Ústavní a ochranná výchova

Ústavní výchova

Řídí se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem ústavní výchovy jakožto čistě civilněprávního institutu je především nahrazení špatného nebo dokonce chybějícího rodinného prostředí, které deformuje vývoj dítěte, prostředím jiným, tedy kolektivní výchovou. Na rozdíl od ochranné výchovy se tedy jedná i o situace, kdy dítě svým chováním před nařízením ústavní výchovy samo nezavdalo příčinu k tomuto opatření, kterým soud řeší zajištění řádné výchovy. Ústavní výchovu tedy nelze pojímat jako druh sankce, ale jako krajní případ řešení řádně nezajištěné výchovy. Lze ji tedy nařídit dětem i třeba z důvodů ztráty rodičů či sociálních potíží rodiny.

Dle výše uvedeného zákona zařízeními jsou:

  1. Diagnostický ústav
  2. Dětský domov
  3. Dětský domov se školou
  4. Výchovný ústav

 

Ad a) diagnostický ústav je zařízení, ve kterém dochází ke komplexnímu vyšetření dětí a mládeže z hlediska psychologického a pedagogického. Do dětského diagnostického ústavu pro děti mohou být umisťovány děti ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky.  Diagnostický ústav pro mládež je pro věkovou kategorii od ukončení povinné školní docházky do 18 let, popřípadě zletilých osob do 19 let věku.

Ad b) dětský domov plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Jsou zde umístěny děti od 4 do 18ti let s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.

Ad c) dětský domov se školou je zařízení do kterého jsou umisťovány děti jak s nařízenou ústavní výchovou, pokud mají závažné poruchy chování nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, tak i děti s uloženou ochrannou výchovou. Do dětského domova se školou mohou být umisťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky.

Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

Ad d) výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízen ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.

 

Ochranná výchova

Řídí se zákonem č. 2018/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o soudnictví ve věcech mládeže").

Ochranná výchova  je trestněprávní opatření a jako taková může být uložena pouze odsouzenému pachateli trestného činu (provinění). Účelem tohoto trestněprávního opatření je v souladu s § 9 zákona o soudnictví ve věcech mládeže především vytvoření podmínek pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jím dosaženému stupni rozumového a mravního vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochrana před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění. Jde tedy nejen o převýchovu, ale roli hraje i hledisko ochrany společnosti.

Za stránku zodpovídá Mgr. Iveta Ryšková
Datum aktualizace 27. 2. 2024 - 18:28