Odbor investic

Hlavní činnosti oddělení

 • Zajišťuje proces přípravy a realizace investičních akcí stavebního charakteru pro odbory a organizace kraje financovaných z rozpočtu odboru investic,
 • formou dohledu a supervize se podílí na realizaci investičních akcí stavebního charakteru, které jsou realizovány organizacemi kraje v oblasti dopravy, kultury, školství, zdravotnictví a sociálních věcí,
 • ve spolupráci s finančním odborem připravuje podklady pro jednání orgánů kraje v oblasti investičních akcí,
 • zpracovává podklady pro tvorbu rozpočtu kraje v oblasti pořizování a zhodnocování majetku kraje ve spolupráci a na základě požadavků odborů a organizací kraje,
 • zpracovává a aktualizuje podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu kraje ve spolupráci a na základě požadavků odborů a organizací kraje,
 • poskytuje metodickou, konzultační a servisní podporu odborům a organizacím kraje v průběhu celého procesu realizace investičních akcí kraje: ve fázi předprojektové přípravy akcí, ve fázi projektové přípravy akcí, ve fázi realizace akcí, ve fázi dokončování akcí,
 • zajišťuje dohled nad průběhem realizace investičních akcí realizovaných odbory a organizacemi kraje,
 • samostatně provádí nebo pověřuje inženýrské organizace výkonem investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci investičních akcí financovaných z rozpočtu odboru investic.

 • zajištění přípravy a realizace projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 2.1,
 • spolupráce s řídícím orgánem OP ŽP (MŽP) a se zprostředkujícím subjektem OP ŽP (SFŽP),
 • příprava a zajištění dotačních programů na podporu výměny zdrojů tepla na tuhá paliva,
 • informační a metodická činnost pro žadatele a konečné uživatele dotačního programu na výměnu zdroje tepla
  na tuhá paliva,
 • realizace dotačního programu Kotlíkové dotace IV
 • administrativní úkoly spojené s dotačními programy Karlovarského kraje v oblasti sociální, zdravotní a dopravy,
 • spolupráce s odbornou veřejností při tvorbě dalších programových dokumentů.

 • na základě věcného zadání a odborných podmínek zpracovaných příslušným odborem zabezpečuje celý proces zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby v limitu nad 500 tis. Kč bez DPH a na stavební práce v limitu nad 1 mil. Kč bez DPH;
 • na základě věcného zadání a odborných podmínek zpracovaných příspěvkovou organizací zabezpečuje celý proces zadávání veřejných zakázek v limitu nad 500 tis. Kč bez DPH a na stavební práce v limitu nad 1 mil. Kč bez DPH formou centralizovaného zadávání;
 • zajišťuje metodickou pomoc odborům kraje a příspěvkovým organizacím při zadávání veřejných zakázek;
 • zajišťuje metodickou pomoc odborům kraje a příspěvkovým organizacím po předání vysoutěženého plnění;
 • zajišťuje zastoupení zadavatele v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže týkajících se porušení postupů při zadávání veřejných zakázek;
 • odborně řídí práci hodnotících komisí;
 • provádí předběžné tržní konzultace; 
 • vede a spravuje databázi veřejných zakázek Karlovarského kraje.     

V přípravě...

Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Brtek Jitka Lapešová
Datum aktualizace 2. 10. 2023 - 08:00