 
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění odpadů 
 • uděluje souhlas k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci skládky 
 • může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro  nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě 
 • může  pozastavit  platnost  osvědčení  o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného  pověřenou osobou  nebo ho odejmout

Ekologická výchova a projekty:

 • zaštiťuje EVVO v Karlovarském kraji
 • koordinuje a administruje projekty revitalizací krajiny po těžbě hnědého uhlí v Karlovarském kraji
 • navrhuje, připravuje a administruje projekty v oblasti životního prostředí
 • administruje poskytování příspěvků NNO v oblasti ochrany ŽP a EVVO
 • zajišťuje a provádí poradenství v oblasti dotačních titulů ŽP
 • administruje poskytování dotací na ochranu před povodněmi a drobné vodohospodářské ekologické akce
 • administruje poskytování dotací na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji
 • připravuje, realizuje a administruje projekty v oblasti využitelných složek odpadů - třídění, recyklace, soutěže, venkovní akce, propagace, exkurse
Za stránku zodpovídá Ing. Regina Martincová
Datum aktualizace 2. 2. 2024 - 11:00