Domů Krajský Úřad Organizační Struktura Odbory Odbor Bezpečnosti A Krizového Řízení

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Hlavní činnosti odboru

 • Vykonává funkci tajemníka krizového štábu kraje: zajišťuje činnost Krizového štábu Karlovarského kraje a jeho součinnost s Ústředním krizovým štábem  a krizovými štáby obcí s rozšířenou působností,
 • Vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady kraje: zajišťuje činnost Bezpečnostní rady Karlovarského kraje a její součinnost s Bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí s rozšířenou působností,
 • Zajišťuje ochranu utajovaných informací a zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi, plní další úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací a zvláštních skutečností,
 • Zajišťuje administrativní, personální a  fyzickou bezpečnost, včetně informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi u krajského úřadu,
 • Stanovuje politiku kraje v oblasti prevence kriminality a závislostního chování.

Oddělení

 • Podílí se na zabezpečení činnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplnění, v oblasti financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí,
 • Připravuje financování opatření realizovaných při mimořádných událostech a krizových situacích včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci, použití regulačních opatření, zpracovává návrh finančního rozpočtu k plnění opatření při mimořádných událostech a krizových situacích,
 • Připravuje podklady a  opatření k zajištění administrativní, personální,  fyzické bezpečnosti u krajského úřadu, zajišťuje  zpracování projektu fyzické bezpečnosti,
 • Podílí se na realizaci opatření vyhlášených při krizovém stavu, včetně hospodářských opatření při krizovém stavu,
 • Podílí se na organizaci integrovaného záchranného systému kraje,  ukládání pracovní povinnosti, výpomoci a poskytování věcných prostředků k řešení krizových situací, zahajuje a vede správní řízení při nesplnění těchto opatření vyhlášených na území kraje,
 • Zabezpečuje zpracování plánu akceschopnosti krajského úřadu,
 • Podílí se na obranném plánování kraje, zabezpečuje zpracování podkladů do Plánu obrany České republiky a Dílčího plánu obrany krajského úřadu, stanoví a realizuje opatření k zabezpečení mobilizace,
 • Plánuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy kraje a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
 • Organizuje vyhodnocení objektů vyžadujících ochranu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a navrhuje způsob jejího provedení, zabezpečuje podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu,
 • Vede soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících,  soubornou evidenci o fyzických osobách určených k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci za stavu ohrožení státu a za válečného stavu, zabezpečuje přípravu občanů k obraně,
 • Podílí se na zabezpečení úkolů spojených s odvodním řízením, zajišťuje podklady pro vyžádání zproštění povinnosti nastoupit mimořádnou službu pro určené zaměstnance krajského úřadu po vyhlášení krizových stavů stav ohrožení státu a válečný stav,
 • Navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci, podílí se na zpracování návrhu požadavku finančního zabezpečení integrovaného záchranného systému kraje,
 • Využívá informační systémy pro potřeby plnění úkolů kraje při zajišťování obrany státu a krizovém řízení, podílí se na sběru a aktualizaci dat pro krizové řízení,
 • Podílí se na přípravě nařízení kraje v oblasti požární ochrany a organizuje s HZS kraje požární ochranu za stavu ohrožení státu a válečného stavu,
 • Zpracovává v souvislosti s přípravou hospodářských opatření pro krizové stavy "Plán nezbytných dodávek Karlovarského kraje" a zabezpečuje nezbytné dodávky k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje,
 • Uplatňuje požadavky na pokrytí nezajištěných dodávek u ústředních správních úřadů,
 • Navrhuje použití regulačních opatření a pohotovostních zásob, připravuje a organizuje způsob použití zásob pro humanitární pomoc, připravuje a podílí se na zavedení regulačních opatření na území kraje,
 • Kontroluje dodržování regulačních opatření, zahajuje a vede správní řízení při porušování regulačních opatření vyhlášených na území kraje, ukládá sankce,
 • Kontroluje v okruhu své působnosti přípravu a činnost realizovanou v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy a to i v době před vyhlášením krizových stavů,   přijímá požadavky subjektů hospodářské mobilizace,
 • Zavádí a spravuje IS v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a užívá další IS krizového řízení v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • Zpracovává v součinnosti se Správou státních hmotných rezerv návrhy na zkvalitnění systému hospodářských opatření pro krizové stavy, navrhuje obsah úkolů do hlavního zaměření hospodářských opatření  pro krizové stavy,
 • Organizuje činnosti Krizového štábu Karlovarského kraje a pracoviště pro činnost KŠ Karlovarského kraje, zpracovává a aktualizuje dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení kraje,
 • Zabezpečuje činnosti a plní úkoly související s organizačními opatřeními a přípravou jednání bezpečnostní rady a krizového štábu kraje, 
 • Je pracovištěm krizového řízení pro zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací, součinnosti krajského úřadu s HZS kraje při zpracování krizového plánu kraje a koordinaci plnění úkolů krajského úřadu podle krizového plánu kraje.

 • Mapuje a analyzuje bezpečnostní situaci v kraji, zajišťuje zpracování a aktualizaci bezpečnostní strategie kraje,
 • Koordinuje zpracování analytických, koncepčních a strategických dokumentů kraje, nebo jejich částí v oblasti bezpečnosti, 
 • Podílí se na přípravě materiálů pro jednání orgánů kraje v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a závislostního chování,
 • Stanovuje směry a zásady v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky v rámci kraje a závislostního chování,
 • Podílí se na tvorbě, realizaci a vyhodnocování plnění koncepčních materiálů kraje z oblasti prevence kriminality, protidrogové politiky a závislostního chování a dalších koncepčních materiálů s krajskou působností,
 • Sleduje koncepční materiály věcně příslušných resortů, koncepční materiály v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality, protidrogové politiky a závislostního chování měst a obcí ležících na území kraje, koncepční materiály ostatních krajů,
 • Vykonává funkci tajemníka Komise bezpečnosti a prevence kriminality Rady Karlovarského kraje,
 • Komplexně zajišťuje odbornou agendu ve výkonu prevence kriminality, protidrogové politiky a závislostního chování kraje,
 • Koordinuje činnost subjektů působících v kraji v oblasti protidrogové politiky prevence kriminality a závislostního chování, poskytuje metodickou a konzultační činnost obcím a spolupracujícím subjektům v kraji,
 • Spolupracuje s ústředními orgány státní správy a s Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí,
 • V oblasti prevence kriminality spolupracuje se zástupci státní správy a samosprávy, s Republikovým výborem pro prevenci kriminality, s Policií ČR, s ostatními odbory krajského úřadu,
 • Spolupracuje s organizacemi neziskového sektoru, které se zabývají bezpečností, prevencí kriminality a závislostním chováním,
 • Reaguje na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a závislostního chování,
 • Připravuje a předkládá návrh rozpočtu oddělení a vede evidenci o jeho čerpání,
 • Vyhledává a předkládá návrhy na využití finančních prostředků k financování preventivních projektů,
 • Vykonává činnosti související s podáváním žádostí o dotace a vyúčtováním v oblasti bezpečnosti a prevence,
 • Podílí se na přípravě, zpracování a realizaci dotačních a preventivních programů Karlovarského kraje v působnosti odboru bezpečnosti a krizového řízení,
 • Zpracovává výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky a závislostního chování kraje za příslušný rok,
 • Vytváří a aktualizuje databázi subjektů působících v oblasti protidrogové politiky na úrovni kraje,
 • Každoročně zpracovává analýzu kriminality v rámci území Karlovarského kraje,
 • Manažer prevence kriminality kraje je kontaktní osobou pro MV ČR,
 • Krajský protidrogový koordinátor je kontaktní osobou pro Úřad vlády ČR,
 • Komplexně koordinuje a realizuje střednědobé projekty nebo programy oblasti bezpečnosti a prevence,
 • Zajišťuje činnost odborných pracovních skupin pro prevenci kriminality a prevenci závislostního chování kraje, zajišťuje výměnu informací a zkušeností z praxe,
 • Zajišťuje vzdělávací akce v oblasti sociálně patologických jevů,
 • Koordinuje a zajišťuje informovanost občanů kraje v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a závislostního chování,
 • Iniciuje medializaci preventivních aktivit v kraji,
 • Poskytuje potřebné podklady pro uveřejnění projektových záměrů, průběhu realizace nebo výstupů projektů bezpečnosti a prevence,
 • Soustřeďuje potřebné informace o bezpečnosti a prevenci na Informačním portálu kraje a Bezpečnostním portálu kraje.

 • ​Organizuje a zajišťuje ostrahu objektů (budov a areálu) krajského úřadu,
 • Zabezpečuje poskytování informací a bezpečnostní dohled nad pohybem osob v objektech krajského úřadu, řídí činnost recepcí,
 • Zajišťuje servisní a revizní práce na poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech.
Za stránku zodpovídá Ing. Libor Davídek Ing. Tereza Pásková
Datum aktualizace 19. 10. 2023 - 08:05