Domů Dotace PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ ´OBCHŮDEK 2021+´

PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ ´OBCHŮDEK 2021+´

Odbor Odbor regionálního rozvoje
Okruh Regionální rozvoj
Kontaktní osoba Mgr. Miroslava Hlubučková
Kontaktní telefon +420 354 222 343
Kontaktní e-mail miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
Příjem elektronických žádostí od
Příjem elektronických žádostí do
Stav Příjem žádostí ukončen

PROGRAM PODPORY MALÝCH PRODEJEN NA VENKOVĚ ´OBCHŮDEK 2021+´

Schválené dotace pro rok 2023

Rada schválila dne 20. 3. 2023 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu „Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´“ pro rok 2023 - usnesení č. RK 335/03/23 a příloha č. 1 k bodu č. 25.

Zastupitelstvo schválilo dne 24. 4. 2023 návrh na rozdělení dotací v rámci dotačního programu „Program podpory malých prodejen na venkově ´Obchůdek 2021+´“ pro rok 2023 - usnesení č. ZK 220/04/23 a příloha č. 1 k bodu č. 56.

 - schválen a vyhlášen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022
 - administrátor programu: odbor regionálního rozvoje

Na pořadí žádosti nezáleží! 

 
Žadatel musí vyplnit a odeslat elektronickou žádost v dotačním portálu Karlovarského kraje https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/. Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu:
 - od 17. 1. 2023, 9.00 hodin
 - do 23. 1. 2023, 14.00 hodin 

Žadatel může k elektronické žádosti připojit elektronické přílohy a připojit elektronický podpis (v takovém případě žádost ani přílohy netiskne, pouze je v elektronickém systému odešle). Pokud žadatel nemá k dispozici kvalifikovaný nebo zaručený elektronický podpis, musí elektronickou žádost vytisknout, podepsat vlastnoručním podpisem a doručit Karlovarskému kraji na adresu uvedenou níže. Elektronicky odeslané přílohy žadatel nemusí tisknout a přikládat k listinné žádosti. Bližší podmínky najde žadatel ve vyhlášení programu viz níže.
 
Bližší specifikace okruhu způsobilých žadatelů:
 
Žadatelem může být obec nebo podnikatelský subjekt, který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce mají do 1000 obyvatel (tzn. pokud má obec více místních částí, může být žádost podána za každou místní část zvlášť). Zároveň se na území obce nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.
 
Na základě dotazů upřesňujeme výklad ustanovení článku IV. odstavce 2 Programu:

Jedna žádost se týká jedné konkrétní provozovny, definované dalšími parametry výzvy, tzn., že pokud subjekt provozuje více prodejen v rámci svého předmětu podnikání, může podat více žádostí v dané výzvě, které splňují podmínky dané programem/výzvou. 

 
Důležité dokumenty:

 

Doplňující dokumenty:

- jedná se pouze o pracovní vzory pro potřeby žadatelů, týkající se podoby čestných prohlášení
- nejedná se o oficiální přílohy dotačního programu (tzn. nejsou nedílnou součástí dotačního programu, schváleného rozhodnými orgány kraje)

 

Kontakty:
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary

Mgr. Miroslava Hlubučková
+420 354 222 343
miroslava.hlubuckova@kr-karlovarsky.cz
 
Ing. Jaroslav Sobotka
+420 354 222 166
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 Zveřejněno  7. 11. 2022  
Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace 10. 11. 2023 - 13:27