Domů Témata Životní prostředí Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

Formuláře odboru životního prostředí a zemědělství

EIA - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:

příloha č.
Název přílohy
 
1
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnuAdobe Reader (447,16 KB, PDF)
2
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuAdobe Reader (339,32 KB, PDF)
3
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuAdobe Reader (304,55 KB, PDF)
4
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuAdobe Reader (331,53 KB, PDF)
5
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuAdobe Reader (307,87 KB, PDF)
6
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader (298,23 KB, PDF)
7
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuAdobe Reader (311,32 KB, PDF)
8
Žádost o stavební povolení k vodním dílůmAdobe Reader (386,67 KB, PDF)
9
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)Adobe Reader (384,81 KB, PDF)
10
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuAdobe Reader (395,77 KB, PDF)
11
Žádost o udělení souhlasuAdobe Reader (187,27 KB, PDF)
12
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízeníAdobe Reader (316,44 KB, PDF)
13
Žádost o vyjádřeníAdobe Reader (297,35 KB, PDF)
14
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Adobe Reader (424,52 KB, PDF)
15
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úpravAdobe Reader (279,07 KB, PDF)
16
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběruAdobe Reader (289,65 KB, PDF)
17
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěníAdobe Reader (304,05 KB, PDF)
18
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěníAdobe Reader (309,32 KB, PDF)
19
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelAdobe Reader (311,38 KB, PDF)
20
Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnuAdobe Reader (384,77 KB, PDF)
21
Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnuAdobe Reader (403,53 KB, PDF)
22
​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnuAdobe Reader (373,13 KB, PDF)
23
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnAdobe Reader (470,39 KB, PDF)
24
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vodAdobe Reader (238,24 KB, PDF)
25
Žádost o schválení manipulačního řádo vodního dílaAdobe Reader (270,45 KB, PDF)
​26​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákonaMS Word (29,81 KB, DOCX)

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

 

ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE  – jednotný formulář není vzhledem k charakteru jednotlivých žádostí k dispozici – žádosti obce, popř. jejich zástupci, podávají u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, a to v rozsahu dle typu změny – vše uvedeno v pravidlech pro provádění aktualizace

 

FINANCOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH HAVÁRIÍ OD 1. 10. 2019 
 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:

CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin:

 

 Žádosti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny


Výjimky ze zákazů

 • Formulář (189,5 KB, DOC) - ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY DLE § 56 ZÁKONA Č. 114/1992 Sb. – pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin
 • Formulář (68,5 KB, DOC)  o povolení výjimky ze zákazů  ve zvláště chráněných územích podle § 43 odst. (1)  
   
Rorýsi
Dřeviny rostoucí mimo les
 
 
Žádosti podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy  

Vydra říční

Vlk  
  


OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU:

Odnětí půdy dle § 9  
              a) Žádost (150 KB, DOC) o odnětí ze ZPF § 9 zákona  
              b) Formulář  pro potvrzení FAKTORŮ ŽP dle přílohy zákona, části B

 OCHRANA OVZDUŠÍ: 

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ:

 

Závažná havárie v nezařazeném objektu:
§ 36 odst 1 písm. a) a b):
 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – Formulář (97,23 KB, RTF)
 
Závažná havárie v objektu zařazeném do skupiny A nebo B:
§ 36 odst 1 písm. a) a b):
 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – Formulář (97,23 KB, RTF)
 
§ 36 odst 2 až 4:
 • přijme či navrhne nápravná a preventivní opatření ke zmírnění následků havárie
 • zpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie – Formulář (662,05 KB, RTF)
 • aktualizuje konečnou zprávu dle dalších skutečností odhalených při vyšetřování havárie
 • předloží konečnou zprávu s návrhy opatření krajskému úřadu ke schválení do 3 měsíců od vzniku havárie
 • Návod (68,11 KB, PDF) pro zpracování konečné zprávy a  kódy (51,45 KB, PDF) činností

 

HLÁŠENÍ O MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH VE VYBRANÝCH OBJEKTECH (přes KOPIS)

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Andrea Krýzlová
Datum aktualizace 4. 3. 2024 - 11:59