Domů Krajský Úřad Ochrana Oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Základní informace k ochraně oznamovatelů:

Krajský úřad Karlovarského kraje je povinným subjektem, který musí zajistiti v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) ochranu fyzických osob, které oznámení učinily.

1. Ochrana podle shora uvedeného zákona náleží oznamovateli, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním.

2. Volba mezi vnitřním a vnějším oznamovacím systémem je na rozhodnutí oznamovatele. Vnější oznamovací systém spravuje Ministerstvo spravedlnosti - viz odkaz Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

3. Uveřejnit oznámení může oznamovatel jedině, pokud 

           a) podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu nebo pouze ministerstvu a ve lhůtách stanovených tímto zákonem nebylo přijato vhodné opatření, zejména příslušná osoba neposoudila důvodnost oznámení podle ustanovení §    12 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů, povinný subjekt nepřijal k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření podle ustanovení  § 12 odst. 5 zákona ochraně oznamovatelů, nebo státní zaměstnanec podle ustanovení § 13 neposoudil oznámení podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů,
           b) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může  vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti,   života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy, nebo
           c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo osoba  podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů vystaveni odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle hlavy III zákona o ochraně oznamovatele.

4. Podat lze oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (ustanovení § 2 odst. 3 a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů), a které

           a) má znaky trestného činu,
           b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
           c) porušuje tento zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
           d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

                       1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
                       2. daně z příjmů právnických osob,
                       3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
                       4. ochrany spotřebitele,
                       5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
                       6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
                       7. ochrany životního prostředí,
                       8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
                       9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
                       10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
                       11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
                       12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
                       13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
                       14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

5. Fyzická osoba může podat oznámení příslušné osobě, a to buď:

           a) písemně v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní   353/88, 360 06 Karlovy Vary, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby pro ochranu oznamovatelů“, případně podáním obálky na podatelně úřadu s označením „WHISTLEBLOWING“, 
            b) elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@kr-karlovarsky.cz
            c) ústně v přiměřené lhůtě u příslušné osoby v kanceláři, nebo dle domluvy jinde, kdy o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.

6. Příslušné osoby:

Mgr. Bc. Lenka Valová, tel. 354 222 176, 601 214 197
Ing. Radim Adamec, tel. 354 222 410, 736 650 331
e-mail: whistleblowing@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Mgr. Daniel Tovth
Datum aktualizace 4. 9. 2023 - 11:30