Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Územní plánování Dokumentace kraje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010)

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (2010)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje, příslušné podle § 7 odst.2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 a § 41 odst.1 stavebního zákona a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo usnesením (1,11 MB, PDF)č. ZK 223/09/10 ze dne 16.9.2010:

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010 

Datum vydání: 16.09.2010

Datum nabytí účinnosti: 16.10.2010 

Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Obsah Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen "ZÚR"):

Rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně

rozsudek č.j. 8 Ao 7/2011 - 138 (544,87 KB, PDF), ze dne 30.3..2012 ruší regulaci vysokých větrných elektráren (zapracováno do dokumentace)

rozsudek č.j. 9Ao 6/2010 - 78 (290,79 KB, PDF), ze dne 19.1.2011 k námitce vůči  přeložce silnice II/221 v prostoru Horní Blatné (zamítnuto - bez dopadu na dokumentaci)

díl 1/2

Výroková část (návrh) ZÚR Karlovarského kraje (projektant: Ing. arch. Pavel Koubek, Ing. arch. Vlasta Poláčková)

Odůvodnění ZÚR Karlovarského kraje (projektant: Ing. arch. Pavel Koubek, Ing. arch. Vlasta Poláčková a pořizovatel)

  • Příloha č. 1 Vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací
  • Příloha č. 2 Soulad s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
  • Příloha č. 3 Vypořádání připomínek
  • Příloha č. 4 Rozhodnutí o námitkách
  • Příloha č. 5 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno, stanovisko MŽP ČR k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
 • Grafická část

díl 2/2

 • Příloha č. 6
  • I. Vyhodnocení vlivů ZÚR Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území (projektant: Ing. arch. Pavel Koubek)
  • II. Vyhodnocení vlivů ZÚR Karlovarského kraje na životní prostředí (zpracovatel: RNDr. Libor Krajíček, Mgr. Alena Kubešová)
  • III. Hodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (zpracovatel: Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Ondřej Volf)

Kompletní dokument ZÚR Karlovarského kraje (velikost 239 MB) ve formátu .*pdf je možné stáhnout :

ZUR_2010_komplet.zip

Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje opatřené záznamem o účinnosti, spolu s dokladovou částí, jsou k nahlédnutí na adrese: 

Krajský úřad Karlovarského kraje

odbor regionálního rozvoje
oddělení územního plánování
Závodní 353/88
 360 21 Karlovy Vary 

www.kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 23. 10. 2023 - 13:42