Základní povinnosti

Povinnosti dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií:

 

Uživatel nezařazeného objektu

 • zpracovat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu (dle § 3 zákona)
 • zpracovat protokol o nezařazení objektu – OZPaZ_VODA_havarie_protokol_nezarazeni.pdfformulář
 • protokol uložit v objektu pro případ kontroly a jeden výtisk zaslat krajskému úřadu

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A

 • zpracovat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu (dle § 3 zákona)
 • posouzení rizik závažné havárie (dle § 9 zákona)
 • zaslat krajskému úřadu OZPaZ_VODA_navrh_na_zarazeni_2016.docnávrh na zařazení objektu do skupiny A dle přílohy č. 2 zákona o skupiny A dle přílohy č. 2 zákona
 • zpracovat bezpečnostní program a předložit ho ke schválení krajskému úřadu (§ 10 zákona) – správní poplatek 40000 Kč
 • poskytovat součinnost krajskému úřadu a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce při zpracování posudku k návrhu bezpčenostního programu - posudek nechává zpracovat krajský úřad v rámci řízení o schválení bezpečnostního programu (§ 18-19 zákona)
 • seznámit s bezpečnostním programem zaměstnance a jiné osoby (§ 15 zákona)
 • zajišťovat aktualizace bezpečnostního programu, pokud se změní druh nebo množství nebezpečné látky a aktualizaci předložit ke schválení krajskému úřadu (§ 14 zákona) – správní poplatek 20000 Kč
 • vždy jednou za 5 let od schválení bezpečnostního programu přezkoumat bezpečnostní program a záznam o přezkoumání zaslat krajskému úřadu (§ 11 zákona)
 • sjednat si pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie - do 100 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se schvaluje bezpečnostní program; předložit krajskému úřadu ověřenou kopii pojištění - do 30 dnů od uzavření; hlásit krajskému úřadu změny v pojištění (§ 33 zákona
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení a zaslat jej na vědomí krajskému úřadu a příslušné správě kraje Policie ČR (§ 21 zákona)
 • zajišťovat a prověřovat (každý rok) bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektu, zápis z toho uchovávat 3 roky a předkládat kontrole prováděnou krajským úřadem a Policií ČR (§ 22 a § 39 odst. 4 zákona)
 • nejméně jednou za 3 roky v objektu proběhne kontrola dle § 39 zákona.

 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B

 • zpracovat seznam nebezpečných látek umístěných v objektu (dle § 3 zákona)
 • posouzení rizik závažné havárie (dle § 9 zákona)
 • zaslat krajskému úřadu  OZPaZ_VODA_navrh_na_zarazeni_2016.docnávrh na zařazení objektu do skupiny B dle přílohy č. 2 zákona
 • zpracovat bezpečnostní zprávu a předložit ho ke schválení krajskému úřadu (§ 12 zákona) – správní poplatek 60000 Kč
 • poskytovat součinnost krajskému úřadu a Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce při zpracování posudku k návrhu bezpčenostní zprávy - posudek nechává zpracovat krajský úřad v rámci řízení o schválení bezpečnostní zprávy (§ 18-19 zákona)
 • seznámit s bezpečnostní zprávou zaměstnance a jiné osoby (§ 15 zákona)
 • zajišťovat aktualizace bezpečnostní zprávy, pokud se změní druh nebo množství nebezpečné látky a aktualizaci předložit ke schválení krajskému úřadu (§ 14 zákona) – správní poplatek 30000 Kč
 • vždy jednou za 5 let od schválení bezpečnostní zprávu posoudit bezpečnostní zprávu a zprávu o posouzení zaslat krajskému úřadu ke schválení (§ 13 zákona) - správní poplatek 15000 Kč
 • zpracovat pro objekt vnitřní havarijní plán a zaslat ho krajskému úřadu k evidenci a archivaci (§ 23 zákona)
 • zajišťovat aktualizace a prověření (jednou za 3 roky) vnitřního havarijního plánu – změny a aktualizace předkládat krajskému úřadu (§ 25 zákona)
 • předložit krajskému úřadu podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a spolupracovat s krajským úřadem a hasičským záchranným sborem na zajištění havarijní připravenosti (§ 26-27 zákona) – zónu havarjního plánovaní stanoví krajský úřad a pro ni zpracuje hasičský záchranný sbor vnější havarijní plán
 • spolupracovat s krajským úřadem a hasičským záchranným sborem při zpracování informace o nebezpečí závažné havárie, která je určena pro veřejnost (§ 35 zákona)
 • sjednat si pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie - do 100 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se schvaluje bezpečnostní program; předložit krajskému úřadu ověřenou kopii pojištění - do 30 dnů od uzavření; hlásit krajskému úřadu změny v pojištění (§ 33 zákona
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení a zaslat jej na vědomí krajskému úřadu a příslušné správě kraje Policie ČR (§ 21 zákona)
 • zajišťovat a prověřovat (každý rok) bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektu, zápis z toho uchovávat 3 roky a předkládat kontrole prováděnou krajským úřadem a Policií ČR (§ 22 a § 39 odst. 4 zákona)
 • nejméně jednou za rok v objektu proběhne kontrola dle § 39 zákona

 

 

Závažná havárie
 
Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.
 

Vzniká:

 • u uživatele objektu – tj. v objektu nezařazeném
 • u provozovatele objektu – tj. v objektu zařazeném do skupiny A nebo B

 

Závažná havárie v nezařazeném objektu:

§ 36 odst 1 písm. a) a b):

 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_hlaseni_ZH_2015.rtfformulář

 

Závažná havárie v objektu zařazeném do skupiny A nebo B:

§ 36 odst 1 písm. a) a b):
 • bezodkladně ohlásit vznik havárie krajskému úřadu, České inspekci životního prostředí, KOPIS a dotčeným obcím
 • do 24 hodin doručit hlášení o vzniku závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_hlaseni_ZH_2015.rtfformulář

 

§ 36 odst 2 až 4:

 • přijme či navrhne nápravná a preventivní opatření ke zmírnění následků havárie
 • zpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie – OZPaZ_VODA_havarie_konecna_zprava_2015.rtfformulář
 • aktualizuje konečnou zprávu dle dalších skutečností odhalených při vyšetřování havárie
 • předloží konečnou zprávu s návrhy opatření krajskému úřadu ke schválení do 3 měsíců od vzniku havárie
 • OZPaZ_VODA_havarie_navod-ZH_2015.pdfnávod pro zpracování konečné zprávy a OZPaZ_VODA_havarie_kody_ZH_2015.pdfkódy činností
Za stránku zodpovídá: Mgr. Andrea Krýzlová
Datum poslední změny: 24.3.2017 13:02