Co je SEA ?

SEA je jedním z preventivních nástrojů politiky ochrany životního prostředí; pochází z anglického Strategic Environmental Assessment, což v překladu znamená strategické posuzování vlivů na životní prostředí.
 
SEA je v České republice zakotvena v zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Implementací tohoto zákona lze dosáhnout komplexního zhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V rámci posuzování SEA se jedná především o koncepce, plány a programy schvalované nejen na lokální úrovni, ale i na úrovni regionální a státní, a to především v oblastech:
 • zemědělství
 • lesního hospodářství
 • vodního hospodářství
 • rybářství
 • energetiky
 • průmyslu
 • dopravy
 • odpadového hospodářství
 • telekomunikací
 • cestovního ruchu
 • územního plánování
 • regionálního rozvoje

 

Proces SEA je založen na zkoumání a posuzování možného působení připravovaných koncepcí na životní prostředí. Rozsah posuzování zahrnuje podle § 2 cit. zákona vlivy na:

 • živočichy a rostliny
 • ekosystémy
 • půdu
 • horninové prostředí
 • vodu
 • ovzduší
 • klima a krajinu
 • přírodní zdroje
 • hmotný majetek a kulturní památky

 

Proces SEA probíhá vždy před schválením koncepce.

Do procesu SEA se mohou zapojit svými připomínkami nejen dotčené správní úřady, ale i široká veřejnost. Každý se může vyjádřit ke koncepcím zveřejněným na úřední desce či v tisku v průběhu celého procesu posuzování, a to do dne, který je vždy uveden na zveřejněném dokumentu.  Jednotlivé záměry s jejich současným stavem posuzování jsou uvedeny v celostátním informačním systému na webových stránkách České ekologické informační agentury na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_up

Datum aktualizace 22. 2. 2008 - 10:30