Domů Karlovarský kraj O kraji Strategie, koncepce a plány Program rozvoje Karlovarského kraje

Program rozvoje Karlovarského kraje

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE (PRKK) 

 
PRKK je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje na úrovni EU a ČR definuje základní strategické cíle rozvoje území Karlovarského kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. PRKK je základním strategickým dokumentem, o který se samospráva kraje opírá při rozhodování o vhodnosti záměrů, projektů a aktivit ucházejících se o podporu kraje.
 
Povinnost zpracovat PRKK vyplývá ze zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a ze zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.
 
Na základě uvedených opatření a aktivit v PRKK pak vydává odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje tzv. vyjádření k souladu projektu se záměry kraje. 
 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027 (PRKK21+) 

 
„Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027“ byl projednán dne 18. 10. 2021 Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1126/10/21 a schválen dne 1. 11. 2021 Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 370/11/21. 
 

PRKK21+ Analytická část(12,74 MB, PDF) 

PRKK21+ Strategická a implementační část (3,04 MB, PDF)

 

Příloha strategické části

 PRKK21+ SC příloha č. 1 Přehled monitorovacích indikátorů (989,1 KB, PDF)

 
Zkrácená verze strategické části PRKK21+: 

Radou Karlovarského kraje dne 5.8.2019 usnesením č. RK 950/08/19 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 23.9.2019 usnesením č. ZK 346/09/19 bylo rozhodnuto o zpracování nového Programu rozvoje Karlovarského kraje na programové období EU 2021 – 2027 vlastními silami a prodloužení platnosti stávajícího znění do roku 2021. Tímto se jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje staly autory věcně příslušných kapitol PRKK 21+. Koordinátorem celého procesu byl pověřen odbor regionálního rozvoje Karlovarského kraje, oddělení strategického plánování a regionálního rozvoje.  

 
PRKK 2021+ má vazbu  zejména na Strategii rozvoje ČR 2021+ (https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/nova-srr-21), Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje  (https://restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/Strategicky_ramec.pdf), Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (https://www.ris3kvk.cz/download/documents/RIS3_KVK_final.pdf) a další dokumenty na krajské a národní úrovni.  
 
Za využití dat a analýz dalších tematických rozvojových dokumentů kraje a nižších územních celků byla zpracována analytická část dokumentu. Jednotlivé kapitoly byly zveřejněny a bylo možné je připomínkovat. Na základě připomínek a potřeb, které vyvstaly při zpracování strategické části, pak byly tyto doplněny. Strategická část byla zpravidla zpracována v rámci pracovních skupin složených ze zástupců odborné veřejnosti a zástupců věcně příslušných odborů. Obsahem strategické části jsou jednotlivá opatření pro dosažení vytyčených cílů, monitorovací indikátory a způsob implementace. Dokument byl rovněž zveřejněn k připomínkování ze strany široké veřejnosti a oslovených subjektů, schvalován ve výborech a komisích Rady a Zastupitelstva KK a Regionální stálé konferenci. Zároveň byl dle zákona zahájen proces SEA a Natura. 
 
Oznámení koncepce bylo předloženo v souladu s § 10c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušnému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje (dále OŽP) dne 10. 3. 2021.
 
Závěrem zjišťovacího řízení ze dne 6. 5. 2021 bylo, že  koncepce  podléhá posuzování, a proto bude provedeno vyhodnocení vlivů koncepce dle ustanovení § 10e a následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí i vč.  vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 zpracované autorizovanou osobou. Firma RADDIT consulting předložila OŽP dne 13. 7. 2021 návrh koncepce včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000.
 
Následně proběhlo dne 13. 8. 2021 veřejné projednání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 včetně vyhodnocení SEA. Vznesené připomínky byly zapracovány a upravený návrh koncepce zaslán OŽP dne 30. 8. 2021. OŽP poté vydal dne 16. 9. 2021 k upravenému návrhu koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“ souhlasné stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Následně bylo zpracováváno Prohlášení k požadavkům stanoveným ve stanovisku OŽP a upraven návrh strategické části PRKK 21+.  
 
Vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů naleznete také zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK014K?lang=cs  
  

AKTUALIZACE Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 (PRKK) 

 
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 (dále jen „PRKK“) představuje základní programový dokument kraje. V souladu s platnou legislativou a na základě závěrů evaluace a monitorovací zprávy o plnění PRKK bylo v polovině programového období Radou a Zastupitelstvem Karlovarského kraje rozhodnuto o potřebě jeho aktualizace (usnesení RKK ze dne 22.2.2016 č. RK145/02/16, usnesení ZKK ze dne 7.4.2016 č. ZK 120/04/16). Aktualizovaný PRKK byl projednán Radou Karlovarského kraje dne 9.7.2018 usnesením č. RK 827/07/18 a schválen dne 13. 9. 2018 Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 332/09/18.
 

Analýza rozvojových charakteristik a potenciálu Karlovarského kraje (8,42 MB, DOCX)

Strategická a implementační část (2,3 MB, DOCX) 

 

V rámci příprav na nové programové období 2021 – 2027 bylo usnesením Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje (usnesení č. RK 950/08/19, ZK 151/08/19) rozhodnuto o prodloužení platnosti stávajícího znění PRKK 2014-2020 do roku 2021. 

Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2021 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 7.11.2022 usnesením RK 1285/11/22 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 12.12.2022 usnesením ZK 540/12/22.

 

Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2021 (1,87 MB, PDF) 

 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2020 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 18.10.2021 usnesením RK 1125/10/21 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.12.2021 usnesením ZK 444/12/21.
 

Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2020.docx (224,1 KB, DOCX)

 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2019 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 30.11.2020 usnesením RK 1286/11/20 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21.12.2020 usnesením ZK 366/12/20.
 

Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2019.docx (430,78 KB, DOCX)

 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2018 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 20.5.2019 usnesením RK 634/05/19  a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 24.6.2019 usnesením ZK 247/06/19.
 

 Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za rok 2018 (201,48 KB, DOCX)

 
Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za roky 2016 a 2017 byla vzata na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 3.12.2018 usnesením RK 1433/12/18  a Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.12.2018 usnesením ZK 444/12/18.
 

 Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za roky 2016 a 2017 (235,31 KB, DOCX)

 
_____________________________________________________________________________________
 

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 (PRKK)  

 
Program rozvoje Karlovarského kraje (1,09 MB, PDF)  - strategická část (DOC, 1,1MB)
 
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usnesení č. ZK 306/11/13
 

-Průběžná Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020(580,5 KB, DOCX)

- Monitorovací zpráva Programu rozvoje Karlovarského kraje za období 2014 – 2015 (7,54 MB, DOC)

-Příloha č. 1 Monitorovací zprávy(22,54 KB, XLSX)

-Příloha č. 2 Monitorovací zprávy(29,76 KB, XLSX)

-Příloha č. 3 Monitorovací zprávy(53,04 KB, XLSX)

Průběžná Evaluace PRKK pro období 2014 – 2020 a Monitorovací zprávy PRKK za období 2014 – 2015 vzalo dne 7. 4. 2016 Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 120/04/16 na vědomí a pověřilo odbor regionálního rozvoje aktualizací PRKK 2014 – 2020.

 

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 - 2020 (SRKK)  

 
 
Aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje byla schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22.11.2013 usnesení č. ZK 306/11/13.​
​​​​ 
Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace 25. 8. 2023 - 15:13