Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Hlavním důvodem zadání a zpracování strategie (dále jen "SRKKK") byla absence obdobného strategicko-rozvojového dokumentu Karlovarského kraje, který by se věnoval stále aktuálnější otázce rozvoje a udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti kraje jako hospodářského a územního celku ve světle aktuálních a stále sílících globálních trendů (internacionalizace ekonomik, dynamický růst některých ekonomik a trhů, konkurence levné produkce z rozvojových zemí a z toho plynoucí ztráty některých trhů, rostoucí význam kvality lidských zdrojů a inovačních procesů, nutnost a naléhavost uzavírání strategických partnerství, zvyšování výdajů na vědu a výzkum jako klíčové faktory budoucího růstu atd.).

Vzhledem k tomu, že následně byla zpracována Regionální inovační strategie Karlovarského kraje a bylo potřeba aktualizovat Program rozvoje Karlovarského kraje, obsah a důvod vytvoření SRKKK částečně pominul.

V roce 2017 byla provedena analýza stávajících strategií vážících se na konkurenceschopnost a inovace, a bylo dospěno k závěru, že SRKKK je částečně dokumentem překonaným. Aktuálně je zaimplementována do některých částí Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK) a do aktualizace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3 KK). 

 

STRUKTURA STRATEGIE

Strategie je rozdělena do soustavy 4 tzv. pilířů (prioritních oblastí), kterými jsou:

A     Regionální inovační systém

B     Lidské zdroje pro konkurenceschopnost

C     Kvalitní podnikatelské prostředí

H     Implementace (tato horizontální priorita slouží pro účely zajištění realizace strategie)

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti 2013 - 2020 (2,17 MB, PDF)

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti 2013 - 2020 - implementační část (1,13 MB, DOC)

​ 

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace 28. 8. 2023 - 08:45