Informace pro žadatele

FINANCOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH HAVÁRIÍ OD 1. 10. 2019
 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE - PROVÁDĚNÍ JEHO ZMĚN
 
Karlovarský kraj přijal nová pravidla pro provádění změn v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
 
 
Nová pravidla jsou platná od 1. května 2017, dosavadní krajské zásady pro přijímání změn Plánu jsou již neplatné.
 
Pravidla vycházejí ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Novými pravidly dochází zejména ke změnám a upřesněním pojmů „významná a nevýznamná změna“ , ke změnám postupů schvalování jednotlivých změn a ke změnám v povinných dokladech žádosti.
 
O změnu Plánu mohou žádat obce, popř. jejich zplnomocnění zástupci, a to podáním u odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
 

  


 

  

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ NA VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: 

Přílohy dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:

 

příloha č.

Název přílohy

 

1

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Adobe Reader (447,16 KB, PDF)

2

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader (339,32 KB, PDF)

3

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Adobe Reader (304,55 KB, PDF)

4

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Adobe Reader (331,53 KB, PDF)

5

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Adobe Reader (307,87 KB, PDF)

6

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu  Adobe Reader (298,23 KB, PDF)

7

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Adobe Reader (311,32 KB, PDF)

8

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Adobe Reader (386,67 KB, PDF)

9

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Adobe Reader (384,81 KB, PDF)

10

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Adobe Reader (395,77 KB, PDF)

11

Žádost o udělení souhlasu Adobe Reader (269,84 KB, PDF)

12

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Adobe Reader (316,44 KB, PDF)

13

Žádost o vyjádření Adobe Reader (297,35 KB, PDF)

14

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla  Adobe Reader (424,52 KB, PDF)

15

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Adobe Reader (279,07 KB, PDF)

16

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Adobe Reader (289,65 KB, PDF)

17

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Adobe Reader (304,05 KB, PDF)

18

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Adobe Reader (309,32 KB, PDF)

19

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Adobe Reader (311,38 KB, PDF)

20

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Adobe Reader (384,77 KB, PDF)

21

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Adobe Reader (403,53 KB, PDF)

22

​Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Adobe Reader (373,13 KB, PDF)

23

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změn Adobe Reader (470,39 KB, PDF)

24

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Adobe Reader (238,24 KB, PDF)

25

Žádost o schválení manipulačního řádo vodního díla Adobe Reader (270,45 KB, PDF)
​26 ​Žádost k financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona Microsoft word (29,81 KB, DOCX)

 

 

FORMULÁŘE K ZÁKONU O VODOVODECH A KANALIZACÍCH:

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH

Za stránku zodpovídá Mgr. Andrea Krýzlová
Datum aktualizace 22. 9. 2022 - 12:38