Právní stanoviska

Samostatná působnost obcí

Na základě novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů, provedené zákonem č. 234/2006 Sb., dozor a kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí provádí, s účinností od 1. července 2006, výlučně Ministerstvo vnitra České republiky. S dozorem a kontrolou je rovněž spojeno poskytování metodické pomoci obcím. Krajský úřad Karlovarského kraje od uvedeného data provádí pouze dozor a kontrolu na výkonem přenesené působnosti obcí.

 

Z výše uvedeného důvodu poskytujeme odkaz na webové stránky Ministerstva vnitra České republiky, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, jakožto orgánu příslušného provádět dozor, kontrolu a metodickou pomoc týkající se samostatné působnosti obcí. Na stránkách naleznete kontakty na dozorové pracoviště ministerstva vnitra pro Karlovarský kraj, stanoviska k vybraným otázkám a mnoho dalších dokumentů - www.mvcr.cz/odk

Za stránku zodpovídá Mgr. Kristina Hrabáčková
Datum aktualizace 18. 2. 2022 - 11:37