Kuratela pro děti a mládež

Sociální kuratela pro děti a mládež se primárně zaměřuje na ochranu dětí vyžadujících zvýšenou pozornost. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD“) ji vymezuje především v § 31 jako péči o děti uvedené v § 6, které vedou zahálčivý nebo  život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, kdy sociální kuratela spočívá v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního.

Kurátor pro děti a mládež (dále jen „kurátor“) je zaměstnancem obce s rozšířenou působností, zařazeným k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Jeho práce je zaměřena na děti vyžadující zvýšenou pozornost a je založena na bezprostředním kontaktu a spolupráci s dítětem, s jeho rodinou a se spolupracujícími subjekty. Jeho povinností je sledovat nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťovat příčiny jejich vzniku a činit opatření k jejich snížení. Oproti tomu sociální kurátor poskytuje kontinuální poradenskou a socioterapeutickou službu a pomoc při překonání nepříznivých sociálních situací zletilým občanům. Jeho úkolem je mimo jiné naplánovat zajištění návazné péče mladým dospělým, kteří se nacházejí například v ústavní výchově, nebo byli vzati do vazby či vykonávají trestní opatření odnětí svobody. Sociální kurátor je jediným zákonným garantem návaznosti služeb při jejich odchodu do dalšího života.

Kurátor je stejně jako jakýkoli jiný pracovník OSPOD především koordinátorem případu dítěte. Postupy a nástroje, které při práci s dítětem využívá, se nijak neliší od těch, které běžně používají jeho kolegové. I pro něj se tak stávají základními nástroji vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte. Vyhodnocení situace dítěte představuje zcela zásadní aktivitu pracovníka sociálně-právní ochrany dětí, včetně kurátora, která významně ovlivňuje tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte. Tento proces ovlivňuje celkové porozumění případu a další postup sociálního pracovníka. Individuální potřeby dítěte jsou zjišťovány prostřednictvím komplexního přístupu a na základě spolupráce s dalšími odborníky. 

ZSPOD stanovuje názorný výčet okruhu dětí, které lze považovat za ohrožené. Pojem ohrožené dítě se v českém kontextu pojí s nedostatečným uspokojením jeho potřeb. Označujeme tak dítě, které nemá uspokojeny základní biologické, psychické, emocionální, sociální a duchovní potřeby, nebo u kterého je předpoklad jejich nenaplňování.
 

Jak na trauma

Za stránku zodpovídá Mgr. Iveta Ryšková
Datum aktualizace 28. 12. 2023 - 08:26