Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor kancelář ředitelky úřadu

Odbor kancelář ředitelky úřadu

Hlavní činnosti oddělení

 • komplexně zajišťuje personální a platovou agendu zaměstnanců krajského úřadu včetně sledování čerpání mzdových prostředků a ostatních osobních výdajů,
 • komplexně zajišťuje personální a platovou agendu ředitelů příspěvkových organizací kraje, kromě ředitelů příspěvkových organizací, které spravuje odbor školství mládeže a tělovýchovy,
 • komplexně zajišťuje agendu odměn členů zastupitelstva včetně sledování čerpání ostatních osobních výdajů,
 • zajišťuje činnosti spojené se zúčtováním a odvody zdravotního, sociálního pojištění, daněmi z příjmů a záležitosti související s důchodovým zabezpečením zaměstnanců včetně styku s příslušnými institucemi,
 • zpracovává statistické výkazy včetně zajištění styku s příslušnými institucemi,
 • připravuje podklady pro sestavení rozpočtu kraje v rámci příslušné rozpočtové kapitoly (mzdové prostředky, ostatní osobní výdaje, odvody, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů) a průběžně sleduje jejich čerpání,
 • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst novými zaměstnanci a výběrová řízení na vedoucí zaměstnance úřadu, spolupracuje s úřadem práce,
 • vede agendu spojenou s uchazeči o zaměstnání,
 • zpracovává koncepce a plány vzdělávání zaměstnanců, zabezpečuje komplexní systém odborné výchovy a vzdělávání zaměstnanců včetně vstupního vzdělávání,
 • v souladu s příslušným vnitřním předpisem zajišťuje účast zaměstnanců a členů zastupitelstva na odborných školeních a jiných vzdělávacích akcích, dle zvláštního právního předpisu přihlašuje zaměstnance ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti,
 • souladu s příslušným vnitřním předpisem spravuje sociální fond zaměstnanců a členů zastupitelstva,
 • ve spolupráci s OVZ zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance Karlovarského kraje zařazených  do krajského úřadu,
  zajišťuje „závodní zdravotní péči“ pro zaměstnance Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu.

 • organizuje pracovní program, vyřizuje potřebnou písemnou agendu dle pokynů ředitelky a náměstků hejtmanky,
 • vykonává souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy nebo samosprávy kraje v oblastech  působnosti příslušného náměstka hejtmanky,
 • zajišťuje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje v oblastech působnosti příslušného náměstka hejtmanky,
 • přiděluje korespondenci příslušným odborům a oddělením k vyřízení,
 • vede evidenci, rozpis a zajišťuje kontrolu úkolů, uložených jednotlivým odborům, a sleduje termíny stanovené pro jejich splnění,
 • eviduje čerpání reprezentačních výdajů ředitelky a náměstků hejtmanky, vede evidenci poskytnutých darů,
 • eviduje, ukládá a provádí skartaci  písemností v kanceláři ředitelky, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi.

 • Zjišťuje, zda jsou v činnosti úřadu dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy.
 • Zjišťuje, zda rizika, vztahující se k činnosti úřadu, jsou včas rozpoznána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.
 • Zjišťuje, zda řídící kontrola poskytuje ředitelce úřadu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace.
 • Zjišťuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria stanovená zákonem, t.j. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy.
 • Zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.
 • Zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů kraje poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle kraje budou splněny.
 • Na základě svých zjištění předkládá ředitelce úřadu doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Účastní se porad pracovní skupiny interních auditorů krajů, případně je organizuje
 • Zpracovává plány interního auditu na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze  stanovených úkolů oránu veřejné správy, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávní a jiné kontroly, uskutečněné u tohoto orgánu a ke zjištěním vnitřního kontrolního systému.
 • Sestavuje střednědobý plán, který stanoví priority a odráží potřeby kraje z hlediska dosavadních výsledků jeho činnosti a předpokládaných záměrů a cílů na víceleté období.
 • Sestavuje roční plán jednotlivých auditů na základě střednědobého plánu, který upřesňuje rozsah, věcné zaměření a typ auditu, jejich cíle, časové rozvržení a personální zajištění. Dále obsahuje zejména odbornou přípravu interních auditorů, úkoly v metodické a konzultační činnosti.
 • Projednává přípravu plánů s ředitelkou krajského úřadu, která tyto plány schvaluje; přitom bere v úvahu její doporučení.
 • Provádí finanční audity, audity systémů, audity výkonu a další audity a auditní zakázky.
 • Předává zprávy o svých zjištěních z provedených auditů bez zbytečného odkladu ředitelce krajského úřadu s doporučením k přijetí opatření, tzn. ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Upozorňuje písemně ředitelku krajského úřadu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě  vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření.
 • Uvádí souhrnné výsledky interního auditu v roční zprávě, kterou předkládá ředitelce krajského úřadu. Obsahem této zprávy je především hodnocení obecné kvality vnitřního kontrolního systému, analyzování výskytu závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivily činnost úradu, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, a které byly důvodem snížení finanční výkonnosti v činnosti kraje a předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti úřadu a jeho vnitřního kontrolního systému.
 • Zpracovává vnitřní předpisy v oblasti kontroly a interního auditu, aktualizuje je v souladu s platnou legislativou a Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu.
 • Zajišťuje odbornou spolupráci s Českým institutem interních auditorů.
Za stránku zodpovídá Mgr. Daniel Tovth Pavla Šarochová
Datum aktualizace 30. 8. 2023 - 08:20