Domů Krajský úřad Povinné informace Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Karlovarský kraj

Založení kraje a jeho působnost

Karlovarský kraj vznikl na základě ústavního zákona č. 347/97 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Je vymezen územím okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.

Působnost Karlovarského kraje a jeho orgánů je dána zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jež nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, tedy dnem 1. ledna 2001. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 1 odst. 3 tohoto zákona jsou orgány kraje:

 • zastupitelstvo kraje,
 • rada kraje,
 • hejtman kraje,
 • krajský úřad,
 • zvláštní orgán zřízený podle zákona.

Nadřízené orgány

Dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je nadřízeným orgánem kraje Ministerstvo vnitra České republiky v řízeních vedených v samostatné působnosti a věcně příslušný ústřední správní úřad (obvykle věcně příslušné ministerstvo) v řízeních vedených v přenesené působnosti.

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 06  

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 06  

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

+420 354 222 300

Telefonní kontakty na představitele a zaměstnance Karlovarského kraje

4.5 Adresa internetových stránek

www.kr-karlovarsky.cz

4.6 Adresa podatelny

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88

Karlovy Vary

360 06  

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem posílat na adresu epodatelna@kr-karlovarsky.cz (maximální velikost emailové zprávy je 10 MB).

4.8 Datová schránka

siqbxt2

Komerční banka, a.s. Praha    
pobočka Karlovy Vary    
č. ú. 27 - 5622800267 / 0100    

70891168

CZ 70891168  

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat v písemné formě: 

 • poštou na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje,
 • osobně předáním na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje,
 • e‑mailem na adresu: epodatelna@kr-karlovarsky.cz (maximální velikost emailové zprávy je 10 MB),
 • datovou schránkou: Karlovarský kraj, ID: siqbxt2.

Podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze:

 • poštou na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje,
 • osobně předáním na podatelně Krajského úřadu Karlovarského kraje,
 • e‑mailem na adresu: epodatelna@kr-karlovarsky.cz (maximální velikost emailové zprávy je 10 MB),
 • datovou schránkou: Karlovarský kraj, ID: siqbxt2.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13.1 Vzor licenční smluvy (26,11 KB, DOCX)

13.2 Výhradní licence
Karlovarským krajem dosud nebyly žádné licenční smlouvy uzavřeny.

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace