Co je to EIA ?

 EIA je jedním z preventivních nástrojů politiky ochrany životního prostředí; pochází z anglického Environmental Impact Assessment, což v překladu znamená posuzování vlivů na životní prostředí.

 EIA je v České republice zakotvena v zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Implementací tohoto zákona lze dosáhnout komplexního zhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

 Proces EIA je založen na zkoumání a posuzování možného působení připravovaných staveb na životní prostředí. Rozsah posuzování zahrnuje vlivy na:

  •  veřejné zdraví
  • živočichy a rostliny
  • ekosystémy
  • půdu
  • horninové prostředí
  • vodu
  • ovzduší
  • klima a krajinu
  • přírodní zdroje
  • hmotný majetek a kulturní památky

 

 Proces EIA probíhá vždy před povolením záměrů a před započetím jejich realizace. Na základě výsledků procesu EIA se dále rozhoduje o povolení záměru.

 Fáze procesu EIA jsou následující:
 
1) zjišťovací řízení
Podkladem pro zjišťovací řízení je zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dojde-li příslušný úřad ve zjišťovacím řízení k závěru, že záměr má být posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. „velká EIA“), vydá o tom odůvodněný písemný závěr.

Podkladem pro zjišťovací řízení je oznámení zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dojde-li příslušný úřad ve zjišťovacím řízení k závěru, že záměr má být posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. „velká EIA“), vydá o tom odůvodněný písemný závěr.

 Pokud dojde příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou dále posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním prvním úkonem podléhajícím správnímu řízení, podle správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí má právo se odvolat oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

 2) posuzování

Podkladem pro posouzení záměru jsou dokumentace a posudek; nejdříve se na základě požadavků, vyplývajících ze zjišťovacího řízení předloží dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a následně se na dokumentaci nechá, příslušným úřadem k posouzení, zpracovat posudek, který má za úkol objektivně zhodnotit skutečnosti uvedené v oznámení a dokumentaci, včetně vypořádání došlých vyjádření a navržení závěrečného závazného stanoviska.

Před vydáním závěrečného závazného stanoviska se koná veřejné projednání, na kterém lze uplatnit připomínky k záměru vycházející především z dokumentace a posudku. Veřejného projednání se může zúčastnit každý.
Na konci fáze posouzení záměru je vydáno příslušným úřadem k posouzení souhlasné či nesouhlasné závazné stanovisko na základě všech došlých vyjádření, oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání.

 

Podobným způsobem jsou posuzovány i koncepce, mezi které spadají např. rozvojové plány měst či krajů, další strategické dokumenty. Tento proces je označován anglickou zkratkou SEA.
 
Do procesu EIA a SEA se mohou zapojit svými připomínkami nejen dotčené správní úřady, ale i široká veřejnost. Každý se může vyjádřit k záměrům zveřejněným na úřední desce či na internetu v průběhu celého procesu posuzování, a to do dne, který je vždy uveden na zveřejněném dokumentu.  Jednotlivé záměry s jejich současným stavem posuzování jsou uvedeny v celostátním informačním systému na webových stránkách České ekologické informační agentury na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr a https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz3?lang=cs.

 

Za stránku zodpovídá Ing. Marie Benešová
Datum aktualizace 31. 8. 2023 - 09:38