Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlavní činnosti oddělení

Činnost oddělení kultury v rámci samostatné působnosti 

Funkce zřizovatele příspěvkových organizací 

Karlovarský kraj zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury, kterými jsou: 
Krajská knihovna Karlovy Vary, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění Karlovy Vary a Galerie G4 – galerii fotografie. Organizace mají celkem 8 poboček a v roce 2019 měly dohromady 186 zaměstnanců.
Akce, které organizace pořádají, navštěvuje ročně celkem cca 400 000 návštěvníků. 

Podpora  neziskových organizací 

Karlovarský kraj poskytuje v současné době ze svého rozpočtu finanční příspěvky na podporu projektů kulturních aktivit a akcí regionálního i nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, uměleckých řemesel, lidových tradic a na možnost kulturního vyžití národnostních menšin a zdravotně postižených. 

Zapojení dětí a mládeže, občanů a občanských iniciativ do mimoškolních kulturních aktivit

Kromě podpory amatérských mimoškolních kulturních aktivit mládeže Karlovarský kraj vyhlašuje a finančně podporuje krajské amatérské přehlídky a soutěže,  pořádá a zprostředkovává školní vzdělávací koncertní a divadelní představení, návštěvy muzeí, galerií, knihoven a hvězdárny. 

Kraj a kronikáři 

Karlovarský kraj pořádá každoročně semináře kronikářů pro kronikáře z celého Karlovarského kraje. Souběžně také probíhá soutěž o nejlepší kroniku roku. Kronikáři, kteří se umístí na prvních třech místech, jsou pak finančně odměňováni z rozpočtu Karlovarského kraje. 

Činnosti prováděné v přenesené působnosti

Oddělení kultury provádí každoročně kontroly výkonu státní správy na úseku kultury. 

 Publikační činnost

Oddělení kultury administruje a průběžně aktualizuje přehled kulturních a sportovních akcí na turistickém portálu Karlovarského kraje ŽIVÝ KRAJ (https://kalendar.zivykraj.cz/)

 1. v tzv. přenesené působnosti (tj. zabezpečující výkon státní správy na úseku státní památkové péče) - plní úkoly v rozsahu daném zákonem č.20/1987 Sb., o  státní památkové péče, zejména: 
   
  • vykonává státní správu na úseku státní památkové pro národní kulturní památky, které jsou na území Karlovarského kraje – Zámek Kynžvart s Kynžvartskou daguerrotypií, Hrad a zámek Bečov nad Teplou s Relikviářem sv. Maura, Rudá věž smrti v Ostrově, Klášter premonstrátů Teplá, Důl Jeroným, Císařské lázně v Karlových Varech, Děkanský chrám sv. Maří Magdalény, Dlouhá stoka, Důl Mauritius na Hřebečné, Královská mincovna v Jáchymově, Litinová kolonáda v Mariánských Lázních, Blatenský vodní kanál, Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Maří Magdalény
  • vydává souhlas s trvalým přemístěním movité kulturní památky z veřejně přístupného místa
  • vyjadřuje se k prohlášení nebo zrušení prohlášení věcí (movitých i nemovitých) za kulturní památky
  • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka
  • je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo archeologických nálezů 
  • ukládá sankce podle §35 odst. 2, §39 odst. 2 PamZ

    
 2. v tzv. samostatné působnosti (Tato činnost je rozmanitá a záleží pouze na rozhodnutí orgánů kraje, jaké aktivity a projekty bude kraj podporovat. V současné době kraj vyvíjí a podporuje takové aktivity a projekty, které v sobě zahrnují nejen prostou obnovu památkového fondu, ale i jeho prezentaci, propagaci a zejména jeho ekonomicky dlouhodobé využití.) zabezpečuje činnosti v oblasti:
   
  • poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu, zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v souladu s Pravidly rady kraje pro poskytování dotací
  • vydávání propagačních aj. tištěných materiálů týkajících se oblasti kulturních památek a památkové péče
  • realizace tzv. Informačního systému, který v sobě zahrnuje osazování informačního naváděcího dopravního značení (hnědé značky s bílým písmem) k nejvýznamnějším kulturním památkám a k památkově chráněným územím a osazování velkých graficky pojatých informačních tabulí v památkových rezervacích a zónách podporou spolupráce vlastníků kulturních památek
  • aktivity v rámci podpory nominací statků:

                                     - Hornický region Krušnohoří / Erzgebirge (www.montanregion.cz)         
                                     - Slavné lázně Evropy (www.greatspasofeurope.org)

 • zadává zpracování analýz rozvoje odvětví cestovního ruchu v kraji,
 • zpracovává koncepci rozvoje cestovního ruchu na území kraje a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority,
 • vykonává poradenskou činnost pro orgány obcí v oblasti cestovního ruchu, 
 • spolupracuje s Českou centrálou cestovního ruchu, s podnikatelskou a neziskovou sférou, s rozvojovými agenturami, s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu v kraji, s Živým krajem, krajskou destinační agenturou, z.s., s lázeňskými organizacemi a subjekty lázeňství a ČR, na území kraje i mimo něj a Institutem lázeňství a balneologie, v.v.i.
 • spoluúčastní se mezinárodních projektů, vyhodnocuje potřeby začlenění do jednotlivých institucí a vyhodnocuje význam a rozsah spolupráce pro kraj, 
 • spolupodílí se na realizaci projektů v rámci partnerských regionů, aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými regiony, tyto aktivity realizuje ve spolupráci s kanceláří hejtmana, 
 • spolupracuje na produktech cestovního ruchu a navrhuje možnosti jejich využití v kraji - kongresová turistika, odborné semináře, výstavnictví atd., 
 • připravuje koncepci propagace a prezentace kraje v oblasti cestovního ruchu, zpracovává podklady pro tvorbu propagačních materiálů, 
 • monitoruje možnosti získávání finančních prostředků na rozvoj aktivit v cestovním ruchu a zároveň je zpracováním žádostí využívá pro krajské projekty
 • v otázkách rozvoje lázeňství spolupracuje na mezinárodní úrovni zejména se sdružením EHTTA, v České republice se jedná především o spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj - Česká centrála cestovního ruchu, Ministerstvem  zdravotnictví - Český inspektorát lázní, Svazem lázeňských míst ČR. V rámci regionu a v návaznosti na kraj spolupracuje s ostatními lázeňskými městy a turisticky atraktivními městy a místy,
 • spoluúčastní se mezinárodních projektů, vyhodnocuje potřeby začlenění do jednotlivých institucí a vyhodnocuje význam a rozsah spolupráce pro kraj,
 • spolupodílí se na realizaci projektů v rámci partnerských regionů, aktivně rozvíjí vzájemnou spolupráci s jednotlivými partnerskými regiony, 
 • spolupracuje na produktech lázeňství a navrhuje možnosti jejich využití v kraji, 
 • vykonává poradenskou činnost pro orgány obcí v oblasti lázeňství.

 

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 30. 8. 2023 - 08:33